dl

فایل رایگان تاثير کاربرد کودهاي زيستي و شيميايي فسفاتي و روي بر عملکرد و اجزاء عملکرددو رقم لوبيا چيتي

ت : 16به منظور بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و رویبر عملکرد، اجزاء عملکرد و غلظت عناصر غذایی لوبیا چیتی Phaseolus vulgaris L آزمایش مزرعه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای این آزمایش دو رقم لوبیا چیتی (تلاش و صدری)، چهار سطح فسفر P0: شاهد، P1: مصرف سوپرفسفات تریپل بر اساس آزمون خاک P2: مصرف کود زیستی فسفاتی سوپر فسفات تریپل به میزان 50 درصد توصیه بر اساس آزمون خاک و P3: کود زیستی فسفاتی) و سه سطح روی ZnO: شاهد، Zn1: مصرف 50 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و Zn2 کود زیستی روی) بود.

فایل رایگان بررسي روش هاي تشخيص الگو براي تحليل داده هاي بيني الکترونيک و ارائه بهترين روش براي شناسايي گونه هاي گياه ريحان

: 5چکیده مقاله: سنجش بو روشی پیشرفته و بویژه موثر برای کسب اطلاعات متغیرهای تاثیرگذار بر کیفیت مواد می باشد، زیرا بوی مواد بسیار حساس به تغییر ترکیبات تشکیل دهنده آنها می باشد. بینی الکترونیک با شبیه سازی بینی انسان، به عنوان ابزاری دقیق و کاربردی در زمینه های مختلفی از جمله صنایع غذایی، نظامی، پزشکی و آرایشی و بهداشتی و ...، به منظور مانیتورینگ و تشخیص ترکیبات موجود در مواد، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. پاسخ های خام تولید شده توسط سیگنال سیگنال سنسورهای این سامانه بینی الکترونیک، به منظور طبقه بندی صحیح بو، با رو