dl

فایل رایگان رديابي آنتي بيوتيک فنازين- 1- کربوکسيليک اسيد در سودوموناس هاي فلورسنت جداسازي شده از ريزوسفر گندم و تاثيرآن در کنترل بيولوژيکي بيماري پاخوره گندم

وره گندم با عامل قارچی Gaeumannomyces graminis var. tritici (Ggt) یکی از مهم ترین بیماری های گندم در ایران به شمار می رود. به منظور کنترل بیولوژیکی این بیماری،130 جدایه سودوموناس فلورسنت از ریزوسفر گندم در نواحی مختلف استان خراسان جداسازی شد. برای انتخاب جدایه های سودوموناس فلورسنت با توانایی بازدارندگی از رشد قارچ، آزمون کشت متقابل باکتری ها با قارچ Ggt در محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار و کینگ ب انجام شد. از این میان، 21 جدایه با قابلیت بازدارندگی بین 51/25-11/25 درصد به عنوان جدایه های برتر از نظر ممانعت از رشد قارچ Ggt انتخاب شدند. برای ردیابی ژن ب

فایل رایگان جايگاه زباني و سير تاريخي تحول زبان هاي خارجي در ايران

ت : 40ایران از کهن ترین تمدن های تاریخ بشر به شمار می آید و به سبب دارا بودن موقعیت جغرافیایی و ژیوپلیتیک ویژه، برخورداری از موقعیت تجاری و ژیوا کونومیک خاص و بسیاری موارد دیگر،همواره مورد توجه فرمانروایان و مردمان دیگر سرزمین ها بوده است. این مهم، موجب ارتباطات گسترده ایرانیان با اقوام و ملل مختلف را در طول تاریخ شده است. جدا از زبان فارسی که همواره مورد استفاده اقوام گوناگون ساکن در ایران برای ارتباط با همدیگر بوده است، به فراخور زمان، زبان های خارجی گونا گونی نیز در ایران رواج یافته است. علاوه براین، آموزش و یادگیری زبا