فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي | dl | 6074306

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي

فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي

بخشی از متن فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

گیاه رازیانه گیاه دارویی مهمی است که در ایران به دلیل خواص بسیار مهم طبی مورد کشت قرار می گیرد. با این حال به دلیل نوع اقلیم کشور و حساسیت این گیاه به تنش خشکی این گیاه تغییرات قابل توجهی از جنبه فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی در این شرایط متحمل می شود. در این تحقیق تغییرات اسانس جمعیت تربت جام از گیاه مذکور در شرایط تنش کم آبی مورد بررسی قرار گرفت. بداین منظور بعد از اعمال تنش خشکی , اسانس بذر با استفاده ار دستگاه کلونجر تقطیر شده و با دستگاه GC-MS مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که در شرایط تنش خشکی بازده اسانس از 0/6 درصد حجمی وزنی به 0/7 افزایش یافت. از طرف دیگر میزان دو ترکیب آنتول و استراگول که به عنوان ترکیبات شاخص اسانس مذکور مطرح هستند به طور قابل توجهی در شرایط تنش خشکی افزایش یافت.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي👇

فایل رایگان توسعه ميکرواستخراج مايع؛مايع پخشي براساس اثر بيرون راني نمک بدون نياز به سانتريفيوژ براي گونه شناسي سلنيم در محيط آبي | WORD فایل رایگان توليد بيوديزل گريد 1 و 2 با بهينهسازي پارامترهاي فرآيند ترانس استريفکاسيون و آزمايش احتراق آن | WORD فایل رایگان توليد پلي هيدروکسي آلکانوات (PHA) توسط کشت مخلوط با غني سازي کوتاه مدت و بررسي تاثير نسبت خوارک به ميکروارگانيسم (F/M) در تجمع بيوپليمر | WORD فایل رایگان توليد زيستي نانوذرات سوپر پارامغناطيس توسط باکتريهاي تجزيه کننده اوره | WORD فایل رایگان توليد و بررسي خواص بيوديزل حاصل از روغن پسماند در حضورکاتاليست مغناطيسي KOH/BaFe2O4 وتاثير آن بر شاخصهاي عملکرد و آلايندگي موتور | WORD فایل رایگان تهيه الکترود اصلاح شده با فيلم تهيه شده از پروتئين هاي لاکتوفرين شير زيين ذرت و متيلن بلو جهت کاربرد الکتروکاتاليستي | WORD فایل رایگان تهيه الکترود اصلاح شده مغز مداد با پلي آنيلين و آهن و بکارگيري آن در اندازه گيري سفالکسين | WORD فایل رایگان تهيه الکترود کربن شيشه اي اصلاح شده با نقاط کوانتومي گرافن/کيتوسان و کاربردآن دراندازه گيري الکتروکاتاليستي استامينوفن | WORD فایل رایگان تهيه Zr (UiO-66-NH2) مغناطيسي و کاربرد آن در کاتاليز کارآمد سنتز رنگ نفتوکينون [2,3-b]فوران | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بهره برداري بهينه از شبکه هاي توزيع آب شهري تحت شرايط کمبود به روش تامين نوبتي | WORD فایل رایگان شکافت فوتوالکتروشيميايي آب با استفاده از فوتوالکترودامرالدين پلي آنيلين | WORD فایل رایگان رابطه مکانيزم هاي دفاعي و بحران هويت با پيروي از مد در دانشجويان دانشگاه اردکان | WORD فایل رایگان پاورپوینت رعایت اصول کلی بهداشت در واحدهای تولید کننده مواد غذائی | WORD فایل رایگان پاورپوینت ورم معده | WORD فایل رایگان ارزيابي غلظت و خطر غير سرطان زايي آرسنيک آبهاي زيرزميني با استفاده از مدل توزيع فضايي ( نقشه کريجينگ سطحي): منطقه هشتبندي ميناب، ايران | WORD فایل رایگان پاورپوینت تعریف محیط زیست | WORD فایل رایگان مولود کعبه | WORD فایل رایگان تحقیق رشته کامپیوتر - سیستم های نظام بانکی و نوع پروتکل های ارتباطی | WORD فایل رایگان پاورپوینت مهندسی فناوری اطلاعات پاسخ به سوالات | WORD فایل رایگان رديابي و شناسايي نژاد PVYNTN در مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي | WORD فایل رایگان پاورپوینت كارگاه آموزشی روش تحقیق | WORD فایل رایگان پاورپوینت درس 9 تاریخ کشورگشایان بی رحم | WORD فایل رایگان گزارش کارآموزی رشته عمران - نظارت و اجرای ساختمان های بتنی | WORD فایل رایگان پروژه رشته اقتصاد - بهره وری | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکيدانلود فایل رایگان تغييرات اسانس گياه دارويي رازيانه تحت تنش خشکي فایلرایگانتغييراتاسانسگياهداروييرازيانهتحتتنشخشکي