فایل رایگان بررسي ميزان اثرگذاري فعاليت هاي غيرکشاورزي در توسعه ابعاد اقتصادي و اجتماعي سکونت گاه هاي روستايي (مطالعه موردي: معادن فيروزه خراسان رضوي) | dl | 6504638

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي ميزان اثرگذاري فعاليت هاي غيرکشاورزي در توسعه ابعاد اقتصادي و اجتماعي سکونت گاه هاي روستايي (مطالعه موردي: معادن فيروزه خراسان رضوي) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي ميزان اثرگذاري فعاليت هاي غيرکشاورزي در توسعه ابعاد اقتصادي و اجتماعي سکونت گاه هاي روستايي (مطالعه موردي: معادن فيروزه خراسان رضوي) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي ميزان اثرگذاري فعاليت هاي غيرکشاورزي در توسعه ابعاد اقتصادي و اجتماعي سکونت گاه هاي روستايي (مطالعه موردي: معادن فيروزه خراسان رضوي) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي ميزان اثرگذاري فعاليت هاي غيرکشاورزي در توسعه ابعاد اقتصادي و اجتماعي سکونت گاه هاي روستايي (مطالعه موردي: معادن فيروزه خراسان رضوي) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي ميزان اثرگذاري فعاليت هاي غيرکشاورزي در توسعه ابعاد اقتصادي و اجتماعي سکونت گاه هاي روستايي (مطالعه موردي: معادن فيروزه خراسان رضوي) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي ميزان اثرگذاري فعاليت هاي غيرکشاورزي در توسعه ابعاد اقتصادي و اجتماعي سکونت گاه هاي روستايي (مطالعه موردي: معادن فيروزه خراسان رضوي) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي ميزان اثرگذاري فعاليت هاي غيرکشاورزي در توسعه ابعاد اقتصادي و اجتماعي سکونت گاه هاي روستايي (مطالعه موردي: معادن فيروزه خراسان رضوي) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي ميزان اثرگذاري فعاليت هاي غيرکشاورزي در توسعه ابعاد اقتصادي و اجتماعي سکونت گاه هاي روستايي (مطالعه موردي: معادن فيروزه خراسان رضوي) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي ميزان اثرگذاري فعاليت هاي غيرکشاورزي در توسعه ابعاد اقتصادي و اجتماعي سکونت گاه هاي روستايي (مطالعه موردي: معادن فيروزه خراسان رضوي)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي ميزان اثرگذاري فعاليت هاي غيرکشاورزي در توسعه ابعاد اقتصادي و اجتماعي سکونت گاه هاي روستايي (مطالعه موردي: معادن فيروزه خراسان رضوي)

فایل رایگان بررسي ميزان اثرگذاري فعاليت هاي غيرکشاورزي در توسعه ابعاد اقتصادي و اجتماعي سکونت گاه هاي روستايي (مطالعه موردي: معادن فيروزه خراسان رضوي)

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ميزان اثرگذاري فعاليت هاي غيرکشاورزي در توسعه ابعاد اقتصادي و اجتماعي سکونت گاه هاي روستايي (مطالعه موردي: معادن فيروزه خراسان رضوي) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 17

هدف: تک بخشی بودن اقتصاد روستایی و تاکید بر فعالیت های بخش کشاورزی در نواحی روستایی یکی از مشکلات پیش روی پایداری اقتصاد روستایی است؛ زیرا در نواحی روستایی کشور بخش کشاورزی با بحران های زیست محیطی, محدودیت فرصت های اشتغال و افزایش نرخ مهاجرت روستا به شهر مواجه است. با این حال, امروزه در بین محققان این موضوع مطرح است که نواحی روستایی مجددا به عنوان کلید پیش برنده توسعه اقتصادی و اجتماعی مطرح شوند و چنین امری عمدتا از طریق تمرکز بر رونق بخشیدن اقتصاد غیرکشاورزی امکان پذیر است. به این منظور, هدف پژوهش حاضر بررسی نقش معادن فیروزه به عنوان یک فعالیت غیرکشاورزی در پایداری شاخص های اقتصادی و اجتماعی در دهستان فیروزه, شهرستان فیروزه می پردازد. جامعه آماری شامل روستاهای دهستان فیروزه است. شهرستان فیروزه دارای 3205 نفر جمعیت و 948 خانوار می باشد. حجم جامعه نمونه 250 نفر از شاغلان فعالیت های معدنی و غیر معدنی در دهستان فیروزه است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی و تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها؛ میدانی و با استفاده از ابزار پرسش نامه است. روش: تحلیل داده ها با استفاده از آزمون T تک نمونه ای, آزمون تحلیل واریانس فیشر (Anova) و آزمون Tukey می باشد. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای بیان گر تاثیر مثبت معادن بر رشد شاخص های اقتصادی و اجتماعی در دهستان فیروزه می باشد, اگرچه بر اساس نتایج حاصل از آزمون (Anova) در رابطه با میزان بهره مندی از شاخص های اقتصادی و اجتماعی درخانوارهایی که صرفا در فعالیت های کشاورزی فعالیت می کنند با خانوارهایی که در معادن فعال هستند و یا خانوارهایی که به صورت هم زمان درهر دو بخش فعالیت می کنند, تفاوت معناداری وجود دارد. راهکارهای عملی: یکی از راهکارهای عمده در این زمینه, توجه به خوشه سازی فعالیت های معدنی و تجمیع آن ها در قالب خوشه است. با تجمیع فعالیت های معدن فیروزه امکان استفاده از تجربیات و امکانات یک دیگر, امکان ایجاد امکانات مشترک و انجام امور به صورت اشتراکی به وجود می آید. از این رو, می توان گفت که ایجاد خوشه های معدنی در حوزه های مختلف, باعث توسعه این منطقه می شود.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي ميزان اثرگذاري فعاليت هاي غيرکشاورزي در توسعه ابعاد اقتصادي و اجتماعي سکونت گاه هاي روستايي (مطالعه موردي: معادن فيروزه خراسان رضوي)👇

فایل رایگان بررسي اثرات خشکسالي بر ساختار اقتصاد روستايي (مطالعه موردي: دهستان گلاب شهرستان کاشان) | WORD فایل رایگان بررسي قضايي شدن مناقشات روستاييان و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردي: دهستان رشتخوار) | WORD فایل رایگان تحليل تاثيرات گردشگري بر کيفيت زندگي روستاييان (مطالعه موردي: بخش اورامان شهرستان سروآباد) | WORD فایل رایگان ارزيابي اثرات راهبرد اسکان مجدد پس از بلاياي طبيعي در توسعه پايدار روستايي با استفاده از رهيافت تيوري زمينه اي (مطالعه موردي: روستاهاي سيل زده شرق گلستان) | WORD فایل رایگان سنجش سطح دارايي هاي معيشتي در مناطق روستايي با رويکرد معيشت پايدار (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان تايباد) | WORD فایل رایگان ساز و کارهاي موثر بر مشارکت زنان روستايي در دوره هاي آموزشي ترويجي در شهرستان اصفهان | WORD فایل رایگان تحليل ردپاي بوم شناختي گردشگري در نواحي روستايي ( مطالعه موردي: روستاي وشنوه شهرستان قم ) | WORD فایل رایگان واکاوي نا امني غذايي و برخي عوامل موثر بر آن در زنان روستايي سرپرست خانوار شهرستان اسلام آباد غرب | WORD فایل رایگان ارزيابي اثرات گردشگري مذهبي بر توسعه کارآفريني روستاهاي پيراموني ( مطالعه موردي: منطقه قره پشتلو شهرستان زنجان ) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي تاثير سرمايه فرهنگي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان | WORD فایل رایگان بررسي تاثير پارامترهاي کششي برروي تنش ايجاد شده زير چرخ محرک تراکتور با استفاده از تنش سنج و آزمونگر تک چرخ در انباره ي خاک | WORD فایل رایگان گرايش به مصرف ماهي با تکيه بر ارزيابي فايده آن(مورد مطالعه: نقاط شهري استان هاي خراسان رضوي، جنوبي و شمالي) | WORD فایل رایگان الگوسازي ريسک عملکرد محصول با استفاده از روش هاي پارامتريک و ناپارامتريک: مطالعه موردي محصولات گندم و جو استان آذربايجان شرقي | WORD فایل رایگان مقايسه خصوصيات ميکرومورفولوژيکي خاک هاي شور- سديمي و غيرشور- غيرسديمي اطرافدرياچه اورميه | WORD فایل رایگان اثر بخشي آموزش به شيوه يادگيري مشارکتي و نقشه مفهومي فردي برانگيزش و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان | WORD فایل رایگان شناسايي و تعيين حساسيت به متالاکسيل در جدايه هاي Pythium ultimum جمع آوري شده از استان هاي خراسان شمالي و رضوي | WORD فایل رایگان مقايسه تطبيقي مولفههاي سازنده بافت کالبد تاريخي شهر يزد؛قبل و بعد از انجام مداخلات موضعي ( نمونه موردي: مجموعه همسايگي کوير به عنوان يک مداخله موضعي) | WORD فایل رایگان نقش مذهب، معنويت در جهاني شدن | WORD فایل رایگان برآورد ميزان تمايل به پرداخت افراد براي مصرف پسته سالم در شهر کرمان | WORD فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر پذيرش گزينه هاي بيمه تکميلي پسته در رفسنجان | WORD فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر پذيرش کشت کلزا (مطالعه موردي: استان خراسان رضوي) | WORD فایل رایگان بررسي تنوع ژنتيکي و رابطه فيلوژنتيکي جدايه هاي Polymyxa betae keskin در مزارع چغندرقند استان هاي خراسان رضوي و شمالي با استفاده از مکان هاي بين ژني (ITS) | WORD فایل رایگان سازماندهي براي نوآوري | WORD فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران در طرح هاي مرتع و آبخيزداري ( مطالعه موردي: حوزه آبخيز کوشک آباد خراسان رضوي) | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي ميزان اثرگذاري فعاليت هاي غيرکشاورزي در توسعه ابعاد اقتصادي و اجتماعي سکونت گاه هاي روستايي (مطالعه موردي: معادن فيروزه خراسان رضوي) فایل رایگان بررسي ميزان اثرگذاري فعاليت هاي غيرکشاورزي در توسعه ابعاد اقتصادي و اجتماعي سکونت گاه هاي روستايي (مطالعه موردي: معادن فيروزه خراسان رضوي)دانلود فایل رایگان بررسي ميزان اثرگذاري فعاليت هاي غيرکشاورزي در توسعه ابعاد اقتصادي و اجتماعي سکونت گاه هاي روستايي (مطالعه موردي: معادن فيروزه خراسان رضوي) فایلرایگانبررسيميزاناثرگذاريفعاليتهايغيرکشاورزيدرتوسعهابعاداقتصاديواجتماعيسکونتگاههايروستايي(مطالعهموردي:معادنفيروزهخراسانرضوي)