فایل رایگان تحليل معيارهاي شناسايي روستاي خوب از ديدگاه کارشناسان و مديران روستايي در شهرستان بناب | dl | 6504655

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تحليل معيارهاي شناسايي روستاي خوب از ديدگاه کارشناسان و مديران روستايي در شهرستان بناب در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تحليل معيارهاي شناسايي روستاي خوب از ديدگاه کارشناسان و مديران روستايي در شهرستان بناب راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تحليل معيارهاي شناسايي روستاي خوب از ديدگاه کارشناسان و مديران روستايي در شهرستان بناب ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تحليل معيارهاي شناسايي روستاي خوب از ديدگاه کارشناسان و مديران روستايي در شهرستان بناب ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تحليل معيارهاي شناسايي روستاي خوب از ديدگاه کارشناسان و مديران روستايي در شهرستان بناب ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تحليل معيارهاي شناسايي روستاي خوب از ديدگاه کارشناسان و مديران روستايي در شهرستان بناب ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تحليل معيارهاي شناسايي روستاي خوب از ديدگاه کارشناسان و مديران روستايي در شهرستان بناب ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تحليل معيارهاي شناسايي روستاي خوب از ديدگاه کارشناسان و مديران روستايي در شهرستان بناب ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تحليل معيارهاي شناسايي روستاي خوب از ديدگاه کارشناسان و مديران روستايي در شهرستان بناب

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تحليل معيارهاي شناسايي روستاي خوب از ديدگاه کارشناسان و مديران روستايي در شهرستان بناب

فایل رایگان تحليل معيارهاي شناسايي روستاي خوب از ديدگاه کارشناسان و مديران روستايي در شهرستان بناب

بخشی از متن فایل رایگان تحليل معيارهاي شناسايي روستاي خوب از ديدگاه کارشناسان و مديران روستايي در شهرستان بناب :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 24

هدف: سکونت گزینی بشر در فضاهای مطلوب و مناسب یا به عبارتی, مدینه فاضله از دیرباز دغدغه او بوده است؛ اما در جهان واقعی, سکونت و زیستن بر روی کره خاکی, قاعده و نظم و ترتیب دیگری را طلب می کند. بر این اساس, در پژوهش حاضر, تلاش شد تا معیارها و شاخص هایی که بیش ترین تاثیر را در شناسایی یک سکونت گاه به عنوان روستای خوب دارند, از نظر کارشناسان و مدیران روستایی در منطقه مورد مطالعه, بررسی شود. روش: روش تحقیق, از نظر هدف, کاربردی و از نظر روش, توصیفی- تحلیلی است که بخش عمده ای از داده های آن براساس مطالعات میدانی و از طریق مصاحبه و تنظیم پرسش نامه از 30 نفر از کارشناسان فعال و دهیاران در سطح ناحیه, جمع آوری شده است. یافته ها: یافته های مطالعه براساس نتایج به دست آمده از روش تحلیل سلسله مراتبی, نشان می دهد در بین شاخص های شناسایی شده برای روستای خوب, بعد اقتصادی با ضریب 0/349 بیشترین رتبه و شاخص زیست محیطی کم ترین رتبه را با ضریب 0/076 به خود اختصاص دادند. براساس آزمون تی دو نمونه ای برمبنای تحلیل واریانس ها, مشاهده شد که از بین معیارهای شش گانه, در معیارهای اقتصادی, فرهنگی, کالبدی و زیست محیطی, فرض عدم برابری واریانس ها تایید شده است؛ یعنی بین کارشناسان و مدیران روستایی, اختلاف معناداری در معیارهای شناسایی یک سکونت گاه به عنوان روستای خوب وجود دارد. در شاخص های 36 گانه فقط در 6 شاخص سرمایه های اجتماعی, نبود انواع بزهکاری و مشکلات اجتماعی, احترام به ارزش های دینی و سایر ارزش ها, وجود امکانات تفریحی مناسب, قانون مداری, شایسته سالاری و توجه به مشکلات مردم روستایی و مشارکت دادن آن ها در تصمیم گیری, فرض عدم برابری واریانس ها تایید شده است. بنابراین, در اکثر قریب به اتفاق شاخص ها, اختلاف معناداری بین نظرات دو گروه کارشناسان وجود ندارد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تحليل معيارهاي شناسايي روستاي خوب از ديدگاه کارشناسان و مديران روستايي در شهرستان بناب👇

فایل رایگان واکاوي تاثير ساختار اقتصادي محصولات زراعي بر پيوندهاي روستا شهري (مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان دزفول) | WORD فایل رایگان ارزيابي عملکرد دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي در ارايه خدمات به نواحي روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان سردشت) | WORD فایل رایگان تاثير تنوع اقتصادي بر پايداري نواحي روستايي (مطالعه موردي: نواحي روستايي شهرستان شهرکرد) | WORD فایل رایگان ارزيابي و ترسيم نوع مشارکت زنان روستايي در مشاغل خانگي براساس نردبان شري آرنستين: کاربرد معادلات ساختاري | WORD فایل رایگان تحليل الگوي فضايي سکونتگاه هاي روستايي در ارتباط با آسيب پذيري از زلزله (مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان مرند) | WORD فایل رایگان بررسي نقش تسهيلات بانکي مسکن در توسعه روستايي ) مطالعه موردي: نواحي روستايي شهرستان اشنويه ( | WORD فایل رایگان تحليلي بر تجاري شدن کشت توت فرنگي و عوامل موثر بر آن در شهرستان مريوان | WORD فایل رایگان تحليل وضعيت شبکه معابر سکونتگاه هاي روستايي بعد از اجراي طرح هادي (مورد مطالعه: روستاهاي شهرستان زنجان) | WORD فایل رایگان بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي تغييرات کاربري اراضي (مطالعه موردي: شهرستان محمودآباد) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان پيش بيني جريان رودخانه با روش جمعي احتمالاتي نزديکترين همسايگي | WORD فایل رایگان آناليز و بهينه سازي بارهاي الکتريکي لينکهاي اندوکتانسي براي سيستمهاي انتقال قدرت وايرلس (بيسيم) | WORD فایل رایگان پيش بيني ميزان آلاينده Nox در يک محفظه احتراق آزمايشگاهي با شعله پايدارشده چرخشي با استفاده از روش پردازش تصوير شعله و به کارگيري روش هاي داده کاوي | WORD فایل رایگان شناسايي عوامل موثر بر تقاضا و چگونگي افزايش مصرف آبزيان در استان کرمان | WORD فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر ضايعات نان (مطالعه موردي شهرستان بهار) | WORD فایل رایگان اثر از خودبيگانگي در ايجاد و شکل گيري رفتارهاي اعتراضي جمعي مورد مطالعه : جوانان شهر کرمانشاه | WORD فایل رایگان آينده نگاري استانداردسازي ارايه ي يک روش شناسي شاخص محور، متن کاوي و دلفي | WORD فایل رایگان سنجش تاب آوري محيطي روستاهاي در معرض خطر زلزله (مطالعه موردي: دهستان معجزات در شهرستان زنجان) | WORD فایل رایگان حقوق اقليت ها در حقوق بين المللو جمهوري اسلامي ايران | WORD فایل رایگان بررسي عددي سه بعدي خنک کاري بازيابي در موتور موشک سوخت مايع | WORD فایل رایگان آسيب شناسي تعهد سازماني از منظر سياست هاي مديريت منابع انساني (از ديدگاه کارکنان) | WORD فایل رایگان بررسي اثرات کشندگي و بازدارندگي تخم ريزي عصاره مغز و پوست دانه گياه Ginkgo biloba L. روي کنه تارتن دو نقطه اي Tetranychus urticae Koch. | WORD فایل رایگان واکاوي فقر غذايي زنان روستايي در روستاهاي بخش مرکزي شهرستان بويراحمد | WORD فایل رایگان طراحي الگوي کنترل استراتژيک براي صنايع ايران با رويکردکارت امتيازي متوازن | WORD فایل رایگان بررسي و تعيين آستانه و طول فصل باراني براي مکان هاي مختلف شمال شرقي ايران(استان خراسان) | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تحليل معيارهاي شناسايي روستاي خوب از ديدگاه کارشناسان و مديران روستايي در شهرستان بناب فایل رایگان تحليل معيارهاي شناسايي روستاي خوب از ديدگاه کارشناسان و مديران روستايي در شهرستان بنابدانلود فایل رایگان تحليل معيارهاي شناسايي روستاي خوب از ديدگاه کارشناسان و مديران روستايي در شهرستان بناب فایلرایگانتحليلمعيارهايشناساييروستايخوبازديدگاهکارشناسانومديرانروستاييدرشهرستانبناب