فایل رایگان تحليل زمينه ها و علل به کارگيري کودکان در فعاليت هاي کشاورزي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: دهستان ماهيدشت شهرستان کرمانشاه) | dl | 6504666

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تحليل زمينه ها و علل به کارگيري کودکان در فعاليت هاي کشاورزي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: دهستان ماهيدشت شهرستان کرمانشاه) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تحليل زمينه ها و علل به کارگيري کودکان در فعاليت هاي کشاورزي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: دهستان ماهيدشت شهرستان کرمانشاه) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تحليل زمينه ها و علل به کارگيري کودکان در فعاليت هاي کشاورزي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: دهستان ماهيدشت شهرستان کرمانشاه) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تحليل زمينه ها و علل به کارگيري کودکان در فعاليت هاي کشاورزي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: دهستان ماهيدشت شهرستان کرمانشاه) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تحليل زمينه ها و علل به کارگيري کودکان در فعاليت هاي کشاورزي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: دهستان ماهيدشت شهرستان کرمانشاه) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تحليل زمينه ها و علل به کارگيري کودکان در فعاليت هاي کشاورزي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: دهستان ماهيدشت شهرستان کرمانشاه) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تحليل زمينه ها و علل به کارگيري کودکان در فعاليت هاي کشاورزي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: دهستان ماهيدشت شهرستان کرمانشاه) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تحليل زمينه ها و علل به کارگيري کودکان در فعاليت هاي کشاورزي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: دهستان ماهيدشت شهرستان کرمانشاه) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تحليل زمينه ها و علل به کارگيري کودکان در فعاليت هاي کشاورزي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: دهستان ماهيدشت شهرستان کرمانشاه)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تحليل زمينه ها و علل به کارگيري کودکان در فعاليت هاي کشاورزي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: دهستان ماهيدشت شهرستان کرمانشاه)

فایل رایگان تحليل زمينه ها و علل به کارگيري کودکان در فعاليت هاي کشاورزي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: دهستان ماهيدشت شهرستان کرمانشاه)

بخشی از متن فایل رایگان تحليل زمينه ها و علل به کارگيري کودکان در فعاليت هاي کشاورزي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: دهستان ماهيدشت شهرستان کرمانشاه) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 21

هدف: پژوهش حاضر با هدف کلی تحلیل زمینه ها و علل به کارگیری کودکان در فعالیت های کشاورزی در مناطق روستایی انجام گرفته است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل سه گروه کودکان کار 5 تا 18 سال (934 نفر), والدین کودکانی که کودکانشان در مزارع کار می کنند و کارشناسان ادارات مرتبط با کارکودکان است. روش نمونه گیری در بخش کودکان به صورت طبقه ای با انتساب متناسب حجم صورت گرفت و اعضای نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) 272 نفر تعیین شد. در جامعه والدین به دلیل نبود آمار دقیق در این زمینه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. کارشناسان مربوطه نیز که 30 نفر بودند, به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه ساختار یافته بهره گرفته شد و به منظور تعیین روایی از روش تایید متخصصان, جهت تعیین پایایی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (علل =0/83 و زمینه فعالیت کودکان =0/95). جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. یافته ها: طبق نتایج تحقیق, کودکان مواردی هم چون ارزان بودن استفاده از کودکان, زبر و زرنگ بودن آن ها و ایجاد مسوولیت پذیری را از عوامل اصلی کار کودکان بیان کردند. این درحالی بود که والدین به عواملی هم چون عدم آگاهی والدین از خطرات کار کردن, ارزان بودن استفاده از نیروی کار خانوادگی, گوش به حرف بودن کودکان اشاره کردند. از طرفی, کارشناسان مهم ترین دلیل کار کودکان را, ارزان بودن استفاده از نیروی کار خانوادگی, فقر خانواده و وجود پدر و مادر از کار افتاده بیان کردند. محدودیت: محدودیت منابع فارسی در رابطه با موضوع تحقیق و مشکل بودن برقراری رابطه با کودکان, از عمده ترین چالش های تحقیق است.راه کارهای علمی: با توجه به یافته های تحقیق توصیه می شود که با ایجاد تنوع در منابع درآمدی روستاییان, میزان درآمد خانوارهای روستایی را ارتقا داده تا سرپرستان به جای به کار گرفتن اجباری کودکان خود, از کارگران ماهر استفاده و از این طریق, فشار کم تری بر کودکانشان تحمیل کنند.اصالت و ارزش: تا کنون تحقیقی در این زمینه در ایران صورت نگرفته است.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تحليل زمينه ها و علل به کارگيري کودکان در فعاليت هاي کشاورزي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: دهستان ماهيدشت شهرستان کرمانشاه)👇

فایل رایگان تحليل و بررسي اثرات سرمايه گذاري بر توانمند سازي و رفاه خانوارهاي روستايي (مطالعه موردي: دهستان ملاوي شهرستان پل دختر) | WORD فایل رایگان روند، زمينه ها و ميزان سرمايه گذاري مورد انتظار در راستاي زيرساخت ها و اماکن مورد نياز توسعه گردشگري روستايي توسط گروه هاي مرتبط در استان تهران | WORD فایل رایگان شناسايي و اولويت بندي عوامل رکود صنايع دستي بلوچ ( مطالعه موردي: نواحي روستايي شهرستان قصرقند ) | WORD فایل رایگان ارزيابي اثرات سرمايه اجتماعي در تنوع معيشتي خانوارهاي روستايي ( مطالعه موردي: دهستان زرين دشت شهرستان دره شهر) | WORD فایل رایگان تحليل نقش سرمايه اجتماعي در ريسک پذيري و کارآفريني جوانان روستايي (مطالعه موردي: شهرستان تنکابن) | WORD فایل رایگان مکان يابي عناصر خدماتي مورد نياز جاذبه هاي گردشگري براساس توان هاي محيطي ( مطالعه موردي: محدوده سد حسنلوي شهرستان نقده) | WORD فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر سبک زندگي در نواحي روستايي ايران ( مطالعه موردي: نواحي روستايي شهرستانهاي خواف و رشتخوار) | WORD فایل رایگان تحليل روند تحولات ساختار اجتماعي فرهنگي روستاهاي پيراشهري ( مطالعه موردي: شهر سقز استان کردستان ) | WORD فایل رایگان تبيين فرآيند آسيب پذيري روستاييان نسبت به خشکسالي ( مطالعه موردي: روستاي پشتنگ شهرستان روانسر) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان اثربخشي آموزش مثبت نگري در افزايش کيفيت زندگي با تاکيد برقرآن و آموزه هاي اسلامي | WORD فایل رایگان تحليل جمعيت شناختي هوش معنوي کتابداران. مطالعه موردي : دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان | WORD فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه | WORD فایل رایگان بررسي اثر روش کود دهي اوره و رطوبت زمان برداشت بر خواص مکانيکي نهايي ذرت دانه اي خشک شده | WORD فایل رایگان تبارشناسي تحولات عدالت کيفري اروپا در قلمرو رفتارهاي جنسي (قردن 15-17) | WORD فایل رایگان ساخت و ارزيابي افشانک مخروطي توخالي با استفاده از نانوکامپوزيت هاي سراميکي | WORD فایل رایگان رابطه ابعاد شخصيت با حل مساله و بهزيستي روان شناختي: نقش خودشيفتگي | WORD فایل رایگان برآورد ضريب ريسک گريزي کشاورزان شهرستان اسفراين و عوامل موثر بر آن (رويکرد ناپارامتريک) | WORD فایل رایگان شناسايي عامل بيماري پوسيدگي نرم و ساق سياه سيب زميني در استان اردبيل | WORD فایل رایگان نگاهي به خرافه پرستي در ايران و جهان و راهکار تربيتي مواجههبا آن | WORD فایل رایگان بررسي مقاومت زمستانه در نعناع فلفلي Mentha piperita L با استفاده از شاخص نشت الکتروليت ها | WORD فایل رایگان اثر فرا ريشه لوبيا قرمز Phaseolus vulgaris L. بر قابليت استفاده و شکل هاي مس در تعدادي از خاک هاي آهکي ايران | WORD فایل رایگان تاثير سلامت اجتماعي بر رضايت شغلي (موردمطالعه، کارکنان شاغل بانک سپه در شهر تهران) | WORD فایل رایگان روايت شناسي تطبيقي گونه مقامه و پيکارسک | WORD فایل رایگان نقش جنسيت مونث در ارتکاب و پيشگيري از جرايم جنسي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تحليل زمينه ها و علل به کارگيري کودکان در فعاليت هاي کشاورزي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: دهستان ماهيدشت شهرستان کرمانشاه) فایل رایگان تحليل زمينه ها و علل به کارگيري کودکان در فعاليت هاي کشاورزي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: دهستان ماهيدشت شهرستان کرمانشاه)دانلود فایل رایگان تحليل زمينه ها و علل به کارگيري کودکان در فعاليت هاي کشاورزي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: دهستان ماهيدشت شهرستان کرمانشاه) فایلرایگانتحليلزمينههاوعللبهکارگيريکودکاندرفعاليتهايکشاورزيدرمناطقروستايي(مطالعهموردي:دهستانماهيدشتشهرستانکرمانشاه)