فایل رایگان ميزان موفقيت توسعه گردشگري جامعه محور روستايي از ديد جامعه محلي (مطالعه موردي: روستاي آسياب سر، شهرستان بهشهر) | dl | 6504678

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان ميزان موفقيت توسعه گردشگري جامعه محور روستايي از ديد جامعه محلي (مطالعه موردي: روستاي آسياب سر، شهرستان بهشهر) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان ميزان موفقيت توسعه گردشگري جامعه محور روستايي از ديد جامعه محلي (مطالعه موردي: روستاي آسياب سر، شهرستان بهشهر) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ميزان موفقيت توسعه گردشگري جامعه محور روستايي از ديد جامعه محلي (مطالعه موردي: روستاي آسياب سر، شهرستان بهشهر) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان ميزان موفقيت توسعه گردشگري جامعه محور روستايي از ديد جامعه محلي (مطالعه موردي: روستاي آسياب سر، شهرستان بهشهر) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان ميزان موفقيت توسعه گردشگري جامعه محور روستايي از ديد جامعه محلي (مطالعه موردي: روستاي آسياب سر، شهرستان بهشهر) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان ميزان موفقيت توسعه گردشگري جامعه محور روستايي از ديد جامعه محلي (مطالعه موردي: روستاي آسياب سر، شهرستان بهشهر) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان ميزان موفقيت توسعه گردشگري جامعه محور روستايي از ديد جامعه محلي (مطالعه موردي: روستاي آسياب سر، شهرستان بهشهر) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ميزان موفقيت توسعه گردشگري جامعه محور روستايي از ديد جامعه محلي (مطالعه موردي: روستاي آسياب سر، شهرستان بهشهر) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان ميزان موفقيت توسعه گردشگري جامعه محور روستايي از ديد جامعه محلي (مطالعه موردي: روستاي آسياب سر، شهرستان بهشهر)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان ميزان موفقيت توسعه گردشگري جامعه محور روستايي از ديد جامعه محلي (مطالعه موردي: روستاي آسياب سر، شهرستان بهشهر)

فایل رایگان ميزان موفقيت توسعه گردشگري جامعه محور روستايي از ديد جامعه محلي (مطالعه موردي: روستاي آسياب سر، شهرستان بهشهر)

بخشی از متن فایل رایگان ميزان موفقيت توسعه گردشگري جامعه محور روستايي از ديد جامعه محلي (مطالعه موردي: روستاي آسياب سر, شهرستان بهشهر) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 24

اهداف: گردشگری جامعه محور در جست و جوی ایجاد منافع اقتصادی برای جامعه محلی, حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگ محلی, بهبود کیفیت زندگی و توانمندسازی جامعه محلی به منظور رفع نیازهای نسل های حال و آینده است. با وجود مزایای بسیار این نوع از گردشگری, به خصوص در کشورهای در حال توسعه, اجرای آن در عمل با مشکلاتی همراه است. هدف این پژوهش بررسی میزان موفقیت گردشگری جامعه محور در روستای آسیاب سر است. روش: روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف, کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را خانوارهای روستای آسیاب سر با حجم 499 تشکیل می دهند که از میان آ ن ها با استفاده از جدول مورگان 210 نمونه انتخاب شدند. پرسش نامه به روش نمونه گیری قضاوتی میان آن ها توزیع شد. به منظور پاسخگویی به پرسش اصلی پژوهش, از آزمون T تک نمونه ای با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها/ نتایج: طبق نتایج حاصل از این آزمون, گردشگری جامعه محور در منطقه مورد مطالعه موفق نبوده است؛ به طوری که از میان ده عامل موفقیت بررسی شده, تنها سه عامل مالکیت جامعه محلی, حمایت داخلی و خارجی و محافظت از منابع, میانگینی بیش تر از (3) داشته اند.محدودیت ها و راه بردها: محدودیت های این پژوهش شامل محدود بودن ادبیات مرتبط با موضوع پژوهش و هم چنین, وسیع بودن شاخص های موفقیت گردشگری جامعه محور و مشکلات مرتبط با سنجش همه این عوامل در قالب یک پژوهش بوده است. راه کارهای عملی: به منظور توسعه گردشگری جامعه محور در روستای آسیاب سر و بهره گیری از منافع آن, لازم است قبل از هر کاری جامعه محلی آموزش های لازم در ارتباط با مدیریت و توسعه گردشگری را دیده و پس از آن, امکانات لازم برای مدیریت گردشگری در اختیار آن ها قرار گرفته شود تا با میل خود توسعه گردشگری در روستا را مدیریت کنند. اصالت و ارزش: مطالعات بسیار کمی در ارتباط با گردشگری جامعه محور انجام شده است. در مطالعات انجام شده نیز معمولا تنها چند شاخص از شاخص های این نوع از گردشگری, مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین, در اکثر مطالعات, دیدگاه نخبگان و نه جامعه محلی در ارتباط با موضوع بررسی شده است. در این پژوهش تلاش شده است تمام شاخص های گردشگری جامعه محور از دید ساکنان محلی که بیش تر از سایر ذی نفعان با گردشگری در ارتباط هستند, مورد بررسی گیرد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان ميزان موفقيت توسعه گردشگري جامعه محور روستايي از ديد جامعه محلي (مطالعه موردي: روستاي آسياب سر، شهرستان بهشهر)👇

فایل رایگان بررسي نقش و کارکرد تعاوني هاي دهياري در توسعه روستايي استان گلستان | WORD فایل رایگان ارزيابي سطوح پايداري مقاصد روستايي در راستاي توسعه گردشگري روستايي با تعديل گري تصوير مقصد ( مطالعه موردي: دهستان دراک شهرستان شيراز) | WORD فایل رایگان بررسي و تحليل تله محروميت در سکونتگاه هاي روستايي ( مطالعه موردي: شهرستان قصرقند ) | WORD فایل رایگان بررسي و تحليل شاخص هاي توسعه هوشمند روستايي ( مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان بينالود ) | WORD فایل رایگان اثرات اجراي طرح هادي بر توسعه کالبدي سکونتگاه هاي روستايي (مطالعه موردي: بخش ثمرين در شهرستان اردبيل) | WORD فایل رایگان نقش راه در توسعه مناطق روستايي با تاکيد بر تنوع فعاليت هاي اقتصادي ( مطالعه موردي: دهستان چورزق در شهرستان طارم ) | WORD فایل رایگان تحليل موانع و محدوديت هاي اشتغال زنان روستايي ( مطالعه موردي: شهرستان تويسرکان ) | WORD فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران در طرح هاي مرتع و آبخيزداري ( مطالعه موردي: حوزه آبخيز کوشک آباد خراسان رضوي) | WORD فایل رایگان نقش نمادهاي گردشگري در توسعه نواحي روستايي (مطالعه موردي: باغ تاريخي نشاط روستاي تقي آباد) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان رابطه بين رضايت شغلي، نياز به کنترل، نياز به کسب موفقيت و نياز به کسب قدرت کارکنان | WORD فایل رایگان ارزيابي کيفي و اقتصادي تناسب اراضي براي نباتات زراعي مهم در منطقه شهرکرد با استفاده از برنامه ALES | WORD فایل رایگان معرفي گونه هايي از نماتدهاي انگل گياهي جنس هاي Ditylenchus و Pratylenchus (Tylenchomorpha, Tylenchoidea) از مزارع سبزي کاري حومه مشهد | WORD فایل رایگان اثر دور کنندگي سيرينول روي لارو و حشرات کاملTribolium castaneum (Herbst) (Col.: Tenebrionidae) و Oryzaephilus surinamensis (L.) (Col.: Cucujidae) با سه روش آزمايشگاهي | WORD فایل رایگان الگوي هماهنگي تلاطم محيطي و استراتژي سازماني | WORD فایل رایگان مديريت شايستگي براساس تيوري چشم انداز با رويکرد فازي | WORD فایل رایگان تبيين مدل نظري براي سبک هاي فرزند پروري، سبک هاي دلبستگي و خودمتمايزسازي زوجين | WORD فایل رایگان ارتباط مسيوليت اجتماعي و مسيوليت کيفري تعامل يا تقابل | WORD فایل رایگان تاثير سرمايه انساني بر بروز رفتار کارآفرينانه | WORD فایل رایگان تاثير کلريد باريم بر آزاد سازي پتاسيم در تعدادي از کاني هاي سيليکاته پتاسيم دار و بررسيسينتيک آزاد سازي پتاسيم در اين کاني ها | WORD فایل رایگان تدوين يک برنامه رواني- آموزشي بر اساس الگوي ستير براي زوجين متعارض و اثربخشي آن در کاهش سبک مقابله اي ناکارآمد و احتمال وقوع طلاق | WORD فایل رایگان ارايه ساختار همسان براي متدولوژي باز مهندسي فرايند | WORD فایل رایگان بررسي راه کارهاي بومي مديريت مخاطرات طبيعي فعاليت هاي زراعي روستايي با تاکيد بر سرمازدگي، سيل و خشکسالي مطالعه موردي: شهرستان رازوجرگلان | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش تکنيک هاي تجربي طرحواره درماني بر روي طرحواره هاي افراد افسرده | WORD فایل رایگان بررسي تاثير پارامترهاي گرانول کردن کود کمپوست با استفاده از روش سطح پاسخ | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان ميزان موفقيت توسعه گردشگري جامعه محور روستايي از ديد جامعه محلي (مطالعه موردي: روستاي آسياب سر، شهرستان بهشهر) فایل رایگان ميزان موفقيت توسعه گردشگري جامعه محور روستايي از ديد جامعه محلي (مطالعه موردي: روستاي آسياب سر، شهرستان بهشهر)دانلود فایل رایگان ميزان موفقيت توسعه گردشگري جامعه محور روستايي از ديد جامعه محلي (مطالعه موردي: روستاي آسياب سر، شهرستان بهشهر) فایلرایگانميزانموفقيتتوسعهگردشگريجامعهمحورروستاييازديدجامعهمحلي(مطالعهموردي:روستايآسيابسر،شهرستانبهشهر)