فایل رایگان تحليل موانع و محدوديت هاي اشتغال زنان روستايي ( مطالعه موردي: شهرستان تويسرکان ) | dl | 6504685

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تحليل موانع و محدوديت هاي اشتغال زنان روستايي ( مطالعه موردي: شهرستان تويسرکان ) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تحليل موانع و محدوديت هاي اشتغال زنان روستايي ( مطالعه موردي: شهرستان تويسرکان ) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تحليل موانع و محدوديت هاي اشتغال زنان روستايي ( مطالعه موردي: شهرستان تويسرکان ) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تحليل موانع و محدوديت هاي اشتغال زنان روستايي ( مطالعه موردي: شهرستان تويسرکان ) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تحليل موانع و محدوديت هاي اشتغال زنان روستايي ( مطالعه موردي: شهرستان تويسرکان ) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تحليل موانع و محدوديت هاي اشتغال زنان روستايي ( مطالعه موردي: شهرستان تويسرکان ) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تحليل موانع و محدوديت هاي اشتغال زنان روستايي ( مطالعه موردي: شهرستان تويسرکان ) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تحليل موانع و محدوديت هاي اشتغال زنان روستايي ( مطالعه موردي: شهرستان تويسرکان ) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تحليل موانع و محدوديت هاي اشتغال زنان روستايي ( مطالعه موردي: شهرستان تويسرکان )

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تحليل موانع و محدوديت هاي اشتغال زنان روستايي ( مطالعه موردي: شهرستان تويسرکان )

فایل رایگان تحليل موانع و محدوديت هاي اشتغال زنان روستايي ( مطالعه موردي: شهرستان تويسرکان )

بخشی از متن فایل رایگان تحليل موانع و محدوديت هاي اشتغال زنان روستايي ( مطالعه موردي: شهرستان تويسرکان ) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 18

هدف: در این تحقیق, شناسایی و تحلیل موانع و محدودیت های اشتغال زنان روستایی در شهرستان تویسرکان به عنوان هدف اصلی مد نظر قرار گرفته و با بهره گیری از تکنیک تحلیل عاملی, به شناسایی و تحلیل مهم ترین موانع و محدودیت های ایجاد و توسعه اشتغال توسط زنان روستایی پرداخته شده است. روش: تحقیق حاضر, نوعی تحقیق توصیفی و کاربردی است که به شیوه مطالعات پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را زنان روستایی شاغل در شهرستان تویسرکان تشکیل دادند که به طور تصادفی, تعداد 150 نفر از آن ها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و دیدگاه های آن ها در مورد موانع و محدودیت های اشتغال زنان در جامعه روستایی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش نامه مهم ترین ابزار جمع آوری اطلاعات تحقیق بود که روایی ظاهری و محتوایی آن توسط گروهی از متخصصان موضوع, مورد بررسی و تایید قرار گرفت و برای ارزیابی میزان پایایی پرسش نامه نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که رقم 0/81 به دست آمد. هم چنین, برای بررسی اعتبار سازه ای پرسش نامه و برازش الگوی اندازه گیری سازه موانع اشتغال زنان روستایی داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار LISREL از طریق تحلیل عاملی تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که شاخص های نیکویی برازش (RMSEA=0.063, AGFI=0.85 و GFI=0.93) تناسب کامل الگو با داده های مشاهده شده را تایید کرد. یافته ها: در این تحقیق به منظور دست یابی به تحلیل دقیق تری از موانع و مشکلات پیش روی اشتغال زنان روستایی, از تکنیک تحلیل عاملی استفاده شد که بر این اساس, موانع و محدودیت های پیش رو در چهار عامل اصلی دسته بندی شد؛ عامل اول با توجه به ماهیت متغیرهای تشکیل دهنده آن موانع اجتماعی- فرهنگی نام گرفت که با تبیین 22/03 درصد از واریانس به عنوان مهم ترین عامل معرفی شد. این عامل همراه با دیگر موانع نظیر موانع اقتصادی-محیطی , موانع شخصیتی و موانع آموزشی-حمایتی در مجموع, 62/30 درصد از واریانس موانع اشتغال زنان روستایی را تبیین کردند. راه کارهای عملی: در راستای تسهیل روند اشتغال زنان روستایی, اصلاح و رفع برخی موانع فرهنگی اجتماعی؛ شامل ذهنیت های سنتی و نادرست نسبت به توانمندی های زنان و ضرورت مشارکت آن ها در فعالیت های اقتصادی جامعه توصیه می شود. بر مبنای نتایج تحقیق, تامین فرصت های یادگیری متنوع برای آحاد جامعه روستایی به ویژه زنان به منظور تغییر و اصلاح نگرش ها و کسب توانمندی های لازم برای ورود به عرصه فعالیت های اقتصادی اجتماعی ضروری است. اصالت و ارزش: با توجه به اهمیت موضوع اشتغال, به ویژه در جامعه روستایی, یافته های تحقیق حاضر می تواند راهنمایی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه روستایی در تدوین برنامه های کلان و عملیاتی مناسب برای رفع موانع اشتغال زنان در مناطق روستایی باشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تحليل موانع و محدوديت هاي اشتغال زنان روستايي ( مطالعه موردي: شهرستان تويسرکان )👇

فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران در طرح هاي مرتع و آبخيزداري ( مطالعه موردي: حوزه آبخيز کوشک آباد خراسان رضوي) | WORD فایل رایگان نقش نمادهاي گردشگري در توسعه نواحي روستايي (مطالعه موردي: باغ تاريخي نشاط روستاي تقي آباد) | WORD فایل رایگان سنجش تاب آوري محيطي روستاهاي در معرض خطر زلزله (مطالعه موردي: دهستان معجزات در شهرستان زنجان) | WORD فایل رایگان بررسي تاثيرات زيست محيطي سدهاي مخزني بر نواحي روستايي پيراموني ( مطالعه موردي: سد کارون سه در شهرستان ايذه ) | WORD فایل رایگان تبيين و ارزيابي نقش کارآفريني در توسعه روستايي با تاکيد بر صنايع دستي (مطالعه موردي: روستاهاي بخش مرکزي در شهرستان انار) | WORD فایل رایگان تحليل جايگاه مديريت روستايي مبتني بر رويکرد حکم روايي خوب در توسعه پايدار روستايي ( مطالعه موردي: مقايسه بخش مرکزي کوهدشت و بخش لواسانات شميرانات ) | WORD فایل رایگان رتبه بندي رضايتمندي از مسکن روستايي با استفاده از تکنيک ويکور (مطالعه موردي: شهرستان ورامين) | WORD فایل رایگان توليد گياهان دارويي رويکردي در جهت پايدارسازي اقتصاد روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان قوچان) | WORD فایل رایگان مکان يابي استقرارگاه هاي روستايي با منشا عشايري در خراسان شمالي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان توسعه سازماني و سازمان هاي آينده | WORD فایل رایگان تحليل اثر شار نفوذي بر دماي ديواره محفظه احتراق موتور زم استيک در خنک کاري احيايي | WORD فایل رایگان نقدي بر نظريه سلسله مراتبي بودن نيازها در ايجاد انگيزش | WORD فایل رایگان واسنجي روش هاي استخراج رابطه دبي-اشل در ايستگاه هاي هيدرومتري حوضه رودخانه قرهسو | WORD فایل رایگان تاثير ارتعاش تيغه بر عملکرد خاک ورزي پوششي در خاک لوم رسي سيلتي | WORD فایل رایگان ارزيابي مقاومت ايجاد شده توسط قارچ هاي مايکوريزي آربوسکولار(AMF) عليه نماتد ريشه گرهي (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum Mill.) | WORD فایل رایگان شناسايي چاه هاي موثر در تعيين عمق آب زيرزميني دشت اروميه با استفاده ازآناليز مولفه هاي اصلي | WORD فایل رایگان ارتباط بين هوش هيجاني و تفکر انتقادي در دانشجويان کارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز | WORD فایل رایگان جايگاه مديريت پروژه در فرايند انتقال تکنولوژي | WORD فایل رایگان اثربخشي درمان راهحل مدار کوتاهمدت SFBT بر پيشگيري از عود اعتياد | WORD فایل رایگان بررسي جايگاه امنيت گرايي در سياست کيفري ايران و امريکا | WORD فایل رایگان بررسي کارآيي فرآيند پراکسي الکتروکواگولاسيون در حذف CODآنتي بيوتيک آزيترومايسين از محلولهاي آبي | WORD فایل رایگان پيش بيني مقادير دبي روزانه رودخانه تالار با استفاده از مدل يادگيري کندرو | WORD فایل رایگان سنجش عوامل موثر بر انتخاب مصرف کنندگان خيار معمولي، سالم و ارگانيک در شهر اصفهان با استفاده از روش انتخاب تجربي | WORD فایل رایگان بررسي اثرات بافت، شرايط رطوبتي و سيستم کشت بر تردي خاک | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تحليل موانع و محدوديت هاي اشتغال زنان روستايي ( مطالعه موردي: شهرستان تويسرکان ) فایل رایگان تحليل موانع و محدوديت هاي اشتغال زنان روستايي ( مطالعه موردي: شهرستان تويسرکان )دانلود فایل رایگان تحليل موانع و محدوديت هاي اشتغال زنان روستايي ( مطالعه موردي: شهرستان تويسرکان ) فایلرایگانتحليلموانعومحدوديتهاياشتغالزنانروستايي(مطالعهموردي:شهرستانتويسرکان)