فایل رایگان توليد گياهان دارويي رويکردي در جهت پايدارسازي اقتصاد روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان قوچان) | dl | 6504693

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان توليد گياهان دارويي رويکردي در جهت پايدارسازي اقتصاد روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان قوچان) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان توليد گياهان دارويي رويکردي در جهت پايدارسازي اقتصاد روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان قوچان) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان توليد گياهان دارويي رويکردي در جهت پايدارسازي اقتصاد روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان قوچان) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان توليد گياهان دارويي رويکردي در جهت پايدارسازي اقتصاد روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان قوچان) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان توليد گياهان دارويي رويکردي در جهت پايدارسازي اقتصاد روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان قوچان) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان توليد گياهان دارويي رويکردي در جهت پايدارسازي اقتصاد روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان قوچان) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان توليد گياهان دارويي رويکردي در جهت پايدارسازي اقتصاد روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان قوچان) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان توليد گياهان دارويي رويکردي در جهت پايدارسازي اقتصاد روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان قوچان) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان توليد گياهان دارويي رويکردي در جهت پايدارسازي اقتصاد روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان قوچان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان توليد گياهان دارويي رويکردي در جهت پايدارسازي اقتصاد روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان قوچان)

فایل رایگان توليد گياهان دارويي رويکردي در جهت پايدارسازي اقتصاد روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان قوچان)

بخشی از متن فایل رایگان توليد گياهان دارويي رويکردي در جهت پايدارسازي اقتصاد روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان قوچان) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 20

هدف: در دهه های اخیر, نوع نگرش به روستا و اقتصاد روستایی دست خوش تحول شده؛ به طوری که به منظور پایداری معیشت و امنیت اقتصادی در نواحی روستایی, اهمیت افزایش کارآمدی و اثر بخشی فعالیت ها, میزان بهره وری از ظرفیت ها و توان های بالقوه و بالفعل موجود در فعالیت های اقتصادی افزایش یافته و متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در فضای روستا جهت تضمین استمرار معیشت, ایجاد اشتغال, درآمد و غیره ضرورت یافته است. این پژوهش نیز با هدف پایدارسازی اقتصاد روستاهای مورد مطالعه در شهرستان قوچان انجام شده است. روش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف, کاربردی و از حیث روش, توصیفی- تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات از روش های میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه آماری شامل 16294 خانوار ساکن در 133روستای شهرستان قوچان بود که براساس روش مورگان, نمونه آماری با 336 سرپرست خانوار در 13 روستای منتخب به روش خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که کاشت گیاهان دارویی به طور میانگین, 159 درصد بیش تر از کاشت محصولات زراعی درآمد زایی ایجاد می کند و اشتغال زایی هر هکتار گیاهان دارویی, 206 درصد بیش تر از گیاهان زراعی می باشد. هم چنین, علی رغم این که نیاز آبی گیاهان دارویی 25 درصد بیش تر از گیاهان زراعی است, با توجه به درآمدزایی و اشتغال زایی بیش تر, آب مصرفی, اقتصادی تراست. از طرف دیگر, طبق نظر روستاییان, حمایت های دولت سبب افزایش تمایل آن ها به کاشت گیاهان دارویی خواهد شد. این تحقیق نشان داده است که تولید گیاهان دارویی سبب پایدارسازی اقتصاد روستایی می شود. محدودیت ها/ راهبردها: مسایل و مشکلاتی در توسعه کاشت گیاهان دارویی در منطقه مورد مطالعه مشاهده شده که با پیشنهادهایی از جمله برگزاری کلاس های آموزشی و ترویجی گیاهان دارویی بین جوامع روستایی منطقه و ایجاد بازار مناسب خرید و غیره می توان در جهت رفع آن ها و کارآیی بیش تر در کاشت گیاهان دارویی گام برداشت.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان توليد گياهان دارويي رويکردي در جهت پايدارسازي اقتصاد روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان قوچان)👇

فایل رایگان مکان يابي استقرارگاه هاي روستايي با منشا عشايري در خراسان شمالي | WORD فایل رایگان تحليل نگرش کارشناسان به موانع و چالش هاي انتقال مديريت آبياري به بهره برداران، پژوهشي بر مبناي روش کيو | WORD فایل رایگان بررسي عوامل آموزشي ترويجي موثر بر بکارگيري گياهان تراريخته از نظر متخصصان بيوتکنولوژي مراکز تحقيقات استان تهران | WORD فایل رایگان کاهش رفاه ناشي از افت سطح آب هاي زيرزميني در دشت فيروزآباد | WORD فایل رایگان بررسي تمايل به پرداخت کشاورزان گندم کار براي کنترل علف هاي هرز در مراحل مختلف رشد آن (مطالعه موردي خراسان رضوي) | WORD فایل رایگان مزيت نسبي و سياست هاي حمايتي بر توليد کشمش استان قزوين | WORD فایل رایگان بررسي اقتصادي روابط بين زير بخش هاي زراعت و دام در استان فارس | WORD فایل رایگان بررسي تقاضاي گروه هاي اصلي کالاهاي خوراکي در مناطق شهري ايران | WORD فایل رایگان بررسي ارتباط ميان انرژي نهاده ها ي مصرفي و عملکرد محصولات گوجه، خيار و خربزه تحت شرايط کشت زير پلاستيک در شهرستان فيروزآباد فارس | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تاثير آبياري با پساب و آب معمولي بر صفات ظاهري ميوه و شاخص هاي فتوسنتزي درختانزيتون تحت تاثير دو سيستم آبياري | WORD فایل رایگان بررسي رابطه رهبري تحول گرا با سرمايه فکري و سرمايه روانشناختي با اثر ميانجي مديريت تحول گرا | WORD فایل رایگان الگويابي معماري مساجد هند | WORD فایل رایگان ارزيابي توان اکولوژيک کشاورزي حوضه آبخيز کال آجي-استان گلستان با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي AHP در محيط GIS | WORD فایل رایگان تاثير سه ناقل الکترون بر کاهش زيستي آهن فريک در دو خاک اسيدي و آهکي | WORD فایل رایگان نقش تعديل کننده درگيري مشتريان در خدمات بر رابطه ارزش ادراک شده و رضايتمندي با وفاداري مشتريان کتابخانه هاي عمومي (مطالعه موردي: کتابخانه هاي عمومي غرب کشور) | WORD فایل رایگان مدل ساختاري پيش بيني تعهد زناشويي بر اساس سبک هاي دلبستگيو متغيرهاي ميانجي خودکنترلي و طرحواره هاي ناسازگار اوليه)در افراد داراي روابط فرازناشويي عاطفي) | WORD فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه | WORD فایل رایگان الگوي پرسش محور در تفسير و تحليل شعر | WORD فایل رایگان مديريت دانش پيشگيري وضعي از جرم در پليس ايران | WORD فایل رایگان اثر رقابت تاج خروس ريشه قرمز (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزاي عملکرد سويا | WORD فایل رایگان شناسايي عوامل موثر در عدم اتکاي حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلي | WORD فایل رایگان بررسي اثرات فرمولاسيون هاي محلول و پودر ترکيب N’N-napthaloylhydroxyamine (NHA) بر روي تغذيه و مرگ و مير موريانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) در شرايط آزمايشگاهي | WORD فایل رایگان مطالعه ديالکتيک در محيط وب: يافته هاي يک نمونه پژوهي | WORD فایل رایگان ارزيابي تعدادي از عصاره گيرهاي شيميايي در برآورد فسفر قابل استفاده لوبيا Phaseolus vulgaris) در تعدادي از خاک هاي آهکي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان توليد گياهان دارويي رويکردي در جهت پايدارسازي اقتصاد روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان قوچان) فایل رایگان توليد گياهان دارويي رويکردي در جهت پايدارسازي اقتصاد روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان قوچان)دانلود فایل رایگان توليد گياهان دارويي رويکردي در جهت پايدارسازي اقتصاد روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان قوچان) فایلرایگانتوليدگياهانداروييرويکرديدرجهتپايدارسازياقتصادروستايي(مطالعهموردي:روستاهايشهرستانقوچان)