فایل رایگان ارزيابي اثرات تغيير اقليم و سياست هاي دولت بر عملکرد و سطح زير کشت محصول ذرت در ايران: رويکرد داده هاي ترکيبي | dl | 6504859

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان ارزيابي اثرات تغيير اقليم و سياست هاي دولت بر عملکرد و سطح زير کشت محصول ذرت در ايران: رويکرد داده هاي ترکيبي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان ارزيابي اثرات تغيير اقليم و سياست هاي دولت بر عملکرد و سطح زير کشت محصول ذرت در ايران: رويکرد داده هاي ترکيبي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي اثرات تغيير اقليم و سياست هاي دولت بر عملکرد و سطح زير کشت محصول ذرت در ايران: رويکرد داده هاي ترکيبي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان ارزيابي اثرات تغيير اقليم و سياست هاي دولت بر عملکرد و سطح زير کشت محصول ذرت در ايران: رويکرد داده هاي ترکيبي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان ارزيابي اثرات تغيير اقليم و سياست هاي دولت بر عملکرد و سطح زير کشت محصول ذرت در ايران: رويکرد داده هاي ترکيبي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان ارزيابي اثرات تغيير اقليم و سياست هاي دولت بر عملکرد و سطح زير کشت محصول ذرت در ايران: رويکرد داده هاي ترکيبي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان ارزيابي اثرات تغيير اقليم و سياست هاي دولت بر عملکرد و سطح زير کشت محصول ذرت در ايران: رويکرد داده هاي ترکيبي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي اثرات تغيير اقليم و سياست هاي دولت بر عملکرد و سطح زير کشت محصول ذرت در ايران: رويکرد داده هاي ترکيبي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان ارزيابي اثرات تغيير اقليم و سياست هاي دولت بر عملکرد و سطح زير کشت محصول ذرت در ايران: رويکرد داده هاي ترکيبي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان ارزيابي اثرات تغيير اقليم و سياست هاي دولت بر عملکرد و سطح زير کشت محصول ذرت در ايران: رويکرد داده هاي ترکيبي

فایل رایگان ارزيابي اثرات تغيير اقليم و سياست هاي دولت بر عملکرد و سطح زير کشت محصول ذرت در ايران: رويکرد داده هاي ترکيبي

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي اثرات تغيير اقليم و سياست هاي دولت بر عملکرد و سطح زير کشت محصول ذرت در ايران: رويکرد داده هاي ترکيبي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 16

سطح زیر کشت و عملکرد محصولات کشاورزی متاثر از عوامل مختلفی است که برخی از آن ها قابل کنترل و برخی دیگر غیر قابل کنترل می باشد. از جمله موارد غیر قابل کنترل می توان تغییرات اقلیم را نام برد. در بین غلات, ذرت هم از نظر تولید و هم از نظر سطح زیر کشت جایگاه ویژه ای در جهان دارد. لذا با توجه به اهمیت این محصول و تغییرات اقلیم در طی سال های اخیر, در این مطالعه به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از روش داده های ترکیبی در استان های عمده تولید کننده این محصول در ایران پرداخته شد. داده های بکار رفته مربوط به استان های فارس, خوزستان, کرمان, کرمانشاه و ایلام برای دوره زمانی 1390-1372 می باشد. هم چنین اثر سیاست هایی همچون خودکفایی گندم و قیمت تضمینی نیز بر سطح زیر کشت ذرت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمامی متغیرهای وارد شده در الگو ازجمله قیمت تضمینی, سطح زیر کشت گندم دیم و آبی, بارندگی, وقفه سطح زیر کشت ذرت, اثر معنی داری را بر سطح زیر کشت در استان های تولید کننده عمده ذرت دانه ای کشور داشته اند. در این بین بیش ترین ضریب برآوردی مربوط قیمت تضمینی این محصول بوده لذا انتظار می رود اثر قابل توجهی بر سطح زیر کشت این محصول داشته باشد. هم چنین برآورد مدل ریکاردین حاکی از آن است که بارندگی بر خلاف دما بر عملکرد ذرت اثر معنی داری داشته و افزایش بارندگی و به عبارتی افزایش عرضه آب می تواند به افزایش سطح زیر کشت ذرت منجر شود.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان ارزيابي اثرات تغيير اقليم و سياست هاي دولت بر عملکرد و سطح زير کشت محصول ذرت در ايران: رويکرد داده هاي ترکيبي👇

فایل رایگان بررسي اثر تغيير ساختار بازار پسته ايران بر رفاه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در چارچوب مدل تعادل فضايي | WORD فایل رایگان بررسي اثر انتقال قيمت هاي جهاني به بازارهاي داخلي براي محصولات خاص بخش کشاورزي ايران | WORD فایل رایگان تحليل اقتصادي اثرات تغيير اقليم ناشي از انتشار گازهاي گلخانه اي بر توليدات بخش کشاورزي و منابع آب در دسترس (مطالعه موردي: اراضي پايين دست سد طالقان) | WORD فایل رایگان تاثير عوامل اقتصادي منتخب موثر بر آلودگي آب هاي زيرزميني در دو گروه از کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه | WORD فایل رایگان تحليل و بررسي قرارداد اختيار معامله و قيمت گذاري اوراق اختيار معامله در محصولات کشاورزي | WORD فایل رایگان عوامل موثر بر شکل گيري تغيير کاربري اراضي در استان مازندران (مطالعه موردي: شهرستان تنکابن) | WORD فایل رایگان کاربرد مدل پروبيت چندگانه در تحليل عوامل موثر بر نوع اشتغال دانش آموختگان علمي کاربردي کشاورزي | WORD فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر مديريت ريسک در بين زنان برنجکار شهرستان ساري با استفاده از نرم افزار ليزرل | WORD فایل رایگان سنجش عوامل موثر بر انتخاب مصرف کنندگان خيار معمولي، سالم و ارگانيک در شهر اصفهان با استفاده از روش انتخاب تجربي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان اثربخشي آموزش خود دلگرم سازي بر کاهش اضطراب امتحان و کمال گرايي دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان منطقه 9 شهر تهران در سال 1391 | WORD فایل رایگان تحليل سر و صداي تراکتور دوچرخ در اثر استفاده از مخلوط سوخت هاي ديزل و بيوديزل | WORD فایل رایگان کاربرد تصويربرداري ابرطيفي مريي- مادون قرمز نزديک و روش هاي آناليز چند متغيره جهت پيشگويي رطوبت و سختي مغزهاي پسته برشته شده در شرايط مختلف | WORD فایل رایگان رابطه بين رضايت شغلي، نياز به کنترل، نياز به کسب موفقيت و نياز به کسب قدرت کارکنان | WORD فایل رایگان تحديد حق شکايت در حقوق کيفري ايران | WORD فایل رایگان مديريت منابع انساني در نيروهاي مسلح | WORD فایل رایگان طراحي و اعتبارسنجي مدل معادلات ساختاري سازمان ياد دهنده براي دانشگاه ها | WORD فایل رایگان عوامل موثر بر شکل گيري تغيير کاربري اراضي در استان مازندران (مطالعه موردي: شهرستان تنکابن) | WORD فایل رایگان تاثير موقعيت شيب و تغيير کاربري اراضي بر ويژگي هاي خاک و پذيرفتاري مغناطيسي دراراضي تپه ماهوري ياسوج | WORD فایل رایگان نياز به شناخت و تاثير آن بر رفتار اطلاعاتي دانشجويان | WORD فایل رایگان بررسي حساسيت پارامترهاي موثر بر رونديابي هيدروگراف سيل با روش موج پخشي ديفيوژن با مدل هيدرولوژيکي توزيعي WetSpa در حوزه آبخيز زيارت گرگان | WORD فایل رایگان وضعيت حساسيت حافظه ضمني و آشکار نسبت به واژه هاي مرتبط با غذا، تناسب اندام و اعضاي بدن در زنان چاق و معمولي | WORD فایل رایگان توانايي علف چشمه Nastutium officinale و پونه Mentha pulegium در جذب نيترات و فسفات مازاد آب | WORD فایل رایگان تحليل انرژي و سينتيک خشک شدن برگ هاي نعناع به روش بستر شناور ارتعاشي مجهز به پمپ حرارتي | WORD فایل رایگان طراحي پروانه هاي دريايي با استفاده از الگوريتم بهينه ساز ازدحام ذرات با گروه هاي مستقل به منظور بهبود بازده و کاهش کاويتاسيون | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان ارزيابي اثرات تغيير اقليم و سياست هاي دولت بر عملکرد و سطح زير کشت محصول ذرت در ايران: رويکرد داده هاي ترکيبي فایل رایگان ارزيابي اثرات تغيير اقليم و سياست هاي دولت بر عملکرد و سطح زير کشت محصول ذرت در ايران: رويکرد داده هاي ترکيبيدانلود فایل رایگان ارزيابي اثرات تغيير اقليم و سياست هاي دولت بر عملکرد و سطح زير کشت محصول ذرت در ايران: رويکرد داده هاي ترکيبي فایلرایگانارزيابياثراتتغييراقليموسياستهايدولتبرعملکردوسطحزيرکشتمحصولذرتدرايران:رويکرددادههايترکيبي