فایل رایگان کاربرد روش کارايي متقاطع در تعيين امتياز و رتبه ي استان هاي کشور در توليد پياز | dl | 6504878

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان کاربرد روش کارايي متقاطع در تعيين امتياز و رتبه ي استان هاي کشور در توليد پياز در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان کاربرد روش کارايي متقاطع در تعيين امتياز و رتبه ي استان هاي کشور در توليد پياز راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان کاربرد روش کارايي متقاطع در تعيين امتياز و رتبه ي استان هاي کشور در توليد پياز ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان کاربرد روش کارايي متقاطع در تعيين امتياز و رتبه ي استان هاي کشور در توليد پياز ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان کاربرد روش کارايي متقاطع در تعيين امتياز و رتبه ي استان هاي کشور در توليد پياز ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان کاربرد روش کارايي متقاطع در تعيين امتياز و رتبه ي استان هاي کشور در توليد پياز ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان کاربرد روش کارايي متقاطع در تعيين امتياز و رتبه ي استان هاي کشور در توليد پياز ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان کاربرد روش کارايي متقاطع در تعيين امتياز و رتبه ي استان هاي کشور در توليد پياز ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان کاربرد روش کارايي متقاطع در تعيين امتياز و رتبه ي استان هاي کشور در توليد پياز

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان کاربرد روش کارايي متقاطع در تعيين امتياز و رتبه ي استان هاي کشور در توليد پياز

فایل رایگان کاربرد روش کارايي متقاطع در تعيين امتياز و رتبه ي استان هاي کشور در توليد پياز

بخشی از متن فایل رایگان کاربرد روش کارايي متقاطع در تعيين امتياز و رتبه ي استان هاي کشور در توليد پياز :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 18

این پژوهش به منظور تعیین رتبه ی کارایی استان های کشور در تولید پیاز و با استفاده از الگوهای توسعه یافته ی روش تحلیل پوششی داده ها, انجام پذیرفت. این الگوها شامل کارایی ویژه و کارایی متقاطع بوده و نتایج آن ها با نتایج الگوهای پایه و مقید شده مقایسه گردید. داده های مورد نیاز نیز از آمارنامه های منتشرشده ی وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 89-1388 تهیه و با استفاده از نرم افزار WinQSB پردازش شدند. نتایج مطالعه مشخص نمود که الگوی پایه ای چارنز, کوپر و رودز (CCR) از 25 استان مورد مطالعه, تنها توانسته امتیاز کارایی هفت استان را تعیین نماید ولی روش کارایی ویژه (SE) به استثنای استان های کردستان و گیلان, توانایی رتبه بندی کامل را دارد. بر اساس یافته های پژوهش در نظر گرفتن ارتباط میان نهاده ها و ستانده ها در الگوی پایه (CCRCOR) با استفاده از ضرایب همبستگی, منجر به بهبود توانایی الگو در تفکیک واحدها می شود به طوری که تعداد استان های فاقد رتبه در مقایسه با الگوی پایه از 18 به 12 کاهش می یابد. نتایج بیانگر آن بود که کام ل ترین رتبه بندی در میان روش های مورد استفاده, متعلق به الگوی کارایی متقاطع (CEM) است. براساس نتایج این روش, استان های قم, خراسان رضوی و هرمزگان با امتیازهای 0/3141, 0/3225 و 0/3934 به ترتیب در رتبه های 25, 24 و 23 ام و استان های ایلام, سیستان و بلوچستان و همدان با امتیازهای 0/9047, 0/9015 و 0/8564 به ترتیب در رتبه های اول, دوم و سوم قرار گرفته اند. بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که رتبه بندی الگوی CCRCOR, نزدیک ترین رتبه بندی به روش CEM می باشد. چنان چه رتبه بندی از لحاظ کارایی با رتبه بندی توسط شاخص عملکرد مقایسه گردد, مشاهده می شود استان های لرستان, اصفهان و یزد با 74722, 64073 و 60032 کیلوگرم در هکتار با بیشترین عملکرد در سطح کشور, از لحاظ کارایی رتبه های 5, 7 و 8 ام را به خود اختصاص داده اند. از لحاظ تولید کل نیز با آن که استان های آذربایجان شرقی, هرمزگان و اصفهان در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته اند ولی رتبه ی کارایی آن ها به ترتیب 17, 23 و 7 می باشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان کاربرد روش کارايي متقاطع در تعيين امتياز و رتبه ي استان هاي کشور در توليد پياز👇

فایل رایگان اولويت بندي عوامل موثر بر تاخير يا عدم باز پرداخت تسهيلات اعطايي بانک کشاورزي به کشاورزان | WORD فایل رایگان برآورد ضريب ريسک گريزي کشاورزان شهرستان اسفراين و عوامل موثر بر آن (رويکرد ناپارامتريک) | WORD فایل رایگان تعيين ترکيب مناسب کشت محصولات زراعي در مقياس يک مزرعه با استفاده از الگوي برنامه ريزي آرماني فازي | WORD فایل رایگان آثار کاهش تعرفه بخش کشاورزي بر متغيرهاي کلان اقتصادي با استفاده از پروژه تحليل تجارت جهاني | WORD فایل رایگان ارزيابي خسارت هاي اقتصادي انتقال آب بين حوضه اي بر الگوي کشت و وضعيت درآمدي کشاورزان در حوضه مبدا (مطالعه موردي: انتقال آب الموت رود به دشت قزوين) | WORD فایل رایگان بررسي چگونگي انتقال قيمت جهاني غلات به بازارهاي داخلي اين محصولات در ايران: کاربرد کشش جانشيني آرمينگتون و کشش ارزي | WORD فایل رایگان بررسي امکان جمع پذيري ميوه و خشکبار، انواع سبزي ، حبوبات و فرآورده هاي سبزي: کاربرد تيوري مرکب سازي تعميم يافته | WORD فایل رایگان سنجش ابعاد آسيب پذيري استان ها نسبت به خشکسالي، راهکاري به سوي مديريت ريسک در سطح کشور | WORD فایل رایگان آزمون قانون قيمت واحد تحت روابط غيرخطي براي بازار تخم مرغ استان هاي منتخب ايران | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تاثير کاربرد کود گاوي و ورمي کمپوست بر جزء بندي و قابليت استفاده روي و مس در کشتگندم | WORD فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و اثربخشي فردي کارکنان بانک ها مورد مطالعه کارمنان بانک هاي دولتي شهر سنندج | WORD فایل رایگان شناسايي عامل اصلي پوسيدگي عمومي ريشه و طوقه گندم در استان خراسان شمالي | WORD فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي حساسيت دو رقم ميوه توت فرنگي (Fragaria x ananassa) به کوفتگي | WORD فایل رایگان تاثير توام روش عددي و گام زماني در محاسبه تبخير- تعرق واقعي گياه در شرايط تنش آبي | WORD فایل رایگان عوامل موثر بر حق دسترسي شهروندان به اطلاعات در حکومت هاي محلي: مطالعه اي در شهر مشهد | WORD فایل رایگان گونه شناسي باندهاي جرم و فساد در فضاي مجازي | WORD فایل رایگان بررسي اثر شکل حفرات موج شکن حفره دار بر استهلاک انرژي امواج برخوردي به روش عددي | WORD فایل رایگان بررسي کارايي دزهاي کاهش يافته پنديمتالين در تلفيق با مالچ و وجين دستي در رازيانه (Foeniculum vulgare Mill.) | WORD فایل رایگان گونه شناسي مفهومي عدالت در نظريه هاي برنامه ريزي شهري در چهارچوب رويکردي ميان رشته اي | WORD فایل رایگان ارزيابي و اولويتبندي مناطق روستايي براساس شاخصهاي روستاي سالم مطالعه موردي: دهستان قراولان شهرستان مينودشت | WORD فایل رایگان پژوهش در فرهنگ سازماني | WORD فایل رایگان بررسي اثر تلفيقي ساليسيليک اسيد و قارچ Trichoderma harzianum BI بر مقاومت گياه گوجه فرنگي عليه نماتد گره زاي ريشه Meloidogyne javanica | WORD فایل رایگان شيوع انگل هاى روده اى در بيماران مراجعه کننده به آزمايشگاه هاى شهرستان مسجدسليمان، استان خوزستان | WORD فایل رایگان ارزيابي و تحليل حقوقي جايگاه زنان در قانون جديد حمايت ازخانواده با رويکرد حقوق بشر | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان کاربرد روش کارايي متقاطع در تعيين امتياز و رتبه ي استان هاي کشور در توليد پياز فایل رایگان کاربرد روش کارايي متقاطع در تعيين امتياز و رتبه ي استان هاي کشور در توليد پيازدانلود فایل رایگان کاربرد روش کارايي متقاطع در تعيين امتياز و رتبه ي استان هاي کشور در توليد پياز فایلرایگانکاربردروشکاراييمتقاطعدرتعيينامتيازورتبهياستانهايکشوردرتوليدپياز