فایل رایگان تحليل فضايي مراکز ورزشي و بررسي شعاع خدمات رساني آن در شهر زنجان | dl | 6504996

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تحليل فضايي مراکز ورزشي و بررسي شعاع خدمات رساني آن در شهر زنجان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تحليل فضايي مراکز ورزشي و بررسي شعاع خدمات رساني آن در شهر زنجان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تحليل فضايي مراکز ورزشي و بررسي شعاع خدمات رساني آن در شهر زنجان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تحليل فضايي مراکز ورزشي و بررسي شعاع خدمات رساني آن در شهر زنجان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تحليل فضايي مراکز ورزشي و بررسي شعاع خدمات رساني آن در شهر زنجان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تحليل فضايي مراکز ورزشي و بررسي شعاع خدمات رساني آن در شهر زنجان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تحليل فضايي مراکز ورزشي و بررسي شعاع خدمات رساني آن در شهر زنجان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تحليل فضايي مراکز ورزشي و بررسي شعاع خدمات رساني آن در شهر زنجان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تحليل فضايي مراکز ورزشي و بررسي شعاع خدمات رساني آن در شهر زنجان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تحليل فضايي مراکز ورزشي و بررسي شعاع خدمات رساني آن در شهر زنجان

فایل رایگان تحليل فضايي مراکز ورزشي و بررسي شعاع خدمات رساني آن در شهر زنجان

بخشی از متن فایل رایگان تحليل فضايي مراکز ورزشي و بررسي شعاع خدمات رساني آن در شهر زنجان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 28

اهداف: هدف از این پژوهش, تحلیل پراکنش فضاهای ورزشی شهر زنجان و بررسی میزان دسترسی شهروندان به این مراکز است. روش: روش تحقیق حاضر, از نوع توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات میدانی است. سپس با استفاده از نرم افزار GIS ,به تحلیل فضاهای ورزشی و شعاع خدمات- رسانی آن پرداخته شده و در نهایت نقشههای خروجی این مدل ارایه شده است. یافتهها/ نتایج: پس از مطالعه وضع موجود فضاهای ورزشی در سطح محله, ناحیه, منطقه و شهر زنجان, سطوح و سرانه اختصاصیافته به فضای ورزشی در شهر زنجان مشخصشد. از مجموع نوزده فضای ورزشی شهر زنجان, 9 فضای ورزشی در مقیاس محله, 6 فضای ورزشی در مقیاس ناحیه, 3 فضای ورزشی در مقیاس منطقه و1 فضای ورزشی در مقیاس شهر, خدماترسانی میکنند. نتیجهگیری: نتایج نشان میدهد که توزیع فضاهای ورزشی در سطح شهر زنجان مناسبنبوده است. از نظر دسترسی به فضاهای ورزشی, نتایج حاصل از تحلیل شعاع عملکردی, نشاندهنده آن است که فضای ورزشی به ترتبب محله, ناحیه, منطقه و شهر, حدود 45, 80/46 و 83 درصد مساحت و 36 ,63 ,94 ,98 درصد جمعیت شهر زنجان را تحت پوشش عملکردی خود قرار داده است. همچنین, با استفاده از شاخص موران شد که پراکنش فضایی کاربریهای ورزشی به صورت برنامهریزی- 2مشخص عمومی G شده نبوده و به صورت تصادفی در سطح شهر توزیع شده است.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تحليل فضايي مراکز ورزشي و بررسي شعاع خدمات رساني آن در شهر زنجان👇

فایل رایگان داده کاوي و تحليل رفتار شهروندان در تفکيک زباله از مبدا با بهرهگيري از الگوريتم C4.5 درخت تصميم مطالعه موردي: شهر مشهد | WORD فایل رایگان برنامهريزي براي درونزاکردن توسعه در فضاهاي شهري مورد مطالعه: بجنورد | WORD فایل رایگان ارزيابي اثرات فاضلابهاي رهاشده شهري بر ناپايداري اقتصادي روستاهاي ساوجبلاغ | WORD فایل رایگان سنجش ميزان پايداري نواحي روستايي با استفاده از تکنيکهاي تصميم گيري چند شاخصه مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان فلاورجان | WORD فایل رایگان تحليلي بر استقرار بهينه مکاني فضاهاي سبز شهري به روش منطق فازي در محيط GIS نمونه موردي: منطقه چهار شهر تبريز | WORD فایل رایگان تحليل اثرات اعتبارات خرد بر پايداري اقتصاد روستايي مورد مطالعاتي: اعتبارات صندوق کارآفريني اميد در شهرستان نيشابور | WORD فایل رایگان تحليل تاثير عوامل جمعيتي و توسعه اراضي ساخته شده بر پراکنده رويي در شهر- منطقه مرکزي مازندران | WORD فایل رایگان ارزيابي و تحليل وضعيت ايمني در پارکهاي شهري نمونه موردي: پارک کوهسنگي و پارک بسيج شهر مشهد | WORD فایل رایگان شناسايي و خوشه بندي اراضي قهوه اي شهر مشهد به منظور ارايه الگوهاي سرمايه گذاري | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان رابطه رهبري تحول آفرين و مسيوليت اجتماعي سازمان | WORD فایل رایگان تاثير پوشش سنگريزه سطحي بر ويژگي هاي هيدروليکي جريان هاي سطحي و آستانه تشکيل شياربا شبيه سازي رواناب در شرايط صحرايي | WORD فایل رایگان نقش اطلاعات و تحقيقات در بازاريابي بين الملل | WORD فایل رایگان تاثير تبديل کاهش دهنده عرض بر ارتفاع فرم بستر ريپل در شرايط هيدروليکي مختلف | WORD فایل رایگان بررسي و تحليل علل ترک خوردگي سدهاي خاکي(مطالعه موردي سد محمودآباد زنجان) | WORD فایل رایگان ارزيابي پارامترهاي فني و زراعي روش هاي کاشت گندم با مقادير مختلف بذر در جنوب خوزستان | WORD فایل رایگان مقايسه خودافشاسازي، صميميت و پردازش هيجاني در زنان متاهل مبتلا به فوبي اجتماعي و زنان سالم | WORD فایل رایگان اصل لزوم تابعيت اشخاص حقوقي و حمايت ديپلماتيک از آنها | WORD فایل رایگان نقش استفاده آسيب زا از فضاي مجازي در پيش بيني کيفيت زندگي در دانشجويان | WORD فایل رایگان ترميم شکاف ديجيتالي با گسترش خدمات آموزشي و فرهنگي در کتابخانه هاي عمومي | WORD فایل رایگان بررسي ميزان آلاينده هاي خروجي از دودکش کارخانه سيمان سامان کرمانشاه در سال | WORD فایل رایگان حقوق شهروندي از منظر امام خميني (ره) | WORD فایل رایگان بورس اوراق بهادار و فرآيند خصوصي سازي در ايران | WORD فایل رایگان بررسي فرضيات منحني کوزنتس محيط زيستي مطالعه موردي آلودگي آب | WORD فایل رایگان ديدگاه هاي ارزشي اعتقادي گزينش | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تحليل فضايي مراکز ورزشي و بررسي شعاع خدمات رساني آن در شهر زنجان فایل رایگان تحليل فضايي مراکز ورزشي و بررسي شعاع خدمات رساني آن در شهر زنجاندانلود فایل رایگان تحليل فضايي مراکز ورزشي و بررسي شعاع خدمات رساني آن در شهر زنجان فایلرایگانتحليلفضاييمراکزورزشيوبررسيشعاعخدماترسانيآندرشهرزنجان