فایل رایگان ارزيابي توان و انطباق توسعه کاربري سکونتگاه روستايي مدل سيستمي با کاربري موجود در آبخيز زيارت گرگان | dl | 6505016

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان ارزيابي توان و انطباق توسعه کاربري سکونتگاه روستايي مدل سيستمي با کاربري موجود در آبخيز زيارت گرگان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان ارزيابي توان و انطباق توسعه کاربري سکونتگاه روستايي مدل سيستمي با کاربري موجود در آبخيز زيارت گرگان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي توان و انطباق توسعه کاربري سکونتگاه روستايي مدل سيستمي با کاربري موجود در آبخيز زيارت گرگان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان ارزيابي توان و انطباق توسعه کاربري سکونتگاه روستايي مدل سيستمي با کاربري موجود در آبخيز زيارت گرگان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان ارزيابي توان و انطباق توسعه کاربري سکونتگاه روستايي مدل سيستمي با کاربري موجود در آبخيز زيارت گرگان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان ارزيابي توان و انطباق توسعه کاربري سکونتگاه روستايي مدل سيستمي با کاربري موجود در آبخيز زيارت گرگان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان ارزيابي توان و انطباق توسعه کاربري سکونتگاه روستايي مدل سيستمي با کاربري موجود در آبخيز زيارت گرگان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي توان و انطباق توسعه کاربري سکونتگاه روستايي مدل سيستمي با کاربري موجود در آبخيز زيارت گرگان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان ارزيابي توان و انطباق توسعه کاربري سکونتگاه روستايي مدل سيستمي با کاربري موجود در آبخيز زيارت گرگان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان ارزيابي توان و انطباق توسعه کاربري سکونتگاه روستايي مدل سيستمي با کاربري موجود در آبخيز زيارت گرگان

فایل رایگان ارزيابي توان و انطباق توسعه کاربري سکونتگاه روستايي مدل سيستمي با کاربري موجود در آبخيز زيارت گرگان

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي توان و انطباق توسعه کاربري سکونتگاه روستايي مدل سيستمي با کاربري موجود در آبخيز زيارت گرگان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 24

اهداف: ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین بهعنوان هسته مطالعات آمایش سرزمین بوده که نقش بهسزایی در برنامهریزی منطقهای دارد. انتخاب نوع و پراکنش کاربری اراضی بر اساس توان اکولوژیکی, از اهداف اصلی مدیریتی در کاهش اثرات بحرانهای طبیعی است.روش: پژوهش حاضر در آبخیز زیارت گرگان با وسعت 10286 هکتار در جنوب غرب شهرستان گرگان واقع در استان گلستان انجام شد. با توجه به اینکه امروزه آبخیز زیارت در اثر هجوم جوامع انسانی از لحاظ گردشگری و سکونتگاهی در شرایط بحرانی قرار گرفته, ضروری است که قبل از اجرای هرگونه برنامه توسعهای, مطالعات ارزیابی توان محیطی انجام شود. در ارزیابی آبخیز زیارت از مدل سیستمی آمایش سرزمین ایران و ابزار سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شد. یافته ها/ نتایج: نتایج نشان داد که 46/4 و 52/4 درصد از مساحت آبخیز زیارت گرگان به ترتیب در کلاسهای تناسب یک و دو قراردارند و سایر مناطق (76/91 درصد) به کلاس توان نامناسب تعلق دارد. براساس نتایج حاصله, مقدار کاپای کلی 3164/0 در طبقه کم و کاپای جزیی طبق ه یک توسعه 2037/0 و طبقه دو 161/0 و در کلاس ضعیف قرار دارند. نتیجهگیری: طبق نتایج, کلاسهای توسعه سکونتگاهی با قابلیت توان اکولوژیک منطقه منطبق نیستند. با کنترل طبقهیک و دو توسعه سکونتگاهی مشخص شد که مسیر توسعه موجود با جهت گیری پیشنهادی توسعه در این پژوهش منطبق نیست. رویکرد مورد استفاده در تحقیق می تواند مدیران و برنامه ریزان را در کاهش اثر خطرات طبیعی در مقیاس محلی و منطقهای کمک کند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان ارزيابي توان و انطباق توسعه کاربري سکونتگاه روستايي مدل سيستمي با کاربري موجود در آبخيز زيارت گرگان👇

فایل رایگان واکاوي آماري ترموديناميکي طوفانهاي تندري ايران | WORD فایل رایگان سنجش تناسب اراضي مستعد براي سرمايه گذاري در حوزه شمال غرب شهر مشهد | WORD فایل رایگان تحليل وضعيت استراتژيک استان خراسان رضوي در راستاي برنامه ريزي آمايش سرزمين | WORD فایل رایگان تحليل رابطه طايفهگرايي اجتماعات محلي با توسعه سياسي در شرايط انتخاباتي مطالعه موردي: شهرستان نورآباد ممسني | WORD فایل رایگان تحليل اثرات اقتصادي و اجتماعي کاشت پسته در روستاهاي بخش مرکزي شهرستان سبزوار | WORD فایل رایگان ارزيابي مسکن مهر از نظر شاخصهاي کيفي مسکن مناسب نمونه موردي: مسکن مهر 22 بهمن شهر زنجان | WORD فایل رایگان واکاوي چالشهاي فراروي صنعت سفال شهر لالجين با به کارگيري تيوري بنياني | WORD فایل رایگان آسيب شناسي مديريت طرحهاي توسعه منطقهاي در ايران و انتخاب الگوي مطلوب مديريتي | WORD فایل رایگان ارزيابي و سنجش شاخصهاي کيفيت زندگي در محلات شهري مطالعه موردي: حاجي آباد فارس | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان اثر تنظيم کننده هاي رشد و ماده هيوميکي بر گياه پالايي نيکل در يک خاک آهکي آلوده بهنيکل | WORD فایل رایگان سميت طعمه ايميداکلوپريد براي موريانه Microcerotermes diversus (Silvestri) (Isoptera: Termitidae) در شرايط آزمايشگاهي | WORD فایل رایگان تاثير تکنولوژي توليد برقابليت هاي رقابتي توليد و بهبود عملکرد تجاري | WORD فایل رایگان توسعه خدمات غير رايگان در کتابخانه ها | WORD فایل رایگان نگاهي ديگر به انسان سازماني معاصر | WORD فایل رایگان مفهوم شناسي تطبيقي عزت نفس در قرآن و روان شناسي انسان گرا | WORD فایل رایگان دسته بندي تصميم ها و بردار رشد در مديريت راهبردي (استراتژيک) با تکيه بر آثار ايگور . اچ انسف | WORD فایل رایگان بررسي و مقايسه قابليتهاي وايبر و واتسآپ در آموزش عالي | WORD فایل رایگان توسعه سازماني و سازمان هاي آينده | WORD فایل رایگان آينده مديريت دولتي در عرصه جهاني شدن تعامل يا انفعال | WORD فایل رایگان بررسي تاثير باکتري هاي سودوموناس و باسيلوس در عملکرد گندم و جذب عناصر غذايي ومقايسه آن با کود شيميايي و آلي | WORD فایل رایگان بهينه سازى شستشوى خاک آلوده به فنانترن به روش سطح پاسخ | WORD فایل رایگان جهاني شدن فرهنگي و اثرات آن بر سبک زندگي شهري: مطالعه موردي شهر اصفهان | WORD فایل رایگان عوامل موثر بر گرايش به کارآفريني در بانک‎هاي خصوصي ايران | WORD فایل رایگان بررسي اثرات بيماري سفيدک سطحي مو Erysiphe necator روي عملکرد و کيفيت انگور | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان ارزيابي توان و انطباق توسعه کاربري سکونتگاه روستايي مدل سيستمي با کاربري موجود در آبخيز زيارت گرگان فایل رایگان ارزيابي توان و انطباق توسعه کاربري سکونتگاه روستايي مدل سيستمي با کاربري موجود در آبخيز زيارت گرگاندانلود فایل رایگان ارزيابي توان و انطباق توسعه کاربري سکونتگاه روستايي مدل سيستمي با کاربري موجود در آبخيز زيارت گرگان فایلرایگانارزيابيتوانوانطباقتوسعهکاربريسکونتگاهروستاييمدلسيستميباکاربريموجوددرآبخيززيارتگرگان