فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان | dl | 6505041

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان :
تعداد صفحات : 18

هدف اصلی این پژوهش , بررسی و مقایسه تاثیرآموزش هوش هیجانی و آموزش راهبردها ی یادگیری بر اضطراب امتحان است. برای این منظور تعداد 67 نفر از دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر مشهد انتخاب شدند و به تصادف در گروه های سه گانه گواه, هوش هیجان ی و راهبردها ی یادگیری قرار گرفتند. آزمون اضطراب امتحان ابوالقاسمیهمکاران به عنوان ابزار گردآور ی ها داده مورد استفاده قرار گرفت. قبل از آموزش, آزمون مزبور در هر سه گروه آزما یشی اجرا شد. سپس ,آموزش راهبردها ی مطالعه و یادگیری ونیز آموزش های مهارت هوش هیجانی مطابق برنامه از قبل ته بهو هی مدت 8 جلسه یا دقیقه 90 در 40 روز, درگروه های مربوطه انجام شد. در پایان, آزمون اضطراب امتحان در سه گروه مجددا اجرا شد. نتا یج تحلیلی کواریانس نشان داد که نمرات سه گروه با هم تفاوت آماریمعنادار ی دارند. همچنین, نتایج نشان داد که نمرات دو گروه گواه و هوش هیجانی تفاوت آمار ی معنا دار ی با هم ندارند؛ اما نمرات گروه آموزش مهارت های یادگیری با گروه کنترل و گروه آموزش هوش هیجانی تفاوت معنادار یدارند. بنابر نتایج به دست آمده نیتوان گفت که آموزش راهبردها ی مطالعه نقش مهمی در کاهش اضطراب امتحان دارد .

👇محصولات مشابه با فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان👇

فایل رایگان تبيين رويکردهاي غالب روش شناختي پژوهش فلسفه تعليم و تربيت در ايران و تحليل روش شناختي رساله هاي دکتري | WORD فایل رایگان تاملي بر آراء و انديشه هاي تربيتي برتراند راسل | WORD فایل رایگان ايديولوژي مبنايي براي عملکرد آموزش و پرورش: مقايسه پيامدهاي ايديولوژي ليبرال دموکراسي و نيوليبراليسم بر تعليم و تربيت در کشورهاي غربي | WORD فایل رایگان کثرت روش شناسي پژوهش: افول پوزيتيويسم يا مرگ حقيقت | WORD فایل رایگان مباني اجتماعي و سياسي تعليم و تربيت، بررسي تطبيقي رويکردها و ديدگاههاي تربيت شهروندي | WORD فایل رایگان تربيت ديني بر اساس باورهاي متناقض نماي کرکگور | WORD فایل رایگان تحليل تطبيقي فلسفه عدالت تربيتي؛ ديدگاه هاي ليبرال و جامعه گرا | WORD فایل رایگان رشد يکپارچه انسان: مدل تحولي- تفاوت هاي فردي مبتني بر ارتباط | WORD فایل رایگان آيين زرتشت ودلالتهاي تربيتي آن(براساس متن گاتها) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بهبود ضرايب کنترلکننده تناسبي-انتگرالي بر اساس فرآيند شناسايي سامانهدر شبکه آبياري دوستي | WORD فایل رایگان يک مدل اجماع در تصميم گيري گروهي: رويکرد فازي | WORD فایل رایگان بررسي تاثير خطاهاي نظام مند موجود در طبقه بندي موضوعي آي اس آي بر حجم توليدات علمي و ميزان رويت پذيري رشته ها | WORD فایل رایگان ابزارهاي پژوهشي براي تاييد فرضيه هاي تحليلي– استدلالي: وزن دهي به دلايل و تکرار استدلال | WORD فایل رایگان بررسي تاثير ويژگي هاي شغلي بر سکون زدگي در مسير پيشرفت شغلي سرمايه هاي انساني | WORD فایل رایگان جرم دعوت به خودکشي در حقوق کيفري ايران | WORD فایل رایگان طرح ريزي استراتژيک – فقط يک گام تا اجرا | WORD فایل رایگان پايش مکاني خشکسالي کشاورزي از طريق سري هاي زماني شاخص هاي NDVI و LST داده هاي MODIS مطالعه موردي: استان مرکزي | WORD فایل رایگان چارچوبي براي تحليل ريسک از دست رفتن دانش، ناشي از خروج نيروهاي دانشي | WORD فایل رایگان تاثير آتش سوزي بر فرسايش پاشماني خاک در مراتع نيمه استپي کرسنک، چهارمحال و بختياري | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش رويکردراه حل محوربرسازگاري زناشويي زوج هاي مراجعه کننده به مراکزمشاوره خانواده | WORD فایل رایگان محکوميت بي گناهان: از خطاي قضايي تا بي گناهي واقعي | WORD فایل رایگان پايش خاک ورزي حفاظتي و شدت خاک ورزي با استفاده از تصاوير زميني و ماهواره اي | WORD فایل رایگان قلمرو کيفري در رسيدگي هاي انضباطي پليس ايران | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي و ارتقاي مصرف ميوه و سبزيجات به منظور پيشگيري ازبيمار يهاي قلبي- عروقي: يک مطالعه مداخله اى | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزاندانلود فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان فایلرایگانمقايسهاثربخشيآموزشهوشهيجانيوراهبردهاييادگيريدرکاهشاضطرابامتحاندانشآموزان