فایل رایگان تجربه زيسته زنان در ازدواج زودهنگام | dl | 6505136

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تجربه زيسته زنان در ازدواج زودهنگام در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تجربه زيسته زنان در ازدواج زودهنگام راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تجربه زيسته زنان در ازدواج زودهنگام ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تجربه زيسته زنان در ازدواج زودهنگام ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تجربه زيسته زنان در ازدواج زودهنگام ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تجربه زيسته زنان در ازدواج زودهنگام ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تجربه زيسته زنان در ازدواج زودهنگام ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تجربه زيسته زنان در ازدواج زودهنگام ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تجربه زيسته زنان در ازدواج زودهنگام

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تجربه زيسته زنان در ازدواج زودهنگام

فایل رایگان تجربه زيسته زنان در ازدواج زودهنگام

بخشی از متن فایل رایگان تجربه زيسته زنان در ازدواج زودهنگام :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 65

این مقاله حاصل یک مطالعه کیفی با تمرکز بر تجربه زندگی در ازدواج زودهنگام بوده و هدف آن دسترسی به تجربیات زندگی زنانی است که درکودکی ازدواج کردهاند. طبق تعاریف, ازدواج زودهنگام به ازدواجی اطلاق میشود که زوجین یا یکی از آنان به سن 18 سالگی نرسیده باشد. 12 زن که در کودکی ازدواج کردهاند با روش گلوله برفی انتخاب شدند. تجربیات آنها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاری جمعآوری و بازنویسی گردید و با استفاده از روش کلایزی, جملات و عبارات مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.از تدوین مصاحبههای انجامشده, دوازده مضمون استخراج شد. نتایج نشان داد که ازدواج زودهنگام میتواند یک عامل مثبت در بروز خشونتخانگی و ترک تحصیل دختران باشد. ازدواج کودک از منظر روابط زناشویی میتواند یکی از مصادیق آزار جنسی کودکان نیز باشد. اکثریت زنان کودکهمسر, کودک مادر هم هستند. ازدواج زودهنگام اغلب باعث استثمار کار زن از جمله کار خانگی, روستایی یا اشتغال خارج از منزل میشود. فقر و عواملاقتصادی, فرهنگ خانوادگی, محلی و قومی و ترس از بیآبرویی مهمترین عوامل رخداد ازدواج زودهنگام در نمونه مورد مطالعه بوده است. مضمونهای استخراج شده مشخص نمود که زنان در ازدواج زودهنگام با مشکلات متعددی روبرو هستند. به نظر میرسد که رشد اقتصادی و فرهنگی خانوادهها میتواند بهعنوان یک عامل پیشگیریکننده عمل کند ولی بهتنهایی کافی نیست و این امر مستلزم تغییر نگرشها, فرایندها, فرهنگ و قانون است

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تجربه زيسته زنان در ازدواج زودهنگام👇

فایل رایگان نگرش دانشجويان به سوءمصرف مواد مخدرو عوامل موثر بر آن | WORD فایل رایگان برنامههاي حمايتي و کيفيت زندگي معتادان:مقايسه معتادان بازتوان شده کنگره 60 و معتادان بازتوان شده درکلينيکهاي خصوصي | WORD فایل رایگان دين عامه، ناکاميهاي عيني و استراتژي زنانه اميدواري:مطالعه تجربه دعانويسي در شهر سنندج | WORD فایل رایگان تاثير کاهش سرمايه اجتماعي بر آنومي اجتماعي زنانساکن شهر تهران | WORD فایل رایگان نوع مجروحيت و کيفيت زندگي در ميان جانبازان استان کرمانشاه | WORD فایل رایگان عوامل موثر بر سلامت اجتماعي افراد داراي اچ آي وي/ايدز با تاکيد بر حمايتهاي اجتماعي | WORD فایل رایگان رابطه آموزش مهارتهاي اجتماعي و سلامت اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع اول دبيرستان منطقه 19 تهران | WORD فایل رایگان کارورزي مددکاري اجتماعي: کارکردها و الزامات (مطالعه موردي دانشگاه علامه طباطبايي) | WORD فایل رایگان آسيب شناسي روابط خارج از عرف دختران | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تحليل عامل هاي اثر گذار بر توليدات علمي زنان ايراني در آي. اس. آي | WORD فایل رایگان تاثير افزودن مکمل هاي طبيعي به رژيم غذايي مصنوعي حشرات کامل بالتوري سبز (Chrysoperla carnea) روي برخي از ويژگي هاي زيستي آن در شرايط آزمايشگاهي | WORD فایل رایگان مدل سازي و پيش بيني اکسيژن مورد نياز بيولوژيکي BOD با استفاده از ترکيب ماشين بردار پشتيبان با تبديل موجک | WORD فایل رایگان تشخيص آفلاتوکسين پسته با استفاده از تکنيک طيف سنجي رامان و شبکه عصبي | WORD فایل رایگان بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده و خود کارآمدي تحصيلي با سازگاري اجتماعي در دانشجويان جندي شاپور اهواز | WORD فایل رایگان بازانديشي دادرسي دادگرانه در پرتو اصل هم ترازي حق هاي بزه ديده و متهم | WORD فایل رایگان اثربخشي طرحواره درماني بر نگرش هاي ناکارآمد نسبت بهانتخاب همسر در دانشجويان دختر | WORD فایل رایگان تاثير کلريد باريم بر آزاد سازي پتاسيم در تعدادي از کاني هاي سيليکاته پتاسيم دار و بررسيسينتيک آزاد سازي پتاسيم در اين کاني ها | WORD فایل رایگان نگاهي به شخصيت سياسي زن ايرانيدر جغرافياي سياسي پس از انقلاب 57 | WORD فایل رایگان اثربخشي کارگاه هاي آموزشي سواد اطلاعاتي براي دانشجويان تحصيلات تکميلي: پژوهشي با رويکرد زمينه گرا | WORD فایل رایگان بررسي رابطه ويژگي هاي شغلي کتابداران با انگيزه اشتراک دانش در کتابخانه ها مطالعه موردي: کتابخانه هاي دانشگاه هاي تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مستقر در شهر تهران | WORD فایل رایگان قابليت هاي تشخيصي و اجرايي در نوآوري مديريت | WORD فایل رایگان بررسي کارايى فرآيند تلفيقى انعقادشيميايى و الکتريکى در حذف فلويور از آب آشاميدنى | WORD فایل رایگان ابرازگري هيجاني، کنترل هيجاني و دوسوگرايي در ابراز هيجان دردختران فراري و بهنجار | WORD فایل رایگان بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر کيفيت خدمات با در نظر گرفتن نقش ميانجي رفتارهاي شهروندي و تعهد سازماني | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تجربه زيسته زنان در ازدواج زودهنگام فایل رایگان تجربه زيسته زنان در ازدواج زودهنگامدانلود فایل رایگان تجربه زيسته زنان در ازدواج زودهنگام فایلرایگانتجربهزيستهزناندرازدواجزودهنگام