فایل رایگان نگرش دانشجويان به سوءمصرف مواد مخدرو عوامل موثر بر آن | dl | 6505137

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان نگرش دانشجويان به سوءمصرف مواد مخدرو عوامل موثر بر آن در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان نگرش دانشجويان به سوءمصرف مواد مخدرو عوامل موثر بر آن راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان نگرش دانشجويان به سوءمصرف مواد مخدرو عوامل موثر بر آن ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان نگرش دانشجويان به سوءمصرف مواد مخدرو عوامل موثر بر آن ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان نگرش دانشجويان به سوءمصرف مواد مخدرو عوامل موثر بر آن ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان نگرش دانشجويان به سوءمصرف مواد مخدرو عوامل موثر بر آن ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان نگرش دانشجويان به سوءمصرف مواد مخدرو عوامل موثر بر آن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان نگرش دانشجويان به سوءمصرف مواد مخدرو عوامل موثر بر آن ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان نگرش دانشجويان به سوءمصرف مواد مخدرو عوامل موثر بر آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان نگرش دانشجويان به سوءمصرف مواد مخدرو عوامل موثر بر آن

فایل رایگان نگرش دانشجويان به سوءمصرف مواد مخدرو عوامل موثر بر آن

بخشی از متن فایل رایگان نگرش دانشجويان به سو مصرف مواد مخدرو عوامل موثر بر آن :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 45

پژوهش حاضر بهمنظور شناخت نگرش دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی از سو مصرف مواد مخدر و عوامل موثر بر آن اجرا گردیده و در جستجوی آنبوده که سهم هر یک از عوامل اجتماعی و خانوادگی بر شکل گیری نگرش دانشجویان را مورد شناسایی قرار دهد. برای سنجش نوع نگرش دانشجویان بهاین مواد با در نظر گرفتن چارچوبی تلفیقی از نظریات هربرت مید , مانهایم, بندورا و آروین ساترلند, شش فرضیه در نظر گرفته شده و به بررسی و آزموناین فرضیات برای شناسایی عوامل شکلدهنده نگرش در نمونه مورد مطالعه پرداخته است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی است که برروی نمونهای از 375 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده است. نمونهها به روش نمونهگیری خوشه ای دو مرحله ای بوده است . بدین معنی که ابتدا دانشکدهها بهصورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنان توزیع گردید.برای محاسبات کلیه دادهها از آزمونهای پیرسون, کای اسکویر, فی v کرامر استفاده شد. نتایج بهدستآمده گویای این است که بین پایگاه اجتماعی اقتصادی و نگرش به مواد اعتیادآور رابطهای مشاهده نمیشود. مصرف مواد توسط خانواده و همچنین مصرف مواد توسط دوستان بر نگرش دانشجویان به مواد اعتیادآور تاثیر دارد. همچنین نوع برخورد اعضای خانواده با مواد اعتیادآور بر نگرش دانشجویان تاثیرگذار است. درنهایت نوع برخورد دوستان نیز با مواد اعتیادآور بر نگرش دانشجویان تاثیرگذار بوده است

👇محصولات مشابه با فایل رایگان نگرش دانشجويان به سوءمصرف مواد مخدرو عوامل موثر بر آن👇

فایل رایگان برنامههاي حمايتي و کيفيت زندگي معتادان:مقايسه معتادان بازتوان شده کنگره 60 و معتادان بازتوان شده درکلينيکهاي خصوصي | WORD فایل رایگان دين عامه، ناکاميهاي عيني و استراتژي زنانه اميدواري:مطالعه تجربه دعانويسي در شهر سنندج | WORD فایل رایگان تاثير کاهش سرمايه اجتماعي بر آنومي اجتماعي زنانساکن شهر تهران | WORD فایل رایگان نوع مجروحيت و کيفيت زندگي در ميان جانبازان استان کرمانشاه | WORD فایل رایگان عوامل موثر بر سلامت اجتماعي افراد داراي اچ آي وي/ايدز با تاکيد بر حمايتهاي اجتماعي | WORD فایل رایگان رابطه آموزش مهارتهاي اجتماعي و سلامت اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع اول دبيرستان منطقه 19 تهران | WORD فایل رایگان کارورزي مددکاري اجتماعي: کارکردها و الزامات (مطالعه موردي دانشگاه علامه طباطبايي) | WORD فایل رایگان آسيب شناسي روابط خارج از عرف دختران | WORD فایل رایگان بررسي و تحليل موضوعات استاندارد فناور يهاي وزارت دفاع آمريکا براساس فرآيند چرخه ي عمر محصول | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مباني و چالش هاي نظري بکارگيري الگوهاي مديريت گرا در دانشگاه | WORD فایل رایگان ارزيابي رسيدگي هندوانه با استفاده از تحليل صوت حاصل از اعمال ضربه به آن | WORD فایل رایگان بررسي امکان هدايت يک تراکتور بدون سرنشين براساس ارسال بي سيم تصوير ويديويي | WORD فایل رایگان تعيين نرخ هاي صحيح براي تسهيم هزينه هاي سربار(1) هزينه يابي براساس فعاليت (2) | WORD فایل رایگان تبيين و ارايه الگوي بازآفريني شهري فرهنگ محور با تاکيد بر رويکرد نهادي | WORD فایل رایگان تحليل روانشناختي شخصيت کارآمد | WORD فایل رایگان درآمدي بر نهاد تعويق صدور حکم در حقوق ايران، آلمان و فرانسه | WORD فایل رایگان شبيه سازي جريان در آبياري جويچه اي با استفاده از نرم افزار WinSRFR4.1 به منظور تعيين طول مناسب جويچه ها | WORD فایل رایگان بررسي ارتباط سطح استرين حرارتي و ميزان دهيدراسيون در کارگران کارخانه قند | WORD فایل رایگان مقايسه عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران با شاخص هاي کليدي معرف توسعه پژوهش با استفاده از تکنيک دلفي فازي | WORD فایل رایگان استفاده از منحني هاي هماثر در بررسي اثر افزايشي، هم افزايي و همکاهي اختلاط علف کش هاي کلوپيراليد و گلايفوسيت در کنترل علف هرز تلخه | WORD فایل رایگان تجزيه و تحليل عملکرد مناطق آزاد تجاري – صنعتي در ايران | WORD فایل رایگان اثر زوج درماني هيجان مدار بر کاهش استرس زناشويي زوجها | WORD فایل رایگان شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر انگيزه خريد آنلاين در مصرف کنندگان با استفاده از روش تاپسيس | WORD فایل رایگان ساخت و ارزيابي سامانه تهيه نقشه هدايت الکتريکي خاک مزرعه در حين حرکت | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان نگرش دانشجويان به سوءمصرف مواد مخدرو عوامل موثر بر آن فایل رایگان نگرش دانشجويان به سوءمصرف مواد مخدرو عوامل موثر بر آندانلود فایل رایگان نگرش دانشجويان به سوءمصرف مواد مخدرو عوامل موثر بر آن فایلرایگاننگرشدانشجويانبهسوءمصرفموادمخدروعواملموثربرآن