فایل رایگان بررسي و مقايسه قابليتهاي وايبر و واتسآپ در آموزش عالي | dl | 6505204

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي و مقايسه قابليتهاي وايبر و واتسآپ در آموزش عالي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي و مقايسه قابليتهاي وايبر و واتسآپ در آموزش عالي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي و مقايسه قابليتهاي وايبر و واتسآپ در آموزش عالي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي و مقايسه قابليتهاي وايبر و واتسآپ در آموزش عالي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي و مقايسه قابليتهاي وايبر و واتسآپ در آموزش عالي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي و مقايسه قابليتهاي وايبر و واتسآپ در آموزش عالي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي و مقايسه قابليتهاي وايبر و واتسآپ در آموزش عالي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي و مقايسه قابليتهاي وايبر و واتسآپ در آموزش عالي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي و مقايسه قابليتهاي وايبر و واتسآپ در آموزش عالي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي و مقايسه قابليتهاي وايبر و واتسآپ در آموزش عالي

فایل رایگان بررسي و مقايسه قابليتهاي وايبر و واتسآپ در آموزش عالي

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و مقايسه قابليتهاي وايبر و واتسآپ در آموزش عالي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 25

هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه قابلیتهای وایبر و واتسآپ در آموزش و یادگیری از دیدگاه دانشجویان کاربر بود. روش پژوهش آمیخته و جامعه آماری کلیه دانشجویان کاربر وایبر و واتسآپ دانشگاه پیام نور شهریار در سال 1393-94 بودند. از این جامعه آماری در بخش کیفی 13 نفر و در بخش کمی 143 نفر از دانشجویان با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات و جهت بررسی سوالات از مصاحبه نیمه ساختار یافته و آزمون محقق ساخته استفاده شد, براساس مبانی نظری, پیشینه تجربی و مصاحبه با متخصصان مولفههای تشکیل و مدیرت گروه, چند رسانه ای بودن, جذابیت آموزشی, امنیت و اعتبار و سهولت نصب و اجرا شناسایی و پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 29 سوال تهیه شد. یافتههای پژوهش نشان داد دانشجویان قابلیت تشکیل و مدیریت گروه برنامه وایبر را متوسط, و قابلیتهای چند رسانه ای بودن و سهولت نصب و اجرا را مطلوب ارزیابی میکنند, آنها همچنین وضعیت جذابیت آموزشی و امنیت و اعتبار وایبر را ضعیف میدانند. همچنین دانشجویان وضعیت متغیر جذابیت آموزشی واتسآپ را ضعیف, ولی وضعیت دیگر متغیرها را مطلوب ارزیابی میکنند. همچنین نتایج تحلیل واریانس چند متغیرهنشان داد دو برنامه در متغیرهای چند رسانه ای بودن و جذابیت آموزشی با هم تفاوت آماری معناداری ندارند, ولی تفاوت آنها در متغیرهای تشکیل و مدیریت گروه, امنیت و اعتبار و سهولت نصب و اجرا معنادار میباشد. پیشنهاد میشود با توجه به اهمیت برنامههای پیام رسان موبایل در محیطهای یادگیری نرم افزارهایمناسب با در نظر گرفتن استانداردها و اصول طراحی آموزشی تهیه و به صورت هدفمند در محیطهای یادگیری مورد استفاده قرار گیرد

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي و مقايسه قابليتهاي وايبر و واتسآپ در آموزش عالي👇

فایل رایگان ميزان و نحوه استفاده دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ازشبکههاي اجتماعي مجازي | WORD فایل رایگان واکاوي نقش و کاربرد شبکههاي اجتماعي مجازي برايدانشجويان | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت و اهمالکاري تحصيلي دردانش آموزان متوسطه | WORD فایل رایگان بازيهاي رايانه اي آموزشي و عوامل مرتبط با به کارگيري آنها | WORD فایل رایگان اعتبار يابي اوليه پرسشنامه برداشت دانش آموزان از تابلوي تعاملي | WORD فایل رایگان تاثير بهره گيري از سيستم چندرسانهاي پادکست آموزشي برانگيزش پيشرفت و يادگيري | WORD فایل رایگان مطالعه تحليلي طراحي آموزشي ديويد مريل | WORD فایل رایگان تاثير دوره آموزشي سواد بصري در تجزيهوتحليل تصاويرآموزشي | WORD فایل رایگان مديريت بارشناختي در طراحي و توليد محتواي الکترونيکي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تاثير رژيم هاي مختلف غذايي بر شاخصهاي جدول زندگي کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menteries) | WORD فایل رایگان مذهب گرايي، سبک هاي مقابله با استرس و ابعاد شخصيت به عنوان متغيرهاي پيش بيني کننده سلامت عمومي در دانشجويان | WORD فایل رایگان بررسي شاخص هاي انرژي و بهينه سازي مصرف آن در توليد هلو مطالعه موردي: شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختياري | WORD فایل رایگان بررسي تاثير گردشگري بر مثلث فقر، نابرابري و رشد اقتصادي | WORD فایل رایگان مطالعه جذب فنل از فاضلاب توسط پاميس اصلاح شده با ذرات بى متاليک منيزيم/مس | WORD فایل رایگان تاثير اندازه مزرعه بر ميزان انرژي مصرفي و هزينه هاي ورودي توليد بادام زميني در استان گيلان | WORD فایل رایگان روش هاي نوين بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمانها | WORD فایل رایگان نظريه ي انتخاب عمومي و ضرورت تحول در ساختار اداري | WORD فایل رایگان حذف آفت کش کنفيدور از آب هاي آلوده توسط گونه هاي مختلف قارچ تريکودرما | WORD فایل رایگان هفته حقوق بشر امريکايي به روايت تاريخبا نگاهي ويژه به سرنگوني هواپيماي مسافربري ايران | WORD فایل رایگان بررسي سنجه مرکزيت در شبکه هم نويسندگي مقالات مجلات علم اطلاعات | WORD فایل رایگان پديده هاي آشفتگي جريان در رسوبشويي تحت فشار با توسعه مجراي تخليه کننده تحتاني درمخزن سد | WORD فایل رایگان اثر نظام هاي خاک ورزي بر برگردان کردن بقاياي گياهي ذرت دانه اي و عملکرد کلزا در مغان | WORD فایل رایگان ارزيابي شاخص اطمينان پذيري و برآورد سطوح تخصيص منابع آبدر تشکل هاي آب بران شبکه البرز | WORD فایل رایگان تاثير دو نگرش متفاوت فاصله ي دو مجموعه بر روي ريزمقياس نمايي فراکتالي درجه حرارتدر مشهد | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي و مقايسه قابليتهاي وايبر و واتسآپ در آموزش عالي فایل رایگان بررسي و مقايسه قابليتهاي وايبر و واتسآپ در آموزش عاليدانلود فایل رایگان بررسي و مقايسه قابليتهاي وايبر و واتسآپ در آموزش عالي فایلرایگانبررسيومقايسهقابليتهايوايبروواتسآپدرآموزشعالي