فایل رایگان واکاوي نقش و کاربرد شبکههاي اجتماعي مجازي برايدانشجويان | dl | 6505206

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان واکاوي نقش و کاربرد شبکههاي اجتماعي مجازي برايدانشجويان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان واکاوي نقش و کاربرد شبکههاي اجتماعي مجازي برايدانشجويان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان واکاوي نقش و کاربرد شبکههاي اجتماعي مجازي برايدانشجويان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان واکاوي نقش و کاربرد شبکههاي اجتماعي مجازي برايدانشجويان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان واکاوي نقش و کاربرد شبکههاي اجتماعي مجازي برايدانشجويان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان واکاوي نقش و کاربرد شبکههاي اجتماعي مجازي برايدانشجويان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان واکاوي نقش و کاربرد شبکههاي اجتماعي مجازي برايدانشجويان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان واکاوي نقش و کاربرد شبکههاي اجتماعي مجازي برايدانشجويان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان واکاوي نقش و کاربرد شبکههاي اجتماعي مجازي برايدانشجويان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان واکاوي نقش و کاربرد شبکههاي اجتماعي مجازي برايدانشجويان

فایل رایگان واکاوي نقش و کاربرد شبکههاي اجتماعي مجازي برايدانشجويان

بخشی از متن فایل رایگان واکاوي نقش و کاربرد شبکههاي اجتماعي مجازي برايدانشجويان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 26

هدف این پژوهش بررسی نحوه شناخت, درک و استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی عمومی در بین دانشجویان دوره کارشناسی ارشد است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی تهران در سال تحصیلی 92-93 است که به شیوه نمونهگیری تصادفی, تعداد 120 دانشجو انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که 6 مقوله مربوط به شبکههای اجتماعی مجازی را بررسی کرده است. تجزیه و تحلیل دادهها بر اساس آزمونهای من ویتنی یو و خیدو از طریق نرمافزار آماری SPSS نسخه 20 انجام گرفت. یافتهها نشان داد که فیسبوک محبوبترین شبکه اجتماعی مجازی در بین 86 % دانشجویان است. میزان حسابهای کنترلشده و کنترل نشده بهطورکلی تقریبا برابر است اما آزمون خیدو نشان داد که حسابهای کنترلشدهدانشجویان دختر بهطور معناداری بیشتر از حسابهای کنترلشده دانشجویان پسر است. هدف اصلی اکثر دانشجویان در پیوستن به این شبکهها, تفریح و سرگرمی است. میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی, بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد. دانشجویان از امکانات و ویژگیهای منحصربهفردی که این شبکهها دارند بیاطلاع هستند یا تمایلی به استفاده از آنها ندارند. منفیترین اثر ناشی از شبکههای اجتماعی مجازی صرف زمان زیاد در این شبکهها است که میتواند به روند تحصیلی آنها آسیب برساند. اطلاعرسانی در خصوص استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و آثار مختلف آن میتواند علاوه بر جلوگیری از رکود تحصیلی در بهرهگیری بهتر از این شبکهها کمک کند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان واکاوي نقش و کاربرد شبکههاي اجتماعي مجازي برايدانشجويان👇

فایل رایگان بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت و اهمالکاري تحصيلي دردانش آموزان متوسطه | WORD فایل رایگان بازيهاي رايانه اي آموزشي و عوامل مرتبط با به کارگيري آنها | WORD فایل رایگان اعتبار يابي اوليه پرسشنامه برداشت دانش آموزان از تابلوي تعاملي | WORD فایل رایگان تاثير بهره گيري از سيستم چندرسانهاي پادکست آموزشي برانگيزش پيشرفت و يادگيري | WORD فایل رایگان مطالعه تحليلي طراحي آموزشي ديويد مريل | WORD فایل رایگان تاثير دوره آموزشي سواد بصري در تجزيهوتحليل تصاويرآموزشي | WORD فایل رایگان مديريت بارشناختي در طراحي و توليد محتواي الکترونيکي | WORD فایل رایگان بازنگري برنامه درسي دوره ي کارشناسي علوم تربيتي با گرايش تکنولوژي آموزشي | WORD فایل رایگان يادگيري از طريق تلفن همراه: اثر اندازه صفحه نمايش و نوع ارايه محتوي بر يادآوري لغتهاي انگليسي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مقايسه روش هاي برنامه ريزي ژنتيک و ماشين بردار پشتيبان در پيش بيني جريان روزانهرودخانه (مطالعه موردي: رودخانه باراندوزچاي) | WORD فایل رایگان بررسي مقايسه اي عملکرد مدير درون سازماني و مدير برون سازماني | WORD فایل رایگان بررسي الگوهاي رفتاري کارکنان در مقابل تغيير | WORD فایل رایگان چارچوبي براي تحليل ريسک از دست رفتن دانش، ناشي از خروج نيروهاي دانشي | WORD فایل رایگان بررسي وضعيت جهاني توليدات علمي دانشگاه فردوسي مشهد در سال هاي 1190-2010 در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسيم نقشه علم اين دانشگاه | WORD فایل رایگان نگاهي ديگر به مديريت و توسعه سازمان در عصر حاضر | WORD فایل رایگان ارزيابي پژوهشگران دانشگاه شهيد بهشتي در پايگاه هاي استنادي وب آو ساينس، اسکوپوس و گوگل اسکالر بر پايه شاخص هاي اچ.، جي. و پارامتر ام | WORD فایل رایگان ساخت و هنجاريابي ابزار خودسنجي مهارت هاي تفکر در دانشجويان علوم دريايي استان مازندران | WORD فایل رایگان ارزيابي کارآيي و مطالعه دامنه ميزباني سوسک بذرخوار Bruchidius fulvus (Col.: Bruchidae) جهت کنترل بيولوژيک علف هرز خارشتر در بيرجند | WORD فایل رایگان شناسايي و بررسي فراواني ويروس هاي M و S سيب زميني دربرخي استان هاي ايران | WORD فایل رایگان تخمين رطوبت خاک با استفاده از تصاوير سنجنده موديس(مطالعه موردي: محدوده دشت مشهد) | WORD فایل رایگان الگوي رابطه دينداري و سلامت روان دانشجويان : تفاوت هاي جنسيتي | WORD فایل رایگان بررسي رابطه ويژگي هاي شغلي کتابداران با انگيزه اشتراک دانش در کتابخانه ها مطالعه موردي: کتابخانه هاي دانشگاه هاي تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مستقر در شهر تهران | WORD فایل رایگان سوءاستفاده از شروط قراردادهاي مشارکت مدني در بانکداري اسلامي و مطالعه تطبيقي با آموزههاي دايرکتيو اتحاديه اروپا | WORD فایل رایگان تحليلي سيستمي از مديريت حج در جمهوري اسلامي ايران | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان واکاوي نقش و کاربرد شبکههاي اجتماعي مجازي برايدانشجويان فایل رایگان واکاوي نقش و کاربرد شبکههاي اجتماعي مجازي برايدانشجوياندانلود فایل رایگان واکاوي نقش و کاربرد شبکههاي اجتماعي مجازي برايدانشجويان فایلرایگانواکاوينقشوکاربردشبکههاياجتماعيمجازيبرايدانشجويان