فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي | dl | 6505574

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي

فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي

بخشی از متن فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي :
تعداد صفحات : 21

نظارت و کنترل یکی از وظایف اصلی مدیریت محسوب می گردد, بطوریکه بدون توجه به این جز , سایر اجزا مدیریت شامل برنامه ریزی, سازماندهی و هدایت نیز ناقص بوده و تضمینی برای انجام درست آن وجود ندارد. سازمانی که مورد بازرسی قرار نگیرد روز به روز به ضعف و نابودی می رود و اثر بخشی ان مورد سوالی قرار می گیرد, بالعکس, سازمانی که اصولی بازرسی بر آن اعمال شود آن نارسایی ها وجود داشته باشد وجود بازرسی منظم آن ضعف را برطرف خواهد نمود. همچنین دستگاه های حکومت اگر خود را به پاسخگویی موظف ندانند, اثرات نامطلوبی بر جامعه از خود بر جای خواهد گذاشت و در مسیر عدم مشارکت و خود رایی خواهد افتاد و ارباب رجوع را صرفا موظف به اطاعت می دانند. در نتیجه باعث می شود که مردم از حکومت دلسرد و با آن همکاری و همیاری نداشته باشند. باید پاسخگوی به عنوان یک فرهنگ عمومی در جامعه ظاهر شود و هر شهروند بدون هیج گونه دغدغه ای در جهت اصلاح بتواند از مسولان حکومتی توضیح بخواهد. این پژوهش بر اساس داده های جمع اوری شده در روند زمانی سال 1385 الی شهریور 1386 از نمونه ای متشکل از 141 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان بازرسی کلی کشور, و براساس آزمون رگرسیون انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظارت و بازرسی بر پاسخگویی و مولفه های آن نظیر پاسخگویی سازمانی, پاسخگویی قانونی, پاسخگویی حرفه ای و پاسخگویی سیاسی تاثیر دارد. و اعمال نظارت بر سازمان به نحوقابل ملاحظه ای بر بهبود عملکرد و تحقق اهداف آن یاری می رساند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي👇

فایل رایگان بررسي نظام جامع پاداش و پرداخت در سازمان هاي دانش پايه (مطالعه موردي پژوهشگاه صنعت نفت) | WORD فایل رایگان مدلي کاربردي در انتخاب تامين کننده خريد (مطالعه اي در يک پژوهشگاه تحقيقاتي) | WORD فایل رایگان بررسي نقشي معنويت در کارايي بانکداري | WORD فایل رایگان تاثير بازارگرايي بر عملکرد شرکت هاي ايراني فعال در بازار بورس تهران | WORD فایل رایگان نگرشي بر جايگاه منابع و کانال هاي اطلاعاتي در گردشگري | WORD فایل رایگان عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر | WORD فایل رایگان رابطه توجه به مسووليت اجتماعي و عملکرد بازاريابي شرکت هاي صادر کننده نمونه صنايع غذايي | WORD فایل رایگان تاثير سيستم هاي يکپارچه سازماني بر فرآيند تصميم گيري | WORD فایل رایگان بررسي توسعه کارآفرينانه صنايع کوچک شهرک صنعتي اراک با رويکرد ساختاري | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان شناسايي پارامترهاي موثر بر مطالعات مهندسي ارزش و ارايه راهکارهاي اجرايي در پروژههاي ساختماني مطالعه موردي پروژه آبيک قزوين | WORD فایل رایگان بکارگيري تبديل موجک گسسته براي تحليل روند و شناسايي الگوهاي نوساني دما(مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيک مشهد) | WORD فایل رایگان ارزيابي مقاومت ايجاد شده توسط قارچ هاي مايکوريزي آربوسکولار(AMF) عليه نماتد ريشه گرهي (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum Mill.) | WORD فایل رایگان تاثير يادگيري سازماني بر توانمندسازي روانشناختي کارکنان ستادي وزارت امور اقتصادي و دارايي | WORD فایل رایگان بررسي جايگاه امنيت گرايي در سياست کيفري ايران و امريکا | WORD فایل رایگان اثر رقابت علف هاي هرز چاودار (Secale cereale) و خردل وحشي (Sinapis arvensis) بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم گندم زمستانه(Triticum aestivum L.) | WORD فایل رایگان آسيب شناسي سيستم مديريت مديران و استراتژي هاي بهبود آن | WORD فایل رایگان پاتوتايپينگ و بررسي شيوع اشريشياکلي هاي بيماري زاي روده اي در نمونه هاي آب ورودي به تصفيه خانه هاي شهر تهران | WORD فایل رایگان اثرات ريزوسفري گندم Triticum aestivum L. بر سينتيک آزادسازي فسفر | WORD فایل رایگان ارزيابي جامع سازماني بيمارستان امام حسين (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي بر اساس مدل و زبورد در سال 1394 | WORD فایل رایگان افزايش دقت پيش بيني بارکل رسوبي با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي(مطالعه موردي: رودخانه قطورچاي) | WORD فایل رایگان تجزيه زيستي نرمال– هگزادکان در خاک بوسيله گونه هاي سودوموناس و برخي باکتري هايبومي مناطق آلوده به نفت | WORD فایل رایگان آناليز و بهينه سازي بارهاي الکتريکي لينکهاي اندوکتانسي براي سيستمهاي انتقال قدرت وايرلس (بيسيم) | WORD فایل رایگان بررسي کنترل بيولوژيک بيماري سوختگي غلاف برگ برنج ناشي از قارچ Rhizoctonia solani توسط برخي باکتري هاي آنتاگونيست در استان گيلان | WORD فایل رایگان بررسی عصمت پیامبر  درتفسیرالمیزان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگوييدانلود فایل رایگان اثر نظارت و بازرسي در استقرار و تقويت فرهنگ پاسخگويي فایلرایگاناثرنظارتوبازرسيدراستقراروتقويتفرهنگپاسخگويي