فایل رایگان تاثير هوش سازماني بر قابليت هاي عاطفي و يادگيري سازماني | dl | 6505643

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تاثير هوش سازماني بر قابليت هاي عاطفي و يادگيري سازماني در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تاثير هوش سازماني بر قابليت هاي عاطفي و يادگيري سازماني راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير هوش سازماني بر قابليت هاي عاطفي و يادگيري سازماني ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تاثير هوش سازماني بر قابليت هاي عاطفي و يادگيري سازماني ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تاثير هوش سازماني بر قابليت هاي عاطفي و يادگيري سازماني ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تاثير هوش سازماني بر قابليت هاي عاطفي و يادگيري سازماني ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تاثير هوش سازماني بر قابليت هاي عاطفي و يادگيري سازماني ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير هوش سازماني بر قابليت هاي عاطفي و يادگيري سازماني ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تاثير هوش سازماني بر قابليت هاي عاطفي و يادگيري سازماني

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تاثير هوش سازماني بر قابليت هاي عاطفي و يادگيري سازماني

فایل رایگان تاثير هوش سازماني بر قابليت هاي عاطفي و يادگيري سازماني

بخشی از متن فایل رایگان تاثير هوش سازماني بر قابليت هاي عاطفي و يادگيري سازماني :
تعداد صفحات : 45

هدف این تحقیق, بررسی فایل رایگان تاثير هوش سازماني بر قابليت هاي عاطفي و يادگيري سازماني است. به علاوه آن درنظر دارد اثر میانجی قابلیت عاطفی سازمانی را بر رابطه بین هوش سازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی را آزمون کند. تحقیق به شیوه توصیفی همبستگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق پرسنل شرکت ارتباطاتزیرساخت می باشد که 274 نفر از آنها نمونه آماری تحقیق را تشکیل می دهد و داده های تحقیق به وسیله پرسشنامه جمع آوری گردید و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که: الف) هوش سازمانی بر قابلیت عاطفی, و قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر مثبت, مستقیم و معنی داری دارد. ب) قابلیت عاطفی سازمان بر قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر مثبت, مستقیم و معنی داری دارد. ج) قابلیت عاطفی سازمان, رابطه بین هوش سازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی را به طور محدود و جزیی میانجی گری می کند. د) هوش سازمانی علاوه بر تاثیر مستقیم, از طریق قابلیت عاطفی سازمانی روی قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر غیرمستقیم معنی داری دارد. در مجموع, هوش سازمانی بر روی قابلیت یادگیری سازمانی دارای اثر کلی به اندازه 0/90 می باشد. برطبق این نتایج می توان استدلال نمود که مدیران سازمان مورد مطالعه بایستی برای مدیریت عواطف و توسعه قابلیت عاطفی سازمان, و در نتیجه تشویق یادگیری در سازمان و توسعه قابلیت یادگیری سازمانی به توسعه, تبیین و به اشتراک گذاری چشم انداز استراتژیک سازمان, ایجاد حس سرنوشت مشترک, ایجاد میل به تغییر در کارکنان, انجام حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از کارکنان, تعریف و تبیین ساختارها, قوانین و رویه های روتین برای ایجاد اتحاد و توافق در سراسر سازمان, مدیریت دانش با پرورش و توسعه فرهنگ تولید, تسهیم و بکارگیری دانش, و بالاخره تعریف و تبیین و انتقال استانداردهای عملکردی و متعهد ساختن همه کارکنان نسبت به تحقق آنها اقدام کنند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تاثير هوش سازماني بر قابليت هاي عاطفي و يادگيري سازماني👇

فایل رایگان تاثير تسهيم دانش بر نوآوري و عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط با رويکرد کارت امتيازي متوازن | WORD فایل رایگان تاثير سرمايه روان شناختي بر پذيرش دورکاري | WORD فایل رایگان بررسي نقش ظرفيت جذب دانش بر رابطه بين يادگيري از خطاهاي سازماني و نوآوري سازماني | WORD فایل رایگان رابطه رهبري تحول آفرين و سرمايه اجتماعي در کسب و کارهاي کوچک | WORD فایل رایگان طراحي الگوي مطلوب دستيابي به چابکي سازماني در دانشگاه ها | WORD فایل رایگان شناسايي و اولويت بندي عوامل سازماني موثر بر اجرايي کردن ابعاد کارآفريني سازماني با تبيين نقش نهادينه سازي کارآفريني | WORD فایل رایگان ارزيابي تعالي سازماني شرکت ملي گاز ايران براساس مدل EFQM ويرايش 2010 | WORD فایل رایگان استراتژي مديريت استعداد و رابطه آن با هوش عاطفي کارکنان | WORD فایل رایگان تاثير سرمايه فکري بر عملکرد شرکت هاي دانش بنيان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان ارايه يک معادله دبي ا -شل ساده براي سرريزهاي لولايي با فشردگي هاي جانبي مختلف | WORD فایل رایگان رابطه هوش هيجاني با هوش معنوي در بين دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر | WORD فایل رایگان تاثير راهنماهاي مبتني بر مدل واک (VAK) بر ميزان رضايت مندي اعضاي هييت علمي دانشگاه فردوسي مشهد در استفاده از سيستم اطلاعات علمي دانشگاه (ساعد) | WORD فایل رایگان در آمدي بر نقش زنان در مخاصمات و استقرار صلح | WORD فایل رایگان همسانه سازي ژن گزارشگر luxAB در باکتري هاي بيمارگر گياهي بومي ايران Pseudomnas syringae و Ralostonia solanacearum | WORD فایل رایگان شناسايي و تعيين حساسيت به متالاکسيل در جدايه هاي Pythium ultimum جمع آوري شده از استان هاي خراسان شمالي و رضوي | WORD فایل رایگان تعيين مناسب ترين عمق آب آبياري رقم سانته و کلون هايجديد سيب زميني در شرايط کم آبياري | WORD فایل رایگان نحوه نظارت حقوقي بر اعمال حکومت با بررسي کارکردهاي قانونگذاري و نظارتي اصول 71و85 و 138 قانون اساسي | WORD فایل رایگان کارايي نانوذرات فوتوکاتاليست تثبيت شده بر روي ميکرو گلوله هاي شيشه اي در حذف سيانيد با نور خورشيد | WORD فایل رایگان اثر زمان و ميزان آب آبياري بر کارآيي مصرف آب و عملکرد لوبيادر شرايط خشک و نيمه خشک | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي آموزش فعاليت بدني بر خستگي عاطفي کارمندان شهرستان آق قلا - 1392 | WORD فایل رایگان تاثير آموزش مبتني بر برنامه ريزي چند بعدي بر بهبود ارتباط کلامي، فعاليتهاي کليشه اي و مهارتهاي اجتماعي کودکان اوتيستيک | WORD فایل رایگان اثرات حشره کشي عصاره ي شش گونه گياه دارويي روي سوسک چهار نقطه اي حبوبات، Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae) | WORD فایل رایگان مطالعه آلودگي جيوه در آب رسوبات و ماهيان تجاري تالاب بين المللي هامون | WORD فایل رایگان توسعه الگوي بازاريابي شبکه اي و راهکارهاي پيشرفت ان در ايران مطالعه موردي شرکت بازاريابان ايران زمين | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تاثير هوش سازماني بر قابليت هاي عاطفي و يادگيري سازماني فایل رایگان تاثير هوش سازماني بر قابليت هاي عاطفي و يادگيري سازمانيدانلود فایل رایگان تاثير هوش سازماني بر قابليت هاي عاطفي و يادگيري سازماني فایلرایگانتاثيرهوشسازمانيبرقابليتهايعاطفيويادگيريسازماني