فایل رایگان نقش پايداري درآمد شهرداريها بر توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهرکوهدشت) | dl | 6505749

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان نقش پايداري درآمد شهرداريها بر توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهرکوهدشت) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان نقش پايداري درآمد شهرداريها بر توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهرکوهدشت) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان نقش پايداري درآمد شهرداريها بر توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهرکوهدشت) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان نقش پايداري درآمد شهرداريها بر توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهرکوهدشت) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان نقش پايداري درآمد شهرداريها بر توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهرکوهدشت) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان نقش پايداري درآمد شهرداريها بر توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهرکوهدشت) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان نقش پايداري درآمد شهرداريها بر توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهرکوهدشت) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان نقش پايداري درآمد شهرداريها بر توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهرکوهدشت) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان نقش پايداري درآمد شهرداريها بر توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهرکوهدشت)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان نقش پايداري درآمد شهرداريها بر توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهرکوهدشت)

فایل رایگان نقش پايداري درآمد شهرداريها بر توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهرکوهدشت)

بخشی از متن فایل رایگان نقش پايداري درآمد شهرداريها بر توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهرکوهدشت) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 18

شهرداری بهعنوان یک نهاد عمومی که مسیولیت مدیریت واداره شهرها را برعهده دارد؛ باید بهمنظور تامین منابعمالی خود, سعی در کم کردن اتکای خود به درآمدهای ناپایدار داشته باشد و از طریق افزایش سهم درآمدهای پایدار در منابع درآمدی خود به ارایه خدمات مورد نیاز شهروندان مبادرت ورزد. شهرهایی که درآمد کافی نداشته باشند به از دست دادن خودمختاریو وابستگی به بودجهملی گرایش پیدا میکنند. خودمختاری مالی مبنای دموکراسی قدرتمند و پایدار است. منابع پایدار شهری مواردی چون؛ عوارضنوسازی, مالیات بر زمین و مستغلات و درآمدهای حاصله از فروش خدمات میباشد. درحالیکه امروزه تمرکز بر درآمدهای ناپایدار از جمله عوارض فروش تراکم, عوارض تخلفاتساختمانی و جرایم ماده 100 ,افزایش یافته است. در همین راستا, پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تحققپذیری درآمد پایدار با رویکرد توسعهپایدار شهری کوهدشت انجام گرفته است. جامعهآماری پژوهش ساکنان شهر و مسیول مدیریتشهری میباشند. داده از طریق بستهی نرمافزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از رابطه معنیداری تا سطح 99 درصد بین افزایش درآمد پایدار شهری با توسعه پایدار شهر-کوهدشت بوده است. در نهایت بهارایه پیشنهاداتراهبردی در جهت ایجاد درآمدهای پایدار در شهر کوهدشت پرداخته می-شود.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان نقش پايداري درآمد شهرداريها بر توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهرکوهدشت)👇

فایل رایگان توسعه منابع مالي,مديريت هزينه و درآمدزايي پايدار شهرداري قوچان | WORD فایل رایگان ارزيابي سطح توسعه بهداشتي و درماني شهرستان هاي استان کرمانشاه با استفاده از مدل هاي تصميم گيري چندمعياره | WORD فایل رایگان بررسي نقش مذاکره در طراحي شهري | WORD فایل رایگان بررسي نقش نماي ساختمانها در معرفي و شکل گيري هويت شهري (نمونه موردي شهر اهواز) | WORD فایل رایگان تدوين برنامه راهبرد توسعه شهري پايدار در جهت تحقق برنامه ريزي شهري با تاکيد بر مشارکت مردمي(مورد پژوهي :شهر شيروان) | WORD فایل رایگان تدوين معيارها و شاخص هاي طراحي شهري گذر محلي با تاکيد بر مفهوم نمونه امنيت موردي :کوچه خوشرو واقع در محله خواجه خضر | WORD فایل رایگان روش هاي نوين بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمانها | WORD فایل رایگان ساماندهي بافت هاي مساله دار شهري با رويکرد بر توسعه پايدار محله اي،محله لنبان منطقه 1 اصفهان | WORD فایل رایگان راهکار هاي دستيابي به شهر سالم در ايران | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تحليل بارگذاري موج بر روي سازه عرضي شناور تريماران | WORD فایل رایگان بررسي تحليلي کاربردپذيري استاندارد آر.دي.اي در محيط اطلاعاتي جديد: ضرورت بازتعريف روابط و کارکردهاي جديد | WORD فایل رایگان اثر گياهان پيش کاشت بر شکل هاي شيميايي مس در ريزوسفر و توده خاک و ارتباط آن باجذب مس بوسيله گندم | WORD فایل رایگان راهبردهاي توسعه سرمايه انساني در نظام آموزش عالي | WORD فایل رایگان شناسايي و بررسي برخي از ويژگي هاي ويروس آلوده کننده زعفران ( Crocus sativus ) در ايران | WORD فایل رایگان پيش بيني سولوم خاک با استفاده از ويژگي هاي توپوگرافي دربخشي از اراضي تپه ماهوري کوهرنگ در زاگرس مرکزي | WORD فایل رایگان بررسي مديريت تلفيقي (شيميايي و مکانيکي) علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum) در استان قزوين | WORD فایل رایگان ارزيابي مدل هاي HYDRUS-2D و SEEP/W در برآورد پياز رطوبتي آبياري قطره اي ثقلي سطحي و زيرسطحي | WORD فایل رایگان نقش مدل هاي خلاقيت در مرزشکني دانش علوم دريايي | WORD فایل رایگان قتل مانع حقيقي موانع ارث | WORD فایل رایگان اثربخشي طرح واره درماني درکاهش فعاليت طرح واره هاي ناسازگاراوليه درزنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي | WORD فایل رایگان اعتبار يابي مقياسي براي سنجش بهره وري در دانشگاه ها | WORD فایل رایگان کالبدشکافي سبک زندگي در جامعه سرمايه داري | WORD فایل رایگان تحديد حق شکايت در حقوق کيفري ايران | WORD فایل رایگان مقايسه خصوصيات فيزيکي شيميايي و ميکرومورفولوژي خاکهاي تحت کشت پسته و کشتنشده مجاور آن در منطقه بياض | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان نقش پايداري درآمد شهرداريها بر توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهرکوهدشت) فایل رایگان نقش پايداري درآمد شهرداريها بر توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهرکوهدشت)دانلود فایل رایگان نقش پايداري درآمد شهرداريها بر توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهرکوهدشت) فایلرایگاننقشپايداريدرآمدشهرداريهابرتوسعهپايدارشهري(نمونهموردي:شهرکوهدشت)