فایل رایگان توسعه منابع مالي,مديريت هزينه و درآمدزايي پايدار شهرداري قوچان | dl | 6505750

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان توسعه منابع مالي,مديريت هزينه و درآمدزايي پايدار شهرداري قوچان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان توسعه منابع مالي,مديريت هزينه و درآمدزايي پايدار شهرداري قوچان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان توسعه منابع مالي,مديريت هزينه و درآمدزايي پايدار شهرداري قوچان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان توسعه منابع مالي,مديريت هزينه و درآمدزايي پايدار شهرداري قوچان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان توسعه منابع مالي,مديريت هزينه و درآمدزايي پايدار شهرداري قوچان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان توسعه منابع مالي,مديريت هزينه و درآمدزايي پايدار شهرداري قوچان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان توسعه منابع مالي,مديريت هزينه و درآمدزايي پايدار شهرداري قوچان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان توسعه منابع مالي,مديريت هزينه و درآمدزايي پايدار شهرداري قوچان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان توسعه منابع مالي,مديريت هزينه و درآمدزايي پايدار شهرداري قوچان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان توسعه منابع مالي,مديريت هزينه و درآمدزايي پايدار شهرداري قوچان

فایل رایگان توسعه منابع مالي,مديريت هزينه و درآمدزايي پايدار شهرداري قوچان

بخشی از متن فایل رایگان توسعه منابع مالي,مديريت هزينه و درآمدزايي پايدار شهرداري قوچان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 36

در دهه های اخیر مدیریت شهری در ایران, به واسطه رشد سریع جمعیت شهری و بعضا0 بی رویه شهرها و همچنین نرخ مهاجرت به شهرها با چالشهای فراوانی روبرو بوده است. از دید اقتصاد شهری عواملی چون گسترش دامنه فعالیت های شهرداری ها و ارتقای سطح انتظارات مردم از آنها و مشکلات ناشی از افزایش جمعیت شهری نیاز به گسترش منابع مالی و درآمدی شهرداریها را بیشتر می کند. اولین و مهمترین محدودیت در حل مسایل شهری و خدمات رسانی مدیریت شهری, فقدان منابع مالی پایدار و مستمر, نظام کارآمد و برنامه ریزی هزینه است؛ همین امر سبب شده اصل اقتصادی,نیازهای نامحدود در مقابل منابع محدود نمایان می گردد که در نهایت به عدم موفقیت چشم اندازهای پیش بینی شده شهری و نارضایتی شهروندان منتهی می شود.در این راستا, پژوهش پیش رو با مطالعه ساختار هزینه, سرمایه و درآمد شهرداری قوچان و با توجه به نقاط قوت, ضعف, فرصت ها و تهدیدهای موجود , راهکارهای جدیدی را جهت تامین منابع درآمدی پایدار و مستمر برای شهرداریها جهت ارایه خدمات مطلوب به شهروندان ارایه می دهد. روش تحقیق بکار رفته, توصیفی-تحلیلی و روش ابزار گردآوری اطلاعات اسناد, مدارک و مصاحبه می باشد و جامعه آماری شامل شهروندان,مسیولین مربوطه و مدیران شهرداری می گردد.در اولین گام با توجه به اطلاعات موجود وضعیت شهر و شهرداری بررسی شده و سپس با استفاده از روش تحلیلی SWOT تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارایه راهکار در دو حوزه درآمد و هزینه جهت توانمندسازی شهرداری در راستای توسعه منابع مالی موجود و ایجاد منابع درآمدی پایدار (درآمد) و همچنین مدیریت هزینه (حوزه هزینه) صورت میگیرد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان توسعه منابع مالي,مديريت هزينه و درآمدزايي پايدار شهرداري قوچان 👇

فایل رایگان ارزيابي سطح توسعه بهداشتي و درماني شهرستان هاي استان کرمانشاه با استفاده از مدل هاي تصميم گيري چندمعياره | WORD فایل رایگان بررسي نقش مذاکره در طراحي شهري | WORD فایل رایگان بررسي نقش نماي ساختمانها در معرفي و شکل گيري هويت شهري (نمونه موردي شهر اهواز) | WORD فایل رایگان تدوين برنامه راهبرد توسعه شهري پايدار در جهت تحقق برنامه ريزي شهري با تاکيد بر مشارکت مردمي(مورد پژوهي :شهر شيروان) | WORD فایل رایگان تدوين معيارها و شاخص هاي طراحي شهري گذر محلي با تاکيد بر مفهوم نمونه امنيت موردي :کوچه خوشرو واقع در محله خواجه خضر | WORD فایل رایگان روش هاي نوين بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمانها | WORD فایل رایگان ساماندهي بافت هاي مساله دار شهري با رويکرد بر توسعه پايدار محله اي،محله لنبان منطقه 1 اصفهان | WORD فایل رایگان راهکار هاي دستيابي به شهر سالم در ايران | WORD فایل رایگان ورودي شهرها وطراحي آنها بر مبناي سکانس بندي نمونه موردي کرمان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان کاربرد شبکه هاي عصبي آماري، فازي و پرسپتروني در پيش بيني خشکسالي(مطالعه موردي: ايستگاه گنبد کاووس) | WORD فایل رایگان ارزيابي عملکرد گياه آفتابگردان (رقم فرخ) تحت تاثير کم آبياري سنتي و خشکي موضعي ريشه | WORD فایل رایگان شناسايي مولکولي ميزبان هاي علفي ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي در جنوب استان کرمان | WORD فایل رایگان اثر تغيير کاربري اراضي بر شکل هاي فسفر معدني در خاک هاي لسي منطقه توشن استان گلستان | WORD فایل رایگان درآمدي بر موانع جغرافيايي گسترش مذهب اسماعيلي در مغرب عهد فاطمي 297-362 ق | WORD فایل رایگان تعدد جرم و آثار آن در قانون جديد مجازات اسلامي(مصوب 1392) | WORD فایل رایگان ارايه روشي جديد براي آشکارسازي فريب GPS مبتني بر اندازه گيري شبه فاصله به منظور استفاده در سامانه هاي ناوبري دريايي | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مثبت نگري در افزايش کيفيت زندگي با تاکيد برقرآن و آموزه هاي اسلامي | WORD فایل رایگان بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني به روش درونگردي جذب و انطباق بر تاب آوري وپرخاشگري در دختران نوجوان | WORD فایل رایگان بررسي خواب و تاثير برخي عوامل محيطي بر جوانه زني بذر علف هرز درنه (Echinochloa colona (L.) Link.) | WORD فایل رایگان پيشبيني تنيدگي والديني براساس خوداثرمندي والديني و حمايت اجتماعي در مادران داراي کودکان پيش دبستاني | WORD فایل رایگان بررسي وضعيت جهاني توليدات علمي دانشگاه فردوسي مشهد در سال هاي 1190-2010 در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسيم نقشه علم اين دانشگاه | WORD فایل رایگان ارزيابي روند تغييرات کاربري اراضي با استفاده از فنآوري سنجش از دور و ارتباط آن با روندجريان رودخانه ها (مطالعه موردي: زير حوضه هاي شرق درياچه اروميه) | WORD فایل رایگان بررسي علل رويدادهاي ناشي از خطاي انساني در عمليا تهاي تعميرو نگهداشت در صنعت پتروشيمي با استفاده ازHFACS | WORD فایل رایگان کار ويژ ه هاي نظام سياسي و نقش آنها در تغيير سبک زندگي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان توسعه منابع مالي,مديريت هزينه و درآمدزايي پايدار شهرداري قوچان فایل رایگان توسعه منابع مالي,مديريت هزينه و درآمدزايي پايدار شهرداري قوچان دانلود فایل رایگان توسعه منابع مالي,مديريت هزينه و درآمدزايي پايدار شهرداري قوچان فایلرایگانتوسعهمنابعمالي,مديريتهزينهودرآمدزاييپايدارشهرداريقوچان