فایل رایگان بررسي کيفيت و تعيين انديس هاي پايداري منابع آب شرب روستاهاي استان قم | dl | 6505855

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي کيفيت و تعيين انديس هاي پايداري منابع آب شرب روستاهاي استان قم در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي کيفيت و تعيين انديس هاي پايداري منابع آب شرب روستاهاي استان قم راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي کيفيت و تعيين انديس هاي پايداري منابع آب شرب روستاهاي استان قم ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي کيفيت و تعيين انديس هاي پايداري منابع آب شرب روستاهاي استان قم ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي کيفيت و تعيين انديس هاي پايداري منابع آب شرب روستاهاي استان قم ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي کيفيت و تعيين انديس هاي پايداري منابع آب شرب روستاهاي استان قم ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي کيفيت و تعيين انديس هاي پايداري منابع آب شرب روستاهاي استان قم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي کيفيت و تعيين انديس هاي پايداري منابع آب شرب روستاهاي استان قم ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي کيفيت و تعيين انديس هاي پايداري منابع آب شرب روستاهاي استان قم

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي کيفيت و تعيين انديس هاي پايداري منابع آب شرب روستاهاي استان قم

فایل رایگان بررسي کيفيت و تعيين انديس هاي پايداري منابع آب شرب روستاهاي استان قم

بخشی از متن فایل رایگان بررسي کيفيت و تعيين انديس هاي پايداري منابع آب شرب روستاهاي استان قم :
تعداد صفحات : 12

زمینه و هدف: فرآیند رسوب گذاری و خوردگی از جمله مشکلاتی است که علیرغم پیشرفت علم تاسیسات آبی هنوز با آن مواجه هستند. فرآیند خوردگی منجر به خساراتهای مالی و بهداشتی فراوانی برای مصرف کنندگان و سیستم آبرسانی میشود, رسوبگذاری نیز سبب مشکلاتی همچون گرفتگی و افت فشار در شبکه آبرسانی خواهد شد. لذا هدف از این مطالعه تعیین پتانسیل خورندگی ورسوبگذاری منابع آب تامین کننده روستاهای قم و بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی این منابع میباشد. مواد و روشها: در مطالعه توصیفی- مقطعی انجام شده تعداد 100 نمونه در مدت 12 ماه طی سال های 90 تا 91 به منظور بررسیخصوصیات کیفی آب برداشت و بر اساس استاندارد 1053 موسسه استاندارد و تحقیقات آب ایران مورد آنالیز قرار گرفت. سپس با استفاده از شاخصهای لانژلیه, رایزنر, تهاجمی و پوکوریوس خوردگی و رسوبگذاری آب روستاهای قم مطالعه شد. یافتهها: نتایج نشان داد که اندیس لانژلیه برابر(11/0 (±62/1 , -اندیس رایزنر برابر (17/0 (±5/10 ,اندیس خوردگی یا تهاجمی برابر(14/0(±03/ 12 و اندیس پوکوریوس برابر (13/0 (±92/9 میباشد. پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب نیز بیانگر آن است که میانگین pH ,TDS , سختی کل, کدورت ,کلسیم, منیزیم, فلوراید, سدیم, آمونیاک, فسفات و کلرور به ترتیب برابر 27/7 ,l/mg mg/l ,0/015 mg/l ,245/50 mg/l ,0/68 mg/l ,25/58 mg/l ,132/29 mg/l ,0/747 NTU ,435/661 mg/l CaCO3 ,1205/29 .میباشد 231/22 mg/l و0/17 نتیجهگیری: میزان رنگ, TDS ,کدورت, pH ,کلسیم, منیزیم, فلوراید و آمونیاک در مناطق مورد مطالعه از وضعیت مطلوب و قابل قبولی نسبت به استاندارد های داخلی برخوردار میباشد ولی میزان فسفات , سختی و کلرور در این مناطق بیش از حد مجاز میباشد. مقایسه 4 اندیس پایداری نیز نشان داد وضعیت آب در بخشهای مورد مطالعه در محدوده خورنده میباشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي کيفيت و تعيين انديس هاي پايداري منابع آب شرب روستاهاي استان قم👇

فایل رایگان سنتز نانو ذرات آهن صفر و ارزيابى عملکرد اين نانوذرات در حذف فنل و 2-کلروفنل ازمحلول هاى آبى | WORD فایل رایگان متاآناليز مرگ ناشي از سرطان کليه در بين کارگران توليد کننده و در تماس مزمن با ترکيبات کلروفنل | WORD فایل رایگان مطالعه معادلات تعادلى و سينتيکى حذف رنگ متيلن بلو با استفاده از خاکستر پوست گردو | WORD فایل رایگان بررسي حذف باکتري پسودوموناس آيروژينوزا از آب آشاميدني به روش فوتوالکتروشيميايي | WORD فایل رایگان دانش و ادراکات دانشجويان پزشکى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در زمينه :HIV/AIDS يک مطالعه مقطعي مبتني بر نظريه | WORD فایل رایگان ارزيابى کيفيت ميکروبى پساب و لجن دفعى از چهار تصفيه خانه فاضلاب موضعي شهر تهران | WORD فایل رایگان بررسي مقايسه اي کيفيت بهداشتي هواي کلانشهرهاي تهران، اصفهان و شيراز در سال 1390 | WORD فایل رایگان بررسى عوامل موثر بر درک ريسک، نگرش و عملکرد ايمنى کارگران ساختمانى شهر شيراز، 1391 | WORD فایل رایگان مطالعه جذب فنل از فاضلاب توسط پاميس اصلاح شده با ذرات بى متاليک منيزيم/مس | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي اثرات تغيير اقليم بر تغذيه آب زيرزميني(مطالعه موردي: دشت سفيددشت) | WORD فایل رایگان بررسي جوانه زني و خصوصيات مورفولوژيک گياهچه هاي نوعي يولاف وحشي (Avena ludoviciana L.) تحت تاثير عصاره آبي حاصل از اندام هاي هوايي چهار گياه دارويي | WORD فایل رایگان کارايي سپيوليت و بنتونيت اصلاح شده با سورفکتانت کاتيوني در جذب سرباز محلول هاي آبي | WORD فایل رایگان اثر فرا ريشه لوبيا قرمز Phaseolus vulgaris L. بر قابليت استفاده و شکل هاي مس در تعدادي از خاک هاي آهکي ايران | WORD فایل رایگان بررسي رابطه کمال گرايي با اضطراب بيماري در بيماران گوارشي رفلاکس معده شهر مياندوآب | WORD فایل رایگان مقايسه تبخير-تعرق مرجع پنمن-مانتيث ASCE و پنمن-مانتيث فايو 56- در مقياس هاي زماني زيرروزانه مختلف: يک مطالعه عددي | WORD فایل رایگان مدل برآورد عملکرد محصولات اساسي بر پايه شاخص سطح مکانيزاسيون کشاورزي در ايران | WORD فایل رایگان ارايه رابطه اي براي تخمين گراديان هيدروليکي در جريان غيردارسي در محيط متخلخل | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي روشهاي آرام سازي وانحراف توجه، براي کاهش وکنترل درد کودکان بستريي در بيمارستان عمومي | WORD فایل رایگان تدوين الگوي پارادايمي حکمراني نظارتي کارا و اثربخش بر شبکه بانکي کشور | WORD فایل رایگان ارزيابي حساسيت گياهان زراعي به بقاياي علف کش مزوسولفورون+ يدوسولفورون (توتال) در خاک | WORD فایل رایگان برآورد مقاومت فروروي در خاک هاي زراعي دشت اردبيل با استفاده از توابعانتقالي رگرسيوني و شبکه عصبي مصنوعي | WORD فایل رایگان ارايه مدل تصميم گيري به منظور مشارکت در سرمايه گذاري پروژه هاي BOTوBOO بخش آب و فاضلاب کشور | WORD فایل رایگان مطالعه اثر سطوح مختلف رطوبت و دما بر ظرفيت گرمايي ويژه دانه و مغز دو رقم پسته ايراني | WORD فایل رایگان آشناييزدايي در ديوان شعري عرار مطالعه موردي؛ پنج قصيده: ياحل وه النظره، متي، راهب الحانه، قالوا اناب، شباب | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي کيفيت و تعيين انديس هاي پايداري منابع آب شرب روستاهاي استان قم فایل رایگان بررسي کيفيت و تعيين انديس هاي پايداري منابع آب شرب روستاهاي استان قمدانلود فایل رایگان بررسي کيفيت و تعيين انديس هاي پايداري منابع آب شرب روستاهاي استان قم فایلرایگانبررسيکيفيتوتعيينانديسهايپايداريمنابعآبشربروستاهاياستانقم