فایل رایگان شيوع پوسيدگي دندان هاي آسياي شيري و عوامل مرتبط با آن در کودکان 6 و 7 ساله در شبکه بهداشت و درمان شميرانات | dl | 6505867

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان شيوع پوسيدگي دندان هاي آسياي شيري و عوامل مرتبط با آن در کودکان 6 و 7 ساله در شبکه بهداشت و درمان شميرانات در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان شيوع پوسيدگي دندان هاي آسياي شيري و عوامل مرتبط با آن در کودکان 6 و 7 ساله در شبکه بهداشت و درمان شميرانات راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان شيوع پوسيدگي دندان هاي آسياي شيري و عوامل مرتبط با آن در کودکان 6 و 7 ساله در شبکه بهداشت و درمان شميرانات ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان شيوع پوسيدگي دندان هاي آسياي شيري و عوامل مرتبط با آن در کودکان 6 و 7 ساله در شبکه بهداشت و درمان شميرانات ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان شيوع پوسيدگي دندان هاي آسياي شيري و عوامل مرتبط با آن در کودکان 6 و 7 ساله در شبکه بهداشت و درمان شميرانات ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان شيوع پوسيدگي دندان هاي آسياي شيري و عوامل مرتبط با آن در کودکان 6 و 7 ساله در شبکه بهداشت و درمان شميرانات ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان شيوع پوسيدگي دندان هاي آسياي شيري و عوامل مرتبط با آن در کودکان 6 و 7 ساله در شبکه بهداشت و درمان شميرانات ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان شيوع پوسيدگي دندان هاي آسياي شيري و عوامل مرتبط با آن در کودکان 6 و 7 ساله در شبکه بهداشت و درمان شميرانات ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان شيوع پوسيدگي دندان هاي آسياي شيري و عوامل مرتبط با آن در کودکان 6 و 7 ساله در شبکه بهداشت و درمان شميرانات

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان شيوع پوسيدگي دندان هاي آسياي شيري و عوامل مرتبط با آن در کودکان 6 و 7 ساله در شبکه بهداشت و درمان شميرانات

فایل رایگان شيوع پوسيدگي دندان هاي آسياي شيري و عوامل مرتبط با آن در کودکان 6 و 7 ساله در شبکه بهداشت و درمان شميرانات

بخشی از متن فایل رایگان شيوع پوسيدگي دندان هاي آسياي شيري و عوامل مرتبط با آن در کودکان 6 و 7 ساله در شبکه بهداشت و درمان شميرانات :
تعداد صفحات : 10

زمینه و هدف: برنامه مردم سالم که توسط WHO عنوان شده است تصریح نموده که تا سال 2000 میلادی حداقل 50 کودکان و تا سال 2010 ,90 کودکان 6-5 ساله باید بدون پوسیدگی در دندان شیری باشند. هدف از این مطالعه بررسی شیوع پوسیدگی دندانهای D و E و ارتباط آن با وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کودکان 6 و7 ساله بدو ورود به مدرسه می باشد. مواد و روشها: این تحقیق توصیفی مقطعی در سال 1392 و در پایگاههای سنجش دانش آموزی تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شمیرانات انجام شده است. جامعه مورد مطالعه کلیه 5000 دانش آموزان بدو ورود به مدارس و به حجم 400 نمونه به شکلنمونه گیری در دسترس بوده است. ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه و تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرم افزار data Epi و SPSS بوده است. یافتهها: شاخص (Teeth Filling Missing Decay (dmft در دندانهای شیری D و E معادل 46/2 براورد گردید و شیوع پوسیدگیدندانهای E و D 4/63 میباشد. بین متغیر پوسیدگی دندانهای D و E و میزان تحصیلات پدر و مادر ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بین سن کودکان, وضعیت اقتصادی خانوادهها و نیز محل زندگی کودکان به لحاظ شهری و روستایی بودن با پوسیدگی دندانهاارتباط معناداری مشاهده شد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه بر شیوع بالای پوسیدگی در بین کودکان تحت پوشش شبکه بهداشت شمیرانات دلالت دارد. همچنین تعداد کمی از کودکان مورد پژوهش (6/36 ,(فاقد پوسیدگی (CF (بوده که با معیارهای جهانی و WHO فاصله زیادی دارد. اینمطالعه لزوم توجه بیشتر به رعایت بهداشت دهان در کودکان را نمایان کرد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان شيوع پوسيدگي دندان هاي آسياي شيري و عوامل مرتبط با آن در کودکان 6 و 7 ساله در شبکه بهداشت و درمان شميرانات👇

فایل رایگان تاثير آموزش بر توانمندى رابطان مرکز بهداشت شرق تهران در مورد مهارتهاى ارتباطى زوجين | WORD فایل رایگان موانع مصرف ماهي و عوامل موثر بر آن : مروري جامع بر شواهد علمي و مطالعات مرتبط در ايران و جهان | WORD فایل رایگان بررسي وجود آلودگي مس در لايه سطحي خاک تاکستان هاي ملاير | WORD فایل رایگان بررسي روند تغييرات غلظت ذرات معلق PM10 و تعيين شاخص کيفيت هوا در شهر کرمانشاه از سال 1384 تا 1391 | WORD فایل رایگان بررسى مکانيسم حذف بيولوژيکى دى اتيل فتالات و دى آليل فتالات در تصفيه فاضلاب سنتتيک | WORD فایل رایگان بررسى قابليت بيومس آزولا و عدسک در جذب پى-کرزول از محيط هاى آبى: بررسى ايزوترم وسينتيک هاى جذب | WORD فایل رایگان بررسى آستانه تحمل و شناسايى سويه باکتريايى مقاوم به کادميم در خاک هاى پذيرنده پساب شهر کهاى صنعتى همدان | WORD فایل رایگان حذف رنگزاى راکتيو قرمز 120 از فاضلاب سنتتيک با استفاده از فرايند ازن زنى کاتاليزورى غيرهمگن در حضور نانوذرات اکسيد منيزيم | WORD فایل رایگان بررسي کارآيي فرآيند پراکسي الکتروکواگولاسيون در حذف CODآنتي بيوتيک آزيترومايسين از محلولهاي آبي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان ارزيابي مدل فايو براي پيش بيني عملکرد محصول، بيلان آب و املاح تحت تنش هاي محيطي(مطالعه موردي گندم زمستانه) | WORD فایل رایگان ارزيابي سيستم منابع آب با رويکرد يکپارچه بر اساس چارچوب حسابداري آب در محدوده مطالعاتي مشهد | WORD فایل رایگان بررسي خصوصيات ريخت شناسي، مولکولي و زيست شناسي شته (Linnaeus, 1758) Cinara pini (Hem: Lachnidae) در شرايط گلخانه | WORD فایل رایگان مطالعه تطبيقي مقررات کيفري عبراني و حمورابي | WORD فایل رایگان طراحي يک سيستم توصيه گر بافت آگاه در شرايط آلودگي هوا | WORD فایل رایگان مفهوم قدرت در جامعه شناسي کيفري | WORD فایل رایگان جذب سرب توسط باکتري سودوموناس پوتيدا p168 و کمپوزيت هاي اين باکتري با رس هاي پاليگورسکيت و سپيوليت از محلول هاي آبي | WORD فایل رایگان تحليل روند تغييرات ايستگاهي و منطقه اي بارش نيم قرن اخير کشور ايران | WORD فایل رایگان پراکنش و ويژگي هاي رسوبات لسي منطقه سرخس | WORD فایل رایگان سوگيري توجه نسبت به چهره هاي هيجاني در افراد افسرده | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي زناشويي مبتني برآموزه هاي اسلام برسازگاري زناشويي زوجين | WORD فایل رایگان نرخ ترسيب، کاني شناسي و الگوي توزيع اندازه ذرات گرد و غبار دراطراف تالاب هورالعظيم در استان خوزستان | WORD فایل رایگان تغييرات تراکم، پراکنش فضايي و نمونه برداري دنباله اي جمعيت شکارگرهاي مهم شته خوار در مزارع گندم منطقه ‎ي گرگان | WORD فایل رایگان نقش سبک زندگي در رضايت زناشويي زوجين | WORD فایل رایگان نظريه مرجع شيالي راماريتا رانگاناتان در گذر زمان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان شيوع پوسيدگي دندان هاي آسياي شيري و عوامل مرتبط با آن در کودکان 6 و 7 ساله در شبکه بهداشت و درمان شميرانات فایل رایگان شيوع پوسيدگي دندان هاي آسياي شيري و عوامل مرتبط با آن در کودکان 6 و 7 ساله در شبکه بهداشت و درمان شميراناتدانلود فایل رایگان شيوع پوسيدگي دندان هاي آسياي شيري و عوامل مرتبط با آن در کودکان 6 و 7 ساله در شبکه بهداشت و درمان شميرانات فایلرایگانشيوعپوسيدگيدندانهايآسيايشيريوعواملمرتبطباآندرکودکان6و7سالهدرشبکهبهداشتودرمانشميرانات