فایل رایگان بررسي حذف فلزات سنگين از محيطهاي آبي با استفاده از فنآوري زيست پالايي مطالعه مروري | dl | 6505904

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي حذف فلزات سنگين از محيطهاي آبي با استفاده از فنآوري زيست پالايي مطالعه مروري در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي حذف فلزات سنگين از محيطهاي آبي با استفاده از فنآوري زيست پالايي مطالعه مروري راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي حذف فلزات سنگين از محيطهاي آبي با استفاده از فنآوري زيست پالايي مطالعه مروري ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي حذف فلزات سنگين از محيطهاي آبي با استفاده از فنآوري زيست پالايي مطالعه مروري ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي حذف فلزات سنگين از محيطهاي آبي با استفاده از فنآوري زيست پالايي مطالعه مروري ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي حذف فلزات سنگين از محيطهاي آبي با استفاده از فنآوري زيست پالايي مطالعه مروري ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي حذف فلزات سنگين از محيطهاي آبي با استفاده از فنآوري زيست پالايي مطالعه مروري ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي حذف فلزات سنگين از محيطهاي آبي با استفاده از فنآوري زيست پالايي مطالعه مروري ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي حذف فلزات سنگين از محيطهاي آبي با استفاده از فنآوري زيست پالايي مطالعه مروري

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي حذف فلزات سنگين از محيطهاي آبي با استفاده از فنآوري زيست پالايي مطالعه مروري

فایل رایگان بررسي حذف فلزات سنگين از محيطهاي آبي با استفاده از فنآوري زيست پالايي مطالعه مروري

بخشی از متن فایل رایگان بررسي حذف فلزات سنگين از محيطهاي آبي با استفاده از فنآوري زيست پالايي مطالعه مروري :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 14

زمینه و هدف: سطح جهانی آلودگی محیطی به فلزات در دو قرن اخیر بشدت افزایش یافته است. حضور برخی از فلزات سنگین در اکوسیستمهای آبی, تهدیدی همیشگی برای سلامت جوامع بشری است. زیستپالایی که در آن از میکروبها جهت سمیتزدایی و تجزیه آلایندههای زیستمحیطی استفاده میشود, گزینهای مناسب جهت جایگزینی استراتژی های فیزیکوشیمیایی فعلی برای حذف فلزات سنگین است. روش مطالعه: در مطالعه مروری حاضر, پس از جستجوی نزدیک به 300 مقاله مرتبط منتشر شده در بانکهای اطلاعاتی مانند, SIDPubmed , Sciencedirect و Scopus , حدود 30 مقاله جهت بدست آوردن آخرین یافتهها در زمینه زیستپالایی فلزات سنگین از محیطهای آبی انتخاب و مورد بررسی نهایی قرار گرفت. در این تحقیق کلید واژههایی مانند فلزات سنگین, زیستپالایی فاضلاب صنایع آبکاری, فروشوییزیستی, تبدیلزیستی و تجمیع زیستی جهت جستجو در بانکهای اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفت. یافتهها: بهمنظور انجام موثر آلودگیزدایی توسط فنآوری زیستپالایی میبایست کارایی این فرآیند با توجه به دامنه غلظت متفاوت یون های فلزی تعیین گردد. همچنین میبایست در انتخاب ارگانیسمهایی که در مطالعات, بهترین عملکرد را در زیستپالایی فلزات مختلف و ترکیبات آن را داشته اند, صورت پذیرد. از میان روشهای میکروبی مختلف, جذبزیستی در مقایسه با فرآیند تجمیعزیستی در کاربردهای مقیاس کامل, عملیتر می باشد. زیرا در تجمیعزیستی نیازمند افزودن نوترینتها جهت جذب فعال فلزات سنگین است. نتیجهگیری: استفاده از فرآیندهای زیستپالایی برای تصفیه فاضلاب های حاوی فلزات سنگین, بسیاری از محدودیتهای بزرگ سایر روشهای فیزیک وشیمیایی را نداشته و از نظر اقتصادی نیز مطلوبتر است. با این حال مطالعات بیشتری جهت برطرف نمودن محدودیتهای کنونی این فنآوری برای استفاده در مقیاس عملی مورد نیاز است.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي حذف فلزات سنگين از محيطهاي آبي با استفاده از فنآوري زيست پالايي مطالعه مروري👇

فایل رایگان بررسي فراواني انواع جهشهاي ژن بتاگلوبين در ناقلان بتاتالاسمي مراجعه کننده به شبکههاي بهداشتي درماني پاکدشت و ورامين | WORD فایل رایگان بررسي آمادگي کارکنان بهداشتي دهلران در برخورد با بلايا | WORD فایل رایگان تعيين وضعيت کيفيت آب رودخانه زرين گل استان گلستان با کاربرد شاخص کيفي آب)WQI NSF )و شاخص کيفيت آبهاي سطحي ايران )IRWQISC) | WORD فایل رایگان بررسي جذب فلز کادميوم در نهالهاي يک ساله گونه درختي افراپلت Acer velutinum در محيط زيست | WORD فایل رایگان بررسي کيفيت روان آب سطحي کانال فيروزآباد شهر تهران براي مصارف آبياري | WORD فایل رایگان تاثير برنامه آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر رفتارهاي تغذيه اي زنان باردارمراجعه کننده به پايگاههاي بهداشتي شهر تربت حيدريه | WORD فایل رایگان تاثير مديريت کيفيت بر کاهش موارد لغو اعمال جراحي: يک مطالعه اقدام پژوهي مشارکتي | WORD فایل رایگان بررسي تراکم ترکيبات آلي فرار در داخل و خارج از دو ساختمان اداري در مرکز تهران | WORD فایل رایگان ارزيابي وضعيت منابع انساني و فيزيکي خانه هاي بهداشت و مراکز بهداشتي درماني در جهت ارايه خدمات اورژانسي: مطالعه اي در استان گلستان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان ارزيابي مدل هاي HYDRUS-2D و SEEP/W در برآورد پياز رطوبتي آبياري قطره اي ثقلي سطحي و زيرسطحي | WORD فایل رایگان بررسي سازگاري دستورالعمل هاي ثبت ويژگي هاي موجوديت هاي گروه اول و دوم اف.آر.بي.آر.در آر.دي.اي با طرح فراداده اي توصيف شيء (MODS) | WORD فایل رایگان بررسي تنوع بيماري زايي و ژنوتيپي باکتري Xanthomonas oryzae pv. oryzae عامل سوختگي باکتريايي برنج | WORD فایل رایگان سنجش آگاهي، نگرش و عملکرد مديران دانشگاه علوم پزشکي قم در خصوص مديريت سبز | WORD فایل رایگان بهبود عملکرد و توزيع دماي خروجي محفظه احتراق يک موتور توربوجت در شرايط پروازي مختلف با ارتقاي کمپرسور | WORD فایل رایگان رابطه اقدامات منابع انساني و ميزان اجراي مديريت دانش در دانشگاه فردوسي مشهد | WORD فایل رایگان بررسي تاثير آموزش بر ارتقاء ميزان آگاهي و رفتارهاي بهداشتي دوران عادت ماهيانه در دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر خمير در سال تحصيلي 95 – 94 | WORD فایل رایگان بررسي اثرات کيفيت آب و ماده افزودني (سولفات آمونيوم) بر کارايي علف کش گليفوسيت در کنترل علف هاي هرز | WORD فایل رایگان کارايي چند روش متفاوت براي محاسبه ي نمايه ي هرست در سري هاي زماني اقليمي | WORD فایل رایگان بررسي تاثير تيمار آهکدهي بر فرآيند توليد ورميکمپوست از ترکيب هاي متفاوت ضايعاترستوراني با کود گاوي | WORD فایل رایگان عامل هاي انگيزاننده و بازدارنده مشارکت در ويکي پدياي فارسي | WORD فایل رایگان بررسي تاثير ورودي تر در ضرايب هيدروديناميکي شناور پشتيبان با انجام مطالعات عددي و آزمايشگاهي | WORD فایل رایگان مطالعه اثربخشي درمان مرور زندگي باتاکيد براصول هستي شناسي اسلامي برکاهش نشانگان اختلال استرس پس ازسانحه | WORD فایل رایگان امکان سنجي کاهش مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون (آپيروس) در گندم (Triticum aestivum L.) با کمک مديريت کاربرد نيتروژن | WORD فایل رایگان تحليل انرژي و سينتيک خشک شدن برگ هاي نعناع به روش بستر شناور ارتعاشي مجهز به پمپ حرارتي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي حذف فلزات سنگين از محيطهاي آبي با استفاده از فنآوري زيست پالايي مطالعه مروري فایل رایگان بررسي حذف فلزات سنگين از محيطهاي آبي با استفاده از فنآوري زيست پالايي مطالعه مروريدانلود فایل رایگان بررسي حذف فلزات سنگين از محيطهاي آبي با استفاده از فنآوري زيست پالايي مطالعه مروري فایلرایگانبررسيحذففلزاتسنگينازمحيطهايآبيبااستفادهازفنآوريزيستپالاييمطالعهمروري