فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي | dl | 6505989

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي

فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي

بخشی از متن فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 17

دغدغه ها و نیازهای محوری نیروی دریایی باعث تاکید فرماندهان و مسیولان بر اصلاح نظام آموزشی شد. یکی از مهم ترین عوامل موثر در اصلاح نظام, وجود یک الگوی مطلوب برنامهدرسی است که برای طراحی برنامه های درسی مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا, محققان با توجه به شناخت خود از این حوزه درصدد, رفع خلا الگوی مطلوب در سازمان برآمدند. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به الگوی برنامهدرسی, با روش اکتشافی و با استفاده از روش تمام شمار انجام شد. روایی محتوایی پرسشنامه محقق ساخته براساس نظرات 14 نفر صاحب نظر و محاسبه ضریب لوشه حدود 0/9 و پایایی پرسشنامه براساس نظرات 30 نفر از افراد نمونه با ضریب آلفای کرونباخ 0/77 مورد تایید قرار گرفت. تعداد کل نمونه 110 نفر بود که پس از تکمیل با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS داده های حاصل براساس یافته ها نشان داد که الگوی نهایی شامل مبانی, رویکردها و راهنمای برنامهدرسی, منابع نیازسنجی, طراحی و تدوین, عناصر طراحی و تدوین برنامهدرسی, تولید مواد آموزشی, اجرا و ارزشیابی و بازنگری برنامهدرسی می باشد و مدل نهایی از استحکام بالایی برای سنجش برنامه درسی نیروی دریایی برخوردار می باشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي👇

فایل رایگان شناسايي و مدل سازي عوامل موثر بر توانمندسازي مديران دريايي | WORD فایل رایگان ارايه مدل نگهداري و تعميرات چابک با تاکيد بر آموزش در صنايع حمل و نقل دريايي با بهره گيري از روش دلفي فازي و پرومته (مطالعه موردي : صنايع کشتي سازي نظامي) | WORD فایل رایگان اعتبار يابي مقياسي براي سنجش بهره وري در دانشگاه ها | WORD فایل رایگان بررسي اثر سامانه مديريت دانش و فناوري اطلاعات بر قدرت تصميم گيري مديران و فرماندهان و ارايه الگوي بهينه سامانه مديريت دانش براي مديران نداجا | WORD فایل رایگان تاثير يادگيري سازماني بر اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر | WORD فایل رایگان ارايه روشي براي مقابله با جمينگ در سامانه ناوبري دريايي JTIDS/Link-16 | WORD فایل رایگان تحليل نرخ خطاي بيت در لينک مخابراتي زيرآبي امن ليزري در تنگه هرمز | WORD فایل رایگان بهبود وضوح تصاوير رادار روزنه ي مصنوعي با استفاده از الگوريتم داپلر فاصله و تبديل فوريه ي کسري | WORD فایل رایگان معرفي و تحليل سينماتيک معکوس يک روبات موازي جديد جهت شبيه سازي حرکت قايق تندرو | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي نقش معيارهاي جستجو، صفحه نمايش، صفحه مرور مدارک، نتايج بازيابي شده، انسجام، راهنمايي و راهبري و تصحيح خطا بر کارآمدي رابط کاربر موتورهاي جستجوي يکپارچه از ديدگاه دانشجويان دانشگاه الزهرا (س) | WORD فایل رایگان بررسي اثر سرعت و عمق خاک ورزي حفاظتي بر جرم مخصوص ظاهري خاک | WORD فایل رایگان معرفي تعدادي از کنه هاي خانواده اريوفيده Acari: Prostigmata: Eriophyidae)) مرتبط با علف هاي هرز در استان خراسان رضوي | WORD فایل رایگان تعيين عناصر تشکيل دهنده مخزن دانش سازماني در دانشگاه هاي کشور و ارايه يک چارچوب مفهومي | WORD فایل رایگان ارايه يک مدل رياضي براي ارزيابي آثار زاويه راس متغير بر عملکرد شناورهاي پروازي | WORD فایل رایگان جرم انگاري کاربرد سلاح هاي هسته اي در چارچوب حقوق بين الملل بشر محور در حال ظهور | WORD فایل رایگان بررسي رابطه مديريت دانش با عملکرد سازماني در سازمان هاي پروژه محور | WORD فایل رایگان تحليل جرم شناختي جرايم اقتصادي | WORD فایل رایگان سلامت خانواده از نگاه جامعه شناسي | WORD فایل رایگان ارزيابي مقايسه اي صحت ارتفاعي مدل هاي رقومي ارتفاعي ASTER و SRTM | WORD فایل رایگان بررسي گرماي ويژه و ضريب هدايت حرارتي انگور رشه (Vitis vinifera L.) | WORD فایل رایگان تاثير تاريخ کاشت و تداخل علف هاي هرز بر شاخص هاي رشدي ارقام مختلف لوبيا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) | WORD فایل رایگان کارکرد عنوان و نشاني اينترنتي در بهبود ربط نتايج بازيابي اطلاعات | WORD فایل رایگان تخمين ظرفيت تبادل کاتيوني در دو خاک بکر و کشاورزي توسط شبکه عصبي مصنوعي ورگرسيون خطي | WORD فایل رایگان از جبران خسارت ناشي از جرم عليه کودک تا نحوه ترميم خسارات؛ با نگاهي تطبيقي به قوانين کشورهاي اروپايي، آمريکايي و اسناد بين المللي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي درياييدانلود فایل رایگان الگوي طراحي برنامه درسي نيروي دريايي فایلرایگانالگويطراحيبرنامهدرسينيرويدريايي