فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي | dl | 6506019

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي

فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي

بخشی از متن فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 9

در این مقاله روشی جدید برای تخمین فاصله و سرعت ناو یا بالگرد دشمن در یک نبرد دریایی با استفاده از دوربینی که بر روی زیر دریایی نصب شده مورد بررسی قرار گرفته است. فرض شده است که هیچ گونه ابزار اضافی برای تعیین فاصله و سرعت بین زیر دریایی و هدف در دسترس نیست و تنها اطلاعات دوربین و اندازه یک قسمت از هدف در اختیار ما می باشد. با دسترسی به اطلاعات دوربین به پردازش تصاویر نهایی دریافتی پرداخته و با عملیات ساده ریاضی به تخمین پارامترهای فاصله و سرعت هدف می پردازیم. روش پیشنهادی در مقایسه با سایر روش های موجود از سرعت پردازش بالا و درصد خطای کمتری در حدود 0.6 درصد برخوردار می باشد. این ایده به صورت عملی در ورزشگاه ثامن مشهد, برای تخمین موقعیت سه بعدی روبات کابلی مورد استفاده قرار گرفته است. برای تخمین فاصله و سرعت ناو, توسط دوربینی که بر روی زیر دریایی نصب شده است, فیلم گرفته شده و با انجام تکنیک های پردازش تصویر به طوری که در بخش های آتی توضیح داده خواهد شد, سرعت و موقعیت ناو تخمین زده می شود.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي👇

فایل رایگان کنترل مد لغزشي رول- فين کشتي در مقابل نوسانات ناشي از امواج و عدم قطعيت | WORD فایل رایگان مدل سازي و تحليل سيستم مبدل جاذب نقطه اي انرژي امواج دريا براي يک بويه استوانه اي با بهره گيري از حرکات هيو | WORD فایل رایگان پياده سازي لولاي الاستيک جهت انجام آزمايش سازه اي بر روي يک شناور تک بدنه باريک در حوضچه کشش | WORD فایل رایگان بررسي اثر شکل حفرات موج شکن حفره دار بر استهلاک انرژي امواج برخوردي به روش عددي | WORD فایل رایگان تحليل آيروديناميکي ايرفويل دوبعدي در مجاورت سطح با درنظر گرفتن تيوري لايه ي مرزي بااستفاده از روش پانل مرتبه بالا | WORD فایل رایگان بررسي تاثير پديده خوردگي به همراه تغيير همزمان شرايط محيطي و مرزي المان هاي سکوي جکتي SPD1 در روند تغيير فرکانس هاي ارتعاشات طبيعي | WORD فایل رایگان مطالعه اثر جريان خروجي يک پلوم در محيط چينه بندي شده بر روي پراکندگي صوت در آزمايشگاه | WORD فایل رایگان دسته بندي اهداف سوناري با استفاده از روش ترکيبي ازدحام ذرات و جستجوي گرانشي | WORD فایل رایگان بهبود الگوريتم گراديان نزولي براي موقعيت يابي زمين پايه در مختصات WGS84 | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تعيين نوع و ويژگي هاي جريان هاي جت گاز و محل صفحه ماخ با شبيه سازي عددي | WORD فایل رایگان همسانه سازي ژن گزارشگر luxAB در باکتري هاي بيمارگر گياهي بومي ايران Pseudomnas syringae و Ralostonia solanacearum | WORD فایل رایگان مطالعه کاني شناسي رسي خاک هاي واقع بر سطوح مختلف ژيومرفيک در منطقهجبالبارز جيرفت | WORD فایل رایگان بررسي اثر دگرآسيبي عصاره آبي دو گياه زراعي (گندم و جو) و علف هرز خردل وحشي (Sinapis arvensis) | WORD فایل رایگان شبيه سازي آبخوان دشت لرستان- دلفان و بررسي سناريوهاي مديريتي با استفاده از مدل MODFLOW | WORD فایل رایگان شبيه سازي هيدروليکي طرح هاي ساماندهي رودخانه با استفاده از مدل رياضي Hec-Ras 4 (مطالعه موردي رودخانه کارون) | WORD فایل رایگان بررسي توان جابجايي ماسه توسط باد در دشت شيله سيستان | WORD فایل رایگان الگوبندي متغيرهاي کيفي آب با روش داده مبنا در رودخانه سفيدرود | WORD فایل رایگان اثربخشي شناخت درماني به سبک مايکل فري بر کاهش افسردگي زنان زنداني استان تهران | WORD فایل رایگان تاثير عوامل محيطي بر روي جوانه زني و سبز شدن سس شرقي (Cuscuta monogyna Vahl) | WORD فایل رایگان بررسي راهبردهاي توانمندسازي مبتني بر بازسازي شناختي -رفتاري برتقويت خودپنداره زنان پس از طلاق شهر تهران | WORD فایل رایگان نقش مولفه هاي کيفيت زندگي همسران جانبازان در پيش بيني سلامت عمومي فرزندان | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي درمان هفت مرحله اي فورتين بري و موري دربهبود افسردگي،اضطراب وتنيدگي | WORD فایل رایگان بررسي آسيب ناپذيري شبکه هاي توزيع آب با درجه هاي خرابي مختلف | WORD فایل رایگان نياز به شناخت و تاثير آن بر رفتار اطلاعاتي دانشجويان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد درياييدانلود فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي فایلرایگانتخمينفاصلهوسرعتاهدافسطحيدرنبرددريايي