فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي | dl | 6506019

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي

فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي

بخشی از متن فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 9

در این مقاله روشی جدید برای تخمین فاصله و سرعت ناو یا بالگرد دشمن در یک نبرد دریایی با استفاده از دوربینی که بر روی زیر دریایی نصب شده مورد بررسی قرار گرفته است. فرض شده است که هیچ گونه ابزار اضافی برای تعیین فاصله و سرعت بین زیر دریایی و هدف در دسترس نیست و تنها اطلاعات دوربین و اندازه یک قسمت از هدف در اختیار ما می باشد. با دسترسی به اطلاعات دوربین به پردازش تصاویر نهایی دریافتی پرداخته و با عملیات ساده ریاضی به تخمین پارامترهای فاصله و سرعت هدف می پردازیم. روش پیشنهادی در مقایسه با سایر روش های موجود از سرعت پردازش بالا و درصد خطای کمتری در حدود 0.6 درصد برخوردار می باشد. این ایده به صورت عملی در ورزشگاه ثامن مشهد, برای تخمین موقعیت سه بعدی روبات کابلی مورد استفاده قرار گرفته است. برای تخمین فاصله و سرعت ناو, توسط دوربینی که بر روی زیر دریایی نصب شده است, فیلم گرفته شده و با انجام تکنیک های پردازش تصویر به طوری که در بخش های آتی توضیح داده خواهد شد, سرعت و موقعیت ناو تخمین زده می شود.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي👇

فایل رایگان کنترل مد لغزشي رول- فين کشتي در مقابل نوسانات ناشي از امواج و عدم قطعيت | WORD فایل رایگان مدل سازي و تحليل سيستم مبدل جاذب نقطه اي انرژي امواج دريا براي يک بويه استوانه اي با بهره گيري از حرکات هيو | WORD فایل رایگان پياده سازي لولاي الاستيک جهت انجام آزمايش سازه اي بر روي يک شناور تک بدنه باريک در حوضچه کشش | WORD فایل رایگان بررسي اثر شکل حفرات موج شکن حفره دار بر استهلاک انرژي امواج برخوردي به روش عددي | WORD فایل رایگان تحليل آيروديناميکي ايرفويل دوبعدي در مجاورت سطح با درنظر گرفتن تيوري لايه ي مرزي بااستفاده از روش پانل مرتبه بالا | WORD فایل رایگان بررسي تاثير پديده خوردگي به همراه تغيير همزمان شرايط محيطي و مرزي المان هاي سکوي جکتي SPD1 در روند تغيير فرکانس هاي ارتعاشات طبيعي | WORD فایل رایگان مطالعه اثر جريان خروجي يک پلوم در محيط چينه بندي شده بر روي پراکندگي صوت در آزمايشگاه | WORD فایل رایگان دسته بندي اهداف سوناري با استفاده از روش ترکيبي ازدحام ذرات و جستجوي گرانشي | WORD فایل رایگان بهبود الگوريتم گراديان نزولي براي موقعيت يابي زمين پايه در مختصات WGS84 | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي نگرش اعضاء هييت علمي دانشگاه فردوسي مشهد درباره بهره گيري از مخزن سازماني آن دانشگاه | WORD فایل رایگان اصلاح جاذب ميان حفره سيليکاته MCM-48 و کاربرد آن در حذف يون هاي فلزي سرب و کادميم | WORD فایل رایگان اثر سرعت دوراني استوانه کوبنده و نرخ تغذيه بر آسيب هاي مکانيکي وارده به دانه گندم در عمليات خرمنکوبي | WORD فایل رایگان بررسي تاثيرشناخت درماني معنوي برسازگاري زناشويي زوجين پارانوييد دراصفهان | WORD فایل رایگان عوامل تاثيرگذار در فرآيند خريد | WORD فایل رایگان بررسي کارايي مدل پويايي سيستم در شبيه سازي فرآيند بارش- رواناب(مطالعه موردي: حوضه آبريز ليقوان) | WORD فایل رایگان تاثير منابع اطلاعاتي بر تصوير ذهني از مقصد گردشگري (مورد مطالعه: شهرستان خرم آباد) | WORD فایل رایگان تحليل انرژي و سينتيک خشک شدن برگ هاي نعناع به روش بستر شناور ارتعاشي مجهز به پمپ حرارتي | WORD فایل رایگان اثر شوري و درجه حرارت بر خصوصيات جوانه زني، رشد گياهچه، محتواي سديم و آب علف هرز مهاجم خربزه وحشي | WORD فایل رایگان اثربخشي درمان هيجان مدار به شيوه گروهي بر بخشودگي بين فردي و اميد در زنان مطلقه | WORD فایل رایگان تعيين پوشش موضوعي اولويت‎هاي پژوهشي علم اطلاعات و دانش شناسي | WORD فایل رایگان شناسايي چاه هاي موثر در تعيين عمق آب زيرزميني دشت اروميه با استفاده ازآناليز مولفه هاي اصلي | WORD فایل رایگان طراحي پروانه هاي دريايي با استفاده از الگوريتم بهينه ساز ازدحام ذرات با گروه هاي مستقل به منظور بهبود بازده و کاهش کاويتاسيون | WORD فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک | WORD فایل رایگان تخمين برخط مقاوم اغتشاشات مداري با استفاده از تيوري مدلغزشي مرتبه 2 براي يک ماهواره | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد درياييدانلود فایل رایگان تخمين فاصله و سرعت اهداف سطحي در نبرد دريايي فایلرایگانتخمينفاصلهوسرعتاهدافسطحيدرنبرددريايي