فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS | dl | 6506120

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS

فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS

بخشی از متن فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS :
تعداد صفحات : 34

بکارگیری تکنولوژی تولید پیشرفته ابزاری مهم در کسب تمایز در بازار رقابتی است. در حالی که درک و بکارگیری صحیح این تکنولوژی مزایای چشم گیری برای شرکت ها به همراه دارد, انتخاب یک تکنولوژی نامناسب نیز می تواند تاثیرات جبران ناپذیر مالی و استراتژیک برای شرکت ها به بار آورد. لذا انتخاب یک تکنولوژی درست گامی حیاتی در اثربخشی فرآیند انتقال تکنولوژی است. هدف این مقاله ارایه ی رویکردی کاربردی برای ارزیابی و رتبه بندی تکنولوژی های پیشرفته با استفاده از مدل ترکیبی FANP-FARAS می باشد. این تحقیق از نوع هدف کاربردی و به صورت توصیفی- پیمایشی انجام شده است. در جمع آوری داده های مورد نیاز برای تعیین میزان اهمیت و اولویت معیارها از پرسشنامه مقایسات زوجی FANP و برای تعیین نرخ عملکرد تکنولوژی های مختلف از پرسشنامه FARAS استفاده شده است. مدل ارایه شده برای توجیه و انتخاب تکنولوژی جدید, معیارهای متعدد کمی و کیفی را در سه بعد مختلف منابع انسانی, عملیاتی و مالی دسته بندی کرده است. با لحاظ روابط درونی بین ابعاد و معیارهای مختلف انتخاب, فرآیند ارزیابی واقع گرایانه تری نسبت به سایر رویکردها که این روابط را نادیده می گیرند, فراهم شده است. مدل ارایه شده ابزاری در اختیار مدیران قرار می دهد که آنها را قادر می سازد با وجود گستردگی معیارهای انتخاب, تضاد احتمالی بین آنها, عدم اطمینان و روابط بین معیارها؛ نرخ عملکرد و درجه مطلوبیت تکنولوژی های مختلف را نسبت به وضع بهینه, مورد بررسی قرار دهند و مناسب ترین تکنولوژی را انتخاب نمایند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS👇

فایل رایگان تحليل فعاليت هاي پژوهشي انجام شده در حوزه مالکيت فکري ايران | WORD فایل رایگان بررسي تاثيرسرمايه گذاري مستقيم خارجي شرکت هاي چند مليتي بر توسعه صنعت اپراتور تلفن همراه (مورد مطالعه ايرانسل) | WORD فایل رایگان واکاوي عوامل موثر بر شکل گيري رفتار نوآوري پنهان در سازمان هاي منتخب | WORD فایل رایگان مقايسه عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران با شاخص هاي کليدي معرف توسعه پژوهش با استفاده از تکنيک دلفي فازي | WORD فایل رایگان انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژي با استفاده از روش ديمتل و فرايند تحليل شبکه اي در دو شرکت بزرگ توليدي ظروف چيني خراسان | WORD فایل رایگان ترسيم و رتبه بندي سناريوهاي آينده صنعت برق ايران با بهره گيري از نقشه شناختي فازي و تحليل سناريو | WORD فایل رایگان مدل سازي نقش دانشگاه و صنعت در انتقال تکنولوژي در فضاي قانون مالکيت فکري با رويکرد سيستمي | WORD فایل رایگان نقش فرهنگ سازماني بر اثربخشي پروژه هاي انتقال فناوري در ايران | WORD فایل رایگان تاثير ابعاد فناوري برتر بر عملکرد بازار محصولات جديد | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي روند رويدادهاي حدي اقليمي در شمال شرق ايران | WORD فایل رایگان تاثير عصاره آبي ماريتيغال (.L marianum Silybum (بر رشد و فعاليتهاي آنزيمي گياهچه (Xanthium strumarium L.) توق | WORD فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه اندازه بند غلتکي واگرا براي مغز بادام | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي و مقايسه موسيقي درماني بر مبناي موسيقي ايراني وشناخت درماني روي کنترل خشم نوجوانان | WORD فایل رایگان بررسي اثر کم آبياري تنظيم شده و کمآبياري ناقص ريشه بر پارامترهاي فيزيولوژيکي وفتوسنتزي ذرت علوفه اي | WORD فایل رایگان بررسي کارايي مدل ريز مقياس نمايي آماري در پيش بيني بارش در دو اقليم خشک و فراخشک | WORD فایل رایگان تحليل فضايي سرريزهاي تکنولوژي در کشورهاي منتخب آسيايي | WORD فایل رایگان شبيه سازي حرکت آب و توزيع مجدد رطوبت در خاک در آبياري قطره اي توسط مدل Hydrus 2D/3D | WORD فایل رایگان ارايه و ارزيابي يک مدل تجربي براي بادبردگي نازل هاي باد بزني در تونل باد به کمک پردازش تصوير | WORD فایل رایگان بررسي تمرکز زماني و روند بارش زمستاني ايستگاه هاي مرزي ايران طي نيم قرن اخير | WORD فایل رایگان بررسي تاثير ارتفاع سقوط و سطح برخورد بر کوفتگي سيب هاي صادراتي | WORD فایل رایگان نخستين بررسي ويروييد پوست پينه اي سيب در ميزبان هاي سيب و گلابي در ايران و تعيين ميزان تنوع ژنتيکي جدايه هاي ايراني | WORD فایل رایگان بررسي امکان هدايت يک تراکتور بدون سرنشين براساس ارسال بي سيم تصوير ويديويي | WORD فایل رایگان تخمين برخط مقاوم اغتشاشات مداري با استفاده از تيوري مدلغزشي مرتبه 2 براي يک ماهواره | WORD فایل رایگان پايش و کنترل شيميايي سرخرطومي هاي ساقه خوار کلزا Ceutorhynchus spp. (Col.: Curculionidae) | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARASدانلود فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS فایلرایگانتوجيهوانتخابتکنولوژيپيشرفته:کاربردرويکردتلفيقيFANP-FARAS