فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS | dl | 6506120

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS

فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS

بخشی از متن فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS :
تعداد صفحات : 34

بکارگیری تکنولوژی تولید پیشرفته ابزاری مهم در کسب تمایز در بازار رقابتی است. در حالی که درک و بکارگیری صحیح این تکنولوژی مزایای چشم گیری برای شرکت ها به همراه دارد, انتخاب یک تکنولوژی نامناسب نیز می تواند تاثیرات جبران ناپذیر مالی و استراتژیک برای شرکت ها به بار آورد. لذا انتخاب یک تکنولوژی درست گامی حیاتی در اثربخشی فرآیند انتقال تکنولوژی است. هدف این مقاله ارایه ی رویکردی کاربردی برای ارزیابی و رتبه بندی تکنولوژی های پیشرفته با استفاده از مدل ترکیبی FANP-FARAS می باشد. این تحقیق از نوع هدف کاربردی و به صورت توصیفی- پیمایشی انجام شده است. در جمع آوری داده های مورد نیاز برای تعیین میزان اهمیت و اولویت معیارها از پرسشنامه مقایسات زوجی FANP و برای تعیین نرخ عملکرد تکنولوژی های مختلف از پرسشنامه FARAS استفاده شده است. مدل ارایه شده برای توجیه و انتخاب تکنولوژی جدید, معیارهای متعدد کمی و کیفی را در سه بعد مختلف منابع انسانی, عملیاتی و مالی دسته بندی کرده است. با لحاظ روابط درونی بین ابعاد و معیارهای مختلف انتخاب, فرآیند ارزیابی واقع گرایانه تری نسبت به سایر رویکردها که این روابط را نادیده می گیرند, فراهم شده است. مدل ارایه شده ابزاری در اختیار مدیران قرار می دهد که آنها را قادر می سازد با وجود گستردگی معیارهای انتخاب, تضاد احتمالی بین آنها, عدم اطمینان و روابط بین معیارها؛ نرخ عملکرد و درجه مطلوبیت تکنولوژی های مختلف را نسبت به وضع بهینه, مورد بررسی قرار دهند و مناسب ترین تکنولوژی را انتخاب نمایند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS👇

فایل رایگان تحليل فعاليت هاي پژوهشي انجام شده در حوزه مالکيت فکري ايران | WORD فایل رایگان بررسي تاثيرسرمايه گذاري مستقيم خارجي شرکت هاي چند مليتي بر توسعه صنعت اپراتور تلفن همراه (مورد مطالعه ايرانسل) | WORD فایل رایگان واکاوي عوامل موثر بر شکل گيري رفتار نوآوري پنهان در سازمان هاي منتخب | WORD فایل رایگان مقايسه عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران با شاخص هاي کليدي معرف توسعه پژوهش با استفاده از تکنيک دلفي فازي | WORD فایل رایگان انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژي با استفاده از روش ديمتل و فرايند تحليل شبکه اي در دو شرکت بزرگ توليدي ظروف چيني خراسان | WORD فایل رایگان ترسيم و رتبه بندي سناريوهاي آينده صنعت برق ايران با بهره گيري از نقشه شناختي فازي و تحليل سناريو | WORD فایل رایگان مدل سازي نقش دانشگاه و صنعت در انتقال تکنولوژي در فضاي قانون مالکيت فکري با رويکرد سيستمي | WORD فایل رایگان نقش فرهنگ سازماني بر اثربخشي پروژه هاي انتقال فناوري در ايران | WORD فایل رایگان تاثير ابعاد فناوري برتر بر عملکرد بازار محصولات جديد | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مدلسازي ويسکوالاستيک سيب تحت بارگذاري شبه استاتيک با استفاده از روش اجزاء محدود به منظور بررسي علل کوفتگي در آن | WORD فایل رایگان بررسي کيفيت خاک با استفاده از کربن ناپايدار و شاخص مديريت کربن درزمين هاي کشاورزيمنطقه نيريز، استان فارس | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي روشهاي آرام سازي وانحراف توجه، براي کاهش وکنترل درد کودکان بستريي در بيمارستان عمومي | WORD فایل رایگان اعتبارسنجي مدل هاي تجربي و نيمه تجربي برآورد تابش خالص روزانه با استفاده از مقاديراندازه گيري شده در اقليم سرد و نيمه خشک | WORD فایل رایگان آموزش حل مسيله خانواده محور به والدين و تاثيرآن بر ادراک کودک از والدين | WORD فایل رایگان بهبود تخمين ارتفاع جنگل به کمک بهينه سازي ماتريس پراکنشبه روش تغيير پايه پلاريزاسيونمطالعه موردي: جنگل هاي شمالي سويد | WORD فایل رایگان نقش زنان بزه ديده در ارتکاب جرايم جنسي (با تکيه بر قوانين و مقررات کيفري و رويه قضايي ايران) | WORD فایل رایگان بررسي تحليلي وضعيت مديريت دانش در کتابخانه هاي دانشگاهي ( مطالعه موردي: کتابخانه هاي دانشگاه فردوسي و علوم پزشکي مشهد) | WORD فایل رایگان ريزمقياس سازي نقشه رقومي کربن آلي خاک | WORD فایل رایگان پيامد هوموسي شدن کاه گندم و توانايي ريز جانداران آن بر جذب زيستي سرب از يک آب آلوده | WORD فایل رایگان آناليز پيش بيني روند خرابي و تعميرپذيري يک موتور ميني توربوفن از منظر داده هاي آماري به منظور کاربرد در يک پهپاد | WORD فایل رایگان رشته اي، بينارشته اي و پسارشته اي؛ تغيير الگوهاي رشته اي در زبان شناسي | WORD فایل رایگان آناليزديناميکي ديوارحايل طره اي به روش المان محدود تحت اثرزلزله براساس طيف بازتاب سه زلزله Chichi Norethredge, kobe بادرنظر گرفتن اثراندرکنش خاک و سازه | WORD فایل رایگان روش هاي تجاري سازي ايده هاي نو | WORD فایل رایگان رويکرد مدل يابي معادلات ساختاري در تبيين رابطه بين فناورياطلاعات و ارتباطات و بحران هويت در بين دانشجويان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARASدانلود فایل رایگان توجيه و انتخاب تکنولوژي پيشرفته: کاربرد رويکرد تلفيقي FANP-FARAS فایلرایگانتوجيهوانتخابتکنولوژيپيشرفته:کاربردرويکردتلفيقيFANP-FARAS