فایل رایگان بررسي و انتخاب خطي کار مناسب کشت گندم ديم در استان همدان | dl | 6506290

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي و انتخاب خطي کار مناسب کشت گندم ديم در استان همدان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي و انتخاب خطي کار مناسب کشت گندم ديم در استان همدان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي و انتخاب خطي کار مناسب کشت گندم ديم در استان همدان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي و انتخاب خطي کار مناسب کشت گندم ديم در استان همدان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي و انتخاب خطي کار مناسب کشت گندم ديم در استان همدان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي و انتخاب خطي کار مناسب کشت گندم ديم در استان همدان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي و انتخاب خطي کار مناسب کشت گندم ديم در استان همدان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي و انتخاب خطي کار مناسب کشت گندم ديم در استان همدان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي و انتخاب خطي کار مناسب کشت گندم ديم در استان همدان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي و انتخاب خطي کار مناسب کشت گندم ديم در استان همدان

فایل رایگان بررسي و انتخاب خطي کار مناسب کشت گندم ديم در استان همدان

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و انتخاب خطي کار مناسب کشت گندم ديم در استان همدان :
تعداد صفحات : 12

به منظور ارزیابی خطی کارها و انتخاب خطی کار مناسب کشت گندم در اراضی دیم استان همدان, تحقیقی طی سه سال (86-1383) در ایستگاه تحقیقاتی تجرک مرکز تحقیقات کشاورزی همدان با خاکی دارای بافت لوم رسی سیلت دار انجام شد. در این تحقیق از سه روش کاشت ماشینی شامل: 1- خطی کار برزگر همدان 2- خطی کار سهلان کشت 3- خطی کار کشت گستر 4- دست پاشی و پوشانیدن با دیسک (روش مرسوم) استفاده شد. این تحقیق به صورت طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. در آزمایشگاه میزان ریزش بذر توسط هر واحد موزع و همچنین میزان صدمه وارد به بذرها توسط موزع ها اندازه گیری شد. قبل از برداشت, از هر پلات نمونه هایی جهت تعیین اجزا عملکرد گندم (تعداد سنبله در مترمربع, تعداد دانه در سنبله, وزن هزار دانه) برداشت شد. در پایان عملکرد بیولوژیکی (دانه + کاه) و عملکرد دانه اندازه گیری شد. نتایج سه سال تحقیق نشان داد که اثر روش های مختلف کاشت بر عملکرد دانه گندم و عملکرد کاه معنی دار نبود. در حالی که در دوسال خشک (84-1383 و 85-1384) اثر روش های کاشت بر عملکرد گندم معنی دار شد و خطی کار کشت گستر با فاصله بیشتر ردیف های کشت, بیشترین عملکرد را نسبت به روش های دیگر داشت. میانگین عملکرد دانه گندم در سه سال, 1224kg ha-1 بود. بیشترین عملکرد دانه گندم ( 1275kg ha-1) با خطی کار کشت گستر و کمترین عملکرد دانه گندم ( 1174kg ha-1) با خطی کار برزگر همدان به دست آمد. از نظر عملکرد کاه, خطی کار برزگر همدان با 2349kg ha-1 و روش دست پاشی + دیسک با kg ha-1 2009, به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد کاه را داشتند. اثر سال بر عملکرد گندم معنی دار بود. میانگین عملکرد دانه گندم در سال مرطوب (86-1385), برابر 1579kg ha-1 و در دو سال خشک (84-1383 و 85-1384) برابر 1026kg ha-1 بود. بنابراین با توجه به نتایج, محدوده وسیعی از عمیق کارها را می توان در منطقه به کار برد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي و انتخاب خطي کار مناسب کشت گندم ديم در استان همدان👇

فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي حساسيت دو رقم ميوه توت فرنگي (Fragaria x ananassa) به کوفتگي | WORD فایل رایگان بررسي بسامدهاي طبيعي ميوه سيب با استفاده از روش آناليز مودال اجزاي محدود | WORD فایل رایگان بررسي تاثير تيمارهاي آبياري و تغذيه اي بر خواص بيوفيزيکي و بيومکانيکي بذر گلرنگ | WORD فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات | WORD فایل رایگان مقايسه دو نوع پخش کننده کودپاش هاي سانتريفوژ به منظور بهينه سازي الگوي پخش کود | WORD فایل رایگان بررسي عملکرد يک خشک کن خورشيدي مجهز به سامانه گردش هواي بسته و محفظه جاذب رطوبت | WORD فایل رایگان پيش بيني نيروي مقاوم کششي و انرژي مورد نياز عمليات زيرشکني با استفاده از رويکرد منطق فازي | WORD فایل رایگان بررسي تاثير فشار باد و سرعت پيشروي چرخ بر نيروهاي افقي حاصل از موانع مستطيلي شکل | WORD فایل رایگان بررسي گرماي ويژه و ضريب هدايت حرارتي انگور رشه (Vitis vinifera L.) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تاثير حذف مواد آلي بر همدماهاي جذب پتاسيم در مقادير مختلف PH در برخي از خاک هاي استان خوزستان | WORD فایل رایگان تاثير آبياري زيرسطحي با کپسول هاي رسي متخلخل بر ويژگي هاي کمي و کيفي گياه انگور | WORD فایل رایگان مدل سازي عملکرد گندم و جو ديم بر اساس شاخص هاي خشکسالي و متغيرهاي هواشناسي | WORD فایل رایگان تاثير سيستم هاي مختلف زهکشي زيرزميني بر بهبود حرکت آب در خاک اراضي شاليزاري | WORD فایل رایگان مروري بر پژوهش هاي زبان شناسي جنسيت | WORD فایل رایگان فراتحليل رابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان در ايران | WORD فایل رایگان پويايي کربن خاک در مراتع طبيعي تحت چرا و قرق در سه اکوسيستم مرتعي کوه هايزاگرس مرکز ي | WORD فایل رایگان برآورد مقدار جامدات محلول رودخانه با استفاده از محاسبات نرممطالعه موردي: بالادست سد بوکان | WORD فایل رایگان تاثير عمق و مدت زمان دفن بر شکست خواب و جوانه زني بذور علف هاي هرز | WORD فایل رایگان حيطه هاي تعارض و استراتژي هاي حل آن در زوجين رضايتمند | WORD فایل رایگان مقايسه دقت و کارايي مدل هاي USLEM ،MUSLE-S ،AUSLE ،USLE در برآورد مقدار فرسايش و رسوب در مقياس رگبار (مطالعه موردي: پايگاه تحقيقات حفاظت خاک سنگانه- مشهد) | WORD فایل رایگان تحليل مهم ترين عوامل مديريتي اثرگذار بر بازده انرژي کل ترکيب تراکتور خاک ورز از طريق پايش لحظه اي پارامترهاي عملکرد | WORD فایل رایگان ارزيابي درک دانشجويان مامايي از محيط هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي | WORD فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر هيدروژيوشيمي آبخوان زاهدان با استفاده از روش هاي تحليل عاملي،نمايه هاي اشباع و نمودارهاي ترکيبي | WORD فایل رایگان تاثير نوروفيدبک بر بهبود حافظه شنيداري در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي و انتخاب خطي کار مناسب کشت گندم ديم در استان همدان فایل رایگان بررسي و انتخاب خطي کار مناسب کشت گندم ديم در استان همداندانلود فایل رایگان بررسي و انتخاب خطي کار مناسب کشت گندم ديم در استان همدان فایلرایگانبررسيوانتخابخطيکارمناسبکشتگندمديمدراستانهمدان