فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات | dl | 6506294

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات

فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات

بخشی از متن فایل رایگان طراحي, ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات :
تعداد صفحات : 18

در سامانه پایش عملکرد محصول غلات, اساسی ترین ویژگی محصول در حال برداشت, شدت جریان جرمی دانه تمیز شده ورودی به مخزن می باشد. در این تحقیق, حسگری از نوع ضربه ای طراحی, ساخت و ارزیابی شد. ابتدا واسنجی حسگر توسط وزنه های 0/5kg تا 4/5kg با گام های 0/5kg انجام و خطی بودن واکنش حسگر به نیروهای وارده با ضریب همبستگی 0/99 اثبات شد. پس از آن, طبق استاندارد ASABE S578 آزمایش حسگر در سه مرحله 1- در جریان جرمی یکنواخت و ثابت 2- در جریان جرمی غیر یکنواخت با تغییرات خطی 3- در جریان جرمی نوسانی انجام شد. نتایج نشان داد که خروجی حسگر ضربه ای, تابعی از نرخ جریان گندم (رقم روشن) انتقال یافته است و با افزایش نرخ جریان جرمی, میزان درصد خطای حسگر ضربه ای کاهش یافت. به طوری که درصد خطای محاسبه شده در نرخ های جریان جرمی 25%, 50%, 75% و 100% ظرفیت (4/25 کیلوگرم در ثانیه) به ترتیب 8/3, 6/3, 5/2 و 4/9 درصد بود. ضریب تبیین بالا (0/9975= R2) بین داده های تجمعی حسگر ضربه ای و مخزن مرجع در نرخ جریان جرمی غیر یکنواخت با تغییرات خطی, حاکی از دقت و حساسیت بالای حسگر ضربه ای در سنجش تغییرات جریان جرمی دانه می باشد. درصد خطای متوسط حسگر ضربه ای در نرخ های جریان جرمی غیر یکنواخت, با تغییرات خطی افزاینده-کاهنده , کاهنده- افزاینده و نوسانی به ترتیب 7/4% , 8/6% و 8/3% به دست آمد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات👇

فایل رایگان مقايسه دو نوع پخش کننده کودپاش هاي سانتريفوژ به منظور بهينه سازي الگوي پخش کود | WORD فایل رایگان بررسي عملکرد يک خشک کن خورشيدي مجهز به سامانه گردش هواي بسته و محفظه جاذب رطوبت | WORD فایل رایگان پيش بيني نيروي مقاوم کششي و انرژي مورد نياز عمليات زيرشکني با استفاده از رويکرد منطق فازي | WORD فایل رایگان بررسي تاثير فشار باد و سرعت پيشروي چرخ بر نيروهاي افقي حاصل از موانع مستطيلي شکل | WORD فایل رایگان بررسي گرماي ويژه و ضريب هدايت حرارتي انگور رشه (Vitis vinifera L.) | WORD فایل رایگان بررسي تاثير ميزان غلظت کلريدکلسيم دوآبه بر برخي خواص مکانيکي سيب طي دوره انبارماني | WORD فایل رایگان تاثير امواج فراصوت بر استخراج قند و خواص مکانيکي چغندرقند | WORD فایل رایگان ارزيابي فني و اقتصادي تلفات واحد برش کمباين در مراحل مختلف رسيدگي با سه دماغه متداول کلزا | WORD فایل رایگان مطالعه ي هزينه ي تاخير در انجام عمليات خاک ورزي اوليه ي گندم آبي استان فارس با روش پويايي سيستم | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارتهاي ابرازوجود وتفکرانتقادي برروي بحران هويت پسران تحت پوشش اداره بهزيستي شهرستان کلات | WORD فایل رایگان اثر آموزش ديدگاه گيري اجتماعي بر سبک هاي حل تعارض زوجين | WORD فایل رایگان درآمدي بر مباني نظري حکمراني خوب بررسي مقايسه اي وضعيت حکمراني در امارات و بحرين | WORD فایل رایگان بررسي نگرش اعضاء هييت علمي دانشگاه فردوسي مشهد درباره بهره گيري از مخزن سازماني آن دانشگاه | WORD فایل رایگان مدل سازي و پيش بيني اکسيژن مورد نياز بيولوژيکي BOD با استفاده از ترکيب ماشين بردار پشتيبان با تبديل موجک | WORD فایل رایگان راهبردهاي تخصيص بهينه آب سد وشمگير با استفاده از روش برنامه ريزي تصادفي دومرحله اي | WORD فایل رایگان تفاوت هاي جنسيتي درابعادهويت دانشجويان | WORD فایل رایگان شبيه سازي رطوبت و نيترات خاک تحت مديريت هاي مختلف کود براي گياه فلفل در اصفهان توسط مدلEu-Rotate-N | WORD فایل رایگان سلامت خانواده از نگاه جامعه شناسي | WORD فایل رایگان تحليل آماري ضريب زبري مانينگ درکانال هاي خاکي بدون پوشش گياهي در شبکه آبياري وزهکشي مغان | WORD فایل رایگان شناسايي چهارگونه نماتد Belonolimid از مزارع سيب زميني استان خراسان رضوي | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين سبک هاي تفکر و رفتار اطلاع جويي در بين دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشکده هاي علوم پايه و ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد | WORD فایل رایگان بررسي عملکرد روش برنامه ريزي بيان ژن در رونديابي سيلاب رودخانه زنگمار در مقايسه باروش موج ديناميکي | WORD فایل رایگان نقش سبک زندگي در رضايت زناشويي زوجين | WORD فایل رایگان تاثير آبپايه و زبري هاي مصنوعي روي شيب معکوس بر خصوصيات پرش هيدروليکي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلاتدانلود فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات فایلرایگانطراحي،ساختوارزيابيحسگرشدتجريانجرميکمباينغلات