فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات | dl | 6506294

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات

فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات

بخشی از متن فایل رایگان طراحي, ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات :
تعداد صفحات : 18

در سامانه پایش عملکرد محصول غلات, اساسی ترین ویژگی محصول در حال برداشت, شدت جریان جرمی دانه تمیز شده ورودی به مخزن می باشد. در این تحقیق, حسگری از نوع ضربه ای طراحی, ساخت و ارزیابی شد. ابتدا واسنجی حسگر توسط وزنه های 0/5kg تا 4/5kg با گام های 0/5kg انجام و خطی بودن واکنش حسگر به نیروهای وارده با ضریب همبستگی 0/99 اثبات شد. پس از آن, طبق استاندارد ASABE S578 آزمایش حسگر در سه مرحله 1- در جریان جرمی یکنواخت و ثابت 2- در جریان جرمی غیر یکنواخت با تغییرات خطی 3- در جریان جرمی نوسانی انجام شد. نتایج نشان داد که خروجی حسگر ضربه ای, تابعی از نرخ جریان گندم (رقم روشن) انتقال یافته است و با افزایش نرخ جریان جرمی, میزان درصد خطای حسگر ضربه ای کاهش یافت. به طوری که درصد خطای محاسبه شده در نرخ های جریان جرمی 25%, 50%, 75% و 100% ظرفیت (4/25 کیلوگرم در ثانیه) به ترتیب 8/3, 6/3, 5/2 و 4/9 درصد بود. ضریب تبیین بالا (0/9975= R2) بین داده های تجمعی حسگر ضربه ای و مخزن مرجع در نرخ جریان جرمی غیر یکنواخت با تغییرات خطی, حاکی از دقت و حساسیت بالای حسگر ضربه ای در سنجش تغییرات جریان جرمی دانه می باشد. درصد خطای متوسط حسگر ضربه ای در نرخ های جریان جرمی غیر یکنواخت, با تغییرات خطی افزاینده-کاهنده , کاهنده- افزاینده و نوسانی به ترتیب 7/4% , 8/6% و 8/3% به دست آمد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات👇

فایل رایگان مقايسه دو نوع پخش کننده کودپاش هاي سانتريفوژ به منظور بهينه سازي الگوي پخش کود | WORD فایل رایگان بررسي عملکرد يک خشک کن خورشيدي مجهز به سامانه گردش هواي بسته و محفظه جاذب رطوبت | WORD فایل رایگان پيش بيني نيروي مقاوم کششي و انرژي مورد نياز عمليات زيرشکني با استفاده از رويکرد منطق فازي | WORD فایل رایگان بررسي تاثير فشار باد و سرعت پيشروي چرخ بر نيروهاي افقي حاصل از موانع مستطيلي شکل | WORD فایل رایگان بررسي گرماي ويژه و ضريب هدايت حرارتي انگور رشه (Vitis vinifera L.) | WORD فایل رایگان بررسي تاثير ميزان غلظت کلريدکلسيم دوآبه بر برخي خواص مکانيکي سيب طي دوره انبارماني | WORD فایل رایگان تاثير امواج فراصوت بر استخراج قند و خواص مکانيکي چغندرقند | WORD فایل رایگان ارزيابي فني و اقتصادي تلفات واحد برش کمباين در مراحل مختلف رسيدگي با سه دماغه متداول کلزا | WORD فایل رایگان مطالعه ي هزينه ي تاخير در انجام عمليات خاک ورزي اوليه ي گندم آبي استان فارس با روش پويايي سيستم | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تحليل جرم شناختي جرايم اقتصادي | WORD فایل رایگان بررسي عوامل موثر در خلاقيت و نوآوري کتابداران دانشگاهي اصفهان از ديدگاه آنان | WORD فایل رایگان نقش و جايگاه سياست در عدالت کيفري حاکم بر جرايم تروريستي | WORD فایل رایگان توسعه گردشگري بومي و پايداري نظام سکونتگاهي حاشيه کوير | WORD فایل رایگان نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها | WORD فایل رایگان بررسي خصوصيات مکانيکي و تجزيه پذيري بيوپلاستيک تهيه شده از سلولز کاه و الياف خرما | WORD فایل رایگان برآورد دبي اوج ناشي از شکست سدهاي خاکي بر اساس الگوهاي آماري چندمتغيره | WORD فایل رایگان تاثير تلقيح دو گانه باکتري تيوباسيلوس Thiobacillus thiooxidans) و قارچ ميکوريزGlomus spp بر تغذيه ذرت در سطوح مختلف گوگرد | WORD فایل رایگان مطالعه اثر سطوح مختلف رطوبت و دما بر ظرفيت گرمايي ويژه دانه و مغز دو رقم پسته ايراني | WORD فایل رایگان اثرات زيستي اسانس پوست ميوه چند گونه مرکبات روي شپشه ي آرد (Coleoptera: Tenebrionidae) Tribolium confusum Duval | WORD فایل رایگان ارزيابي و مقايسه الگوريتم هاي بهينه سازي فرا ابتکاريدر مکانيابي تسهيلاتمطالعه موردي: بانک ها | WORD فایل رایگان در جدال امنيت گرايي و موازين دادرسي منصفانه | WORD فایل رایگان بررسي اثرات اندرکنش خاک و سازه درديوارحايل طره اي مدفون درخاک براي دونوع خاک نرم و سخت به روش اجزاء محدود درنرم افزار ABAQUS | WORD فایل رایگان مديريت و کاهش بهاي تمام شده، بامحوريت طبقه بندي طبيعي هزينه ها در کسب کارهاي کارآفرينانه با رويکرد ارزش آفريني | WORD فایل رایگان بررسي آمادگي الکترونيکي کتابخانه هاي دانشگاهي مشهد براساس مدل CSPP | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلاتدانلود فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي حسگر شدت جريان جرمي کمباين غلات فایلرایگانطراحي،ساختوارزيابيحسگرشدتجريانجرميکمباينغلات