فایل رایگان ارزيابي و مقايسه کارايي سه نوع پوست کن رايج پسته در کرمان | dl | 6506326

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان ارزيابي و مقايسه کارايي سه نوع پوست کن رايج پسته در کرمان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان ارزيابي و مقايسه کارايي سه نوع پوست کن رايج پسته در کرمان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي و مقايسه کارايي سه نوع پوست کن رايج پسته در کرمان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان ارزيابي و مقايسه کارايي سه نوع پوست کن رايج پسته در کرمان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان ارزيابي و مقايسه کارايي سه نوع پوست کن رايج پسته در کرمان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان ارزيابي و مقايسه کارايي سه نوع پوست کن رايج پسته در کرمان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان ارزيابي و مقايسه کارايي سه نوع پوست کن رايج پسته در کرمان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي و مقايسه کارايي سه نوع پوست کن رايج پسته در کرمان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان ارزيابي و مقايسه کارايي سه نوع پوست کن رايج پسته در کرمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان ارزيابي و مقايسه کارايي سه نوع پوست کن رايج پسته در کرمان

فایل رایگان ارزيابي و مقايسه کارايي سه نوع پوست کن رايج پسته در کرمان

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي و مقايسه کارايي سه نوع پوست کن رايج پسته در کرمان :
تعداد صفحات : 10

به منظور ارزیابی ماشین های پوست کن پسته, عملکرد سه ماشین رایج استوانه پیچی, استوانه پیچی- تیغه ای و استوانه لاستیکی در سه زمان برداشت (اول, وسط و پایان فصل برداشت) با فاصله 15 روز در سه تکرار ارزیابی شدند و صفات راندمان پوست گیری, درصد دانه های شکسته, درصد دانه هایی ناقص پوست شده, درصد دانه های پوست نشده تعیین گردید. این تحقیق با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد اثر متقابل زمان برداشت و نوع ماشین بر راندمان پوست گیری, شکستگی دانه در خروجی دانه و پوست در سطح احتمال 5 درصد و بر صفت دانه های پوست نشده و ناقص پوست شده در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شد. بیشترین راندمان پوست گیری مربوط به ماشین استوانه لاستیکی در پایان فصل برداشت پسته با 90/81 درصد بود. اثر متقابل زمان برداشت و نوع ماشین درصد دانه شکسته در دو کانال خروج دانه و پوست سبز را تحت تاثیر خود قرار داد به طوری که ماشین استوانه لاستیکی در هر سه زمان برداشت با کمترین درصد شکستگی دانه در خروجی دانه و خروجی پوست از سایر تیمارها برتر شد. کمترین درصد شکستگی دانه در خروجی دانه و پوست به ترتیب با 0/47 و 0/23 درصد به ماشین استوانه لاستیکی و وسط فصل برداشت و بیشترین درصد شکستگی دانه در خروجی دانه و پوست به ترتیب با 2/75 و 3/86 درصد به ماشین استوانه پیچی اول فصل برداشت اختصاص یافت. کمترین درصد دانه های پوست نشده از ماشین استوانه پیچی- تیغه ای با 2/5 درصد در پایان فصل برداشت بدست آمد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان ارزيابي و مقايسه کارايي سه نوع پوست کن رايج پسته در کرمان👇

فایل رایگان تحليل مهم ترين عوامل مديريتي اثرگذار بر بازده انرژي کل ترکيب تراکتور خاک ورز از طريق پايش لحظه اي پارامترهاي عملکرد | WORD فایل رایگان توليد نفت زيستي از پيروليز سريع بقاياي ذرت و چوب اکاليپتوس در رآکتور بستر سيال | WORD فایل رایگان تاثير مخلوط هاي سوخت بيواتانول و ديزل بر روي ارتعاش موتور ديزل | WORD فایل رایگان تفکيک محدوده و تخمين سطح زير کشت محصولات کشاورزي به کمک تصاوير ماهواره اي ETM+ (مطالعه موردي: مزرعه نمونه آستان قدس رضوي) | WORD فایل رایگان پايش خاک ورزي حفاظتي و شدت خاک ورزي با استفاده از تصاوير زميني و ماهواره اي | WORD فایل رایگان ارايه و ارزيابي يک مدل تجربي براي بادبردگي نازل هاي باد بزني در تونل باد به کمک پردازش تصوير | WORD فایل رایگان تخمين عملکرد چغندرقند براساس پوشش سايه انداز گياه با استفاده از الگوهاي پردازش تصوير | WORD فایل رایگان مقايسه چهار روش مکان يابي در کشاورزي به کمک سامانه موقعيت ياب جهاني و واحد اندازه گيري ماند | WORD فایل رایگان ارزيابي رسيدگي هندوانه با استفاده از تحليل صوت حاصل از اعمال ضربه به آن | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان نقش قارچ Trichoderma harzianum در جذب زيستي کادميوم توسط گياه جو Hordeum vulgare L در يک خاک آلوده | WORD فایل رایگان بهينه سازي کارآيي علف کش هاي سولفوسولفورون و سولفوسولفورون + متسولفورون متيل در کنترل علف هرز جو دره (Hordeum spontaneum Koch.)، در گندم با استفاده از مواد افزودني | WORD فایل رایگان بررسي تغييرات مکاني برخي از ويژگي هاي خاک با ويژگي هاي کمي، کيفي و رويشي پرتقالوالنسيا در منطقه کازرون استان فارس | WORD فایل رایگان بررسي تاثير حذف خط اعلان زبان نشانه گذاري گسترش پذير (XML) و تغيير پسوند فايل بر افزايش نمايه پذيري و پيدانمايي پيشينه هاي فراداده اي در محيط موتورهاي کاوش وب | WORD فایل رایگان بررسي اقتصادي اثربخشي تک آبياري جو ديم تحت مديريت هاي مختلفزراعي و در مزارع زارعين | WORD فایل رایگان دوره بحراني کنترل علف هاي هرز آفتابگردان (Helianthus annus L.) در غرب استان گيلان | WORD فایل رایگان تاثير مهارت هاي سواد اطلاعاتي بر خودکارآمدي دانشجويان دانشگاه بيرجند | WORD فایل رایگان بررسي ارتباط اختلالات اسکلتي-عضلاني و تعارض کار-خانواده در يکي از صنايع فولاد کشور | WORD فایل رایگان پيش بيني تغييرات پارامترهاي اقليمي استان لرستان در 50 سال آتيبا استفاده از مدل HADCM3 | WORD فایل رایگان بررسي اثر تاريخ کاشت، ارقام و علف کش ها بر گونه هاي مختلف علف هرز و عملکرد سويا (Glycine max L.) | WORD فایل رایگان ارزيابي رسيدگي هندوانه با استفاده از تحليل صوت حاصل از اعمال ضربه به آن | WORD فایل رایگان جرم سياسي منفي، درآمدي بر نگرشي نو به معناي جرم سياسي | WORD فایل رایگان ارزيابي روش هاي محاسبه منحني دبي اشل در رودخانه هاي با فرم بستر ريپل | WORD فایل رایگان قيمت گذاري کارآمد آب شرب مطالعه موردي شهر اراک | WORD فایل رایگان بکارگيري روش آماري تحليل عليت جهت تفسير شاخص هاي زيستي خاک | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان ارزيابي و مقايسه کارايي سه نوع پوست کن رايج پسته در کرمان فایل رایگان ارزيابي و مقايسه کارايي سه نوع پوست کن رايج پسته در کرماندانلود فایل رایگان ارزيابي و مقايسه کارايي سه نوع پوست کن رايج پسته در کرمان فایلرایگانارزيابيومقايسهکاراييسهنوعپوستکنرايجپستهدرکرمان