فایل رایگان مدل برآورد عملکرد محصولات اساسي بر پايه شاخص سطح مکانيزاسيون کشاورزي در ايران | dl | 6506340

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان مدل برآورد عملکرد محصولات اساسي بر پايه شاخص سطح مکانيزاسيون کشاورزي در ايران در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان مدل برآورد عملکرد محصولات اساسي بر پايه شاخص سطح مکانيزاسيون کشاورزي در ايران راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مدل برآورد عملکرد محصولات اساسي بر پايه شاخص سطح مکانيزاسيون کشاورزي در ايران ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان مدل برآورد عملکرد محصولات اساسي بر پايه شاخص سطح مکانيزاسيون کشاورزي در ايران ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان مدل برآورد عملکرد محصولات اساسي بر پايه شاخص سطح مکانيزاسيون کشاورزي در ايران ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان مدل برآورد عملکرد محصولات اساسي بر پايه شاخص سطح مکانيزاسيون کشاورزي در ايران ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان مدل برآورد عملکرد محصولات اساسي بر پايه شاخص سطح مکانيزاسيون کشاورزي در ايران ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان مدل برآورد عملکرد محصولات اساسي بر پايه شاخص سطح مکانيزاسيون کشاورزي در ايران ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان مدل برآورد عملکرد محصولات اساسي بر پايه شاخص سطح مکانيزاسيون کشاورزي در ايران

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان مدل برآورد عملکرد محصولات اساسي بر پايه شاخص سطح مکانيزاسيون کشاورزي در ايران

فایل رایگان مدل برآورد عملکرد محصولات اساسي بر پايه شاخص سطح مکانيزاسيون کشاورزي در ايران

بخشی از متن فایل رایگان مدل برآورد عملکرد محصولات اساسي بر پايه شاخص سطح مکانيزاسيون کشاورزي در ايران :
تعداد صفحات : 10

مکانیزاسیون یکی از راه های گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی پایدار است. مواجه شدن با منابع محدود در تولید و نهاده ها و همچنین افزایش روز افزون جمعیت از طرفی دیگر, جایگاه مکانیزاسیون را بیش از پیش در توسعه امنیت غذایی کشور نشان می دهد. بنابراین می بایست با دیدی وسیع و فراتر از یک نهاده به مکانیزاسیون نگریست چرا که به کمک آن می توان ضمن مدیریت نهاده های بذر,کود و سم و حتی مدیریت آب و خاک اقدام به تولید پایدار و اقتصادی نمود. در این مطالعه که در سطح استان های ایران صورت پذیرفته است ابتدا موجودی تراکتورهای زراعی و کمباینهای برداشت غلات کشور از طریق توزیع پرسشنامه در بین اداره امور فناوریهای مکانیزه سازمان های جهاد کشاورزی سراسر کشور و بصورت سرشماری جمع آوری گردید. سپس تراکتورها در چهار رده توانی کمتر از 45, 45 تا 80, 80 تا 110 و بیش از 110 اسب بخار و همچنین کمباینهای برداشت غلات در سه رده توانی, 100 تا 110, 110 تا 155 و 155 تا 210 اسب بخار تقسیم بندی گردید. عمر نیرومحرکه ها نیز در سه رده سنی تا 13 سال, 13 تا 20 سال و بیش از 20 سال در نظر گرفته شد. فاکتورهایی نظیر سطح زیر کشت, میزان تولید و عملکرد محصولات اساسی نیز از آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی بدست آمد و سپس اقدام به محاسبه شاخص سطح مکانیزاسیون کشاورزی (اسب بخار بر هکتار)30 استان گردید. سپس 4 محصول عمده و اساسی گندم آبی, گندم دیم, جو آبی و جو دیم که دارای شرایط لازم برای ورود به مدل بودند, مورد بررسی و تجزیه و تحلیل های آماری قرار گرفتند. جهت دستیابی به یک مدل کارا برای برقراری ارتباط میان عملکرد محصول با شاخص سطح مکانیزاسیون کشاورزی, آنالیز همبستگی انجام پذیرفت. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین این دو متغیر همبستگی مستقیم و معنی داری وجود دارد. در ادامه بمنظور دستیابی به یک مدلی که دارای توانمندی لازم برای پیش بینی عملکرد از طریق شاخص سطح مکانیزاسیون باشد, از طریق نمودار پراکنش و برآورد خطوط رگرسیون در سطح احتمال یک درصد, نقاط داده های پرت و دورافتاده شناسایی و پس از حذف آنها, مدل کارا برای چهار محصول عمده ایران با ضریب تعیین قابل قبول 0/851 تدوین گردید.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان مدل برآورد عملکرد محصولات اساسي بر پايه شاخص سطح مکانيزاسيون کشاورزي در ايران👇

فایل رایگان اثر نظام هاي خاک ورزي بر برگردان کردن بقاياي گياهي ذرت دانه اي و عملکرد کلزا در مغان | WORD فایل رایگان پيش بيني عمر اقتصادي کمباين بر اساس مدل هزينه هاي تعمير و نگهداري | WORD فایل رایگان پتانسيل سنجي امکان استفاده از انرژي باد براي پمپ هاي کشاورزي برقي در منطقه بروجرد | WORD فایل رایگان بررسي فني و اقتصادي روش هاي برداشت برنج در منطقه شيروان چرداول | WORD فایل رایگان پيش بيني ميزان خردشدگي خاک طي عمليات خاک ورزي با استفاده از سيستم استنتاج فازي- عصبي (ANFIS) | WORD فایل رایگان تشخيص آفلاتوکسين پسته با استفاده از تکنيک طيف سنجي رامان و شبکه عصبي | WORD فایل رایگان بررسي ميداني و آزمايشگاهي قابليت حسگرهاي فراصوتي USS3 براي سنجش غيرتماسي ساختار هندسي توده درخت پسته | WORD فایل رایگان بررسي حسگرهاي فراصوتي جهت تخمين هوشمند حجم درختان | WORD فایل رایگان مقايسه اثر پيش تيمار ازن دهي با پرتودهي ميکروويو بر هيدروليز آنزيمي باگاس نيشکر | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان خودشيفتگي،عزت نفس و ابعادپرخاشگري درنوجوانان | WORD فایل رایگان آسيب شناسي سبک زندگي در برنامه هاي تلويزيون و راهکارهاي ارتقاي آن در ايران امروز | WORD فایل رایگان تاثير بازدارندگان فتوسيستم دو بر شکل منحني کاتسکي و پارامترهاي فلورسنس کلروفيل در سلمه تره (Chenopodium album L.) و خرفه (Portulaca oleracea L.) | WORD فایل رایگان سميت طعمه ايميداکلوپريد براي موريانه Microcerotermes diversus (Silvestri) (Isoptera: Termitidae) در شرايط آزمايشگاهي | WORD فایل رایگان مطالعه تغييرات فصلي شب پره خوشه خوار انگور (Lobesia botrana Lep: Tortricidae) و تاثير غلظت هاي فرمون جنسي و رقم انگور ميزبان در ميزان جلب حشرات کامل در استان کردستان | WORD فایل رایگان بررسي اثر زمان نگهداري تخم ميزبان و آلودگي به باکتري همزيست Wolbachia در ويژگي هاي کيفي زنبور پارازيتوييدTrichogramma brassicae Bezdenko (Hym.:Trichogrammatidae) | WORD فایل رایگان بررسي تغييرات مکاني برخي از ويژگي هاي خاک با ويژگي هاي کمي، کيفي و رويشي پرتقالوالنسيا در منطقه کازرون استان فارس | WORD فایل رایگان چگونه وب سايت ها اجتماعي شدن کودکان را تسهيل مي کنند رويکردي پياژه اي | WORD فایل رایگان بررسي رابطه ساده و تعديل گر نااميدي و عملکرد خانواده با افکار خودکشي گرا در بين دانش آموزان پايه اول دبيرستانهاي شهر اهواز | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت حل مسيله و مهارت ابراز وجود والدين بر ميزان سازگاري اجتماعي و پيشرفت تحصيلي فرزندان آنان | WORD فایل رایگان بررسي خواب و تاثير برخي عوامل محيطي بر جوانه زني بذر علف هرز درنه (Echinochloa colona (L.) Link.) | WORD فایل رایگان تاثير آبياري زيرسطحي با کپسول هاي رسي متخلخل بر ويژگي هاي کمي و کيفي گياه انگور | WORD فایل رایگان تفاوت هاي جنسيتي درابعادهويت دانشجويان | WORD فایل رایگان طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه توزين تخم مرغ به کمک سنسور خازني و شبکه عصبي | WORD فایل رایگان کرامت انساني مانع گسترش جرم انگاري | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان مدل برآورد عملکرد محصولات اساسي بر پايه شاخص سطح مکانيزاسيون کشاورزي در ايران فایل رایگان مدل برآورد عملکرد محصولات اساسي بر پايه شاخص سطح مکانيزاسيون کشاورزي در ايراندانلود فایل رایگان مدل برآورد عملکرد محصولات اساسي بر پايه شاخص سطح مکانيزاسيون کشاورزي در ايران فایلرایگانمدلبرآوردعملکردمحصولاتاساسيبرپايهشاخصسطحمکانيزاسيونکشاورزيدرايران