فایل رایگان درمان پذيرش و تعهد و اختلال شخصيت مرزي: مطالعه تک آزمودني | dl | 6506412

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان درمان پذيرش و تعهد و اختلال شخصيت مرزي: مطالعه تک آزمودني در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان درمان پذيرش و تعهد و اختلال شخصيت مرزي: مطالعه تک آزمودني راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان درمان پذيرش و تعهد و اختلال شخصيت مرزي: مطالعه تک آزمودني ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان درمان پذيرش و تعهد و اختلال شخصيت مرزي: مطالعه تک آزمودني ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان درمان پذيرش و تعهد و اختلال شخصيت مرزي: مطالعه تک آزمودني ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان درمان پذيرش و تعهد و اختلال شخصيت مرزي: مطالعه تک آزمودني ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان درمان پذيرش و تعهد و اختلال شخصيت مرزي: مطالعه تک آزمودني ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان درمان پذيرش و تعهد و اختلال شخصيت مرزي: مطالعه تک آزمودني ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان درمان پذيرش و تعهد و اختلال شخصيت مرزي: مطالعه تک آزمودني

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان درمان پذيرش و تعهد و اختلال شخصيت مرزي: مطالعه تک آزمودني

فایل رایگان درمان پذيرش و تعهد و اختلال شخصيت مرزي: مطالعه تک آزمودني

بخشی از متن فایل رایگان درمان پذيرش و تعهد و اختلال شخصيت مرزي: مطالعه تک آزمودني :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 13

افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی بین حالت های هیجانی شدید در نوسان هستند و همین امر موجب ایجاد مشکلاتی در زندگی آنها می شود, لذا پژوهش حاضر به دنبال کاربرد درمان پذیرش و تعهد در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی می باشد. جامعه آماری این پژوهش مراجعین مرکز خدمات روان شناختی شهریور تهران در سال 95 بود و این مطالعه با روش تک آزمودنی و نمونه گیری در دسترس هدفمند صورت گرفت. نمونه پژوهش حاضر مشتمل بر 1 دانشجو دختر با تشخیص اختلال شخصیت مرزی از جامعه مذکور بود. ابزار سنجش این پژوهش, معیارهای DSM5 برای تشخیص اختلال شخصیت مرزی و مقیاس بالینی میلون بود.آزمودنی قبل از درمان, ابتدای جلسه چهارم, ابتدای جلسه ششم, ابتدای جلسه هشتم, ابتدای جلسه دهم, ابتدای جلسه دوازدهم و یک ماه پس از درمان به پرسشنامه پاسخ داد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل نموداری و ترسیمی استفاده شد. نتایج نشان می دهد مداخله درمان پذیرش و تعهد در طول جلسات موجب تغییرات اندکی در مقیاس اختلال شخصیت مرزی شد, اما پیگیری یک ماهه حاکی از تغییرات محسوسی در آزمودنی بود. در تبیین این یافته ها می توان گفت توانایی پذیرش احساس های ناخوشایند به جای نزاع درونی, جدا شدن از افکار و تماشای بدون قضاوت آنها, تماس با لحظه حال به جای تماس با گذشته و آینده و حرکت در مسیر ارزش ها, موجب به دست آمدن چنین یافته هایی گشته است.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان درمان پذيرش و تعهد و اختلال شخصيت مرزي: مطالعه تک آزمودني👇

فایل رایگان بررسي رابطه بين تعارض والد فرزندي با اهمال کاري تحصيلي نوجوانان با نقش ميانجي گري سبک هاي اسنادي در دختران متوسطه دوم شهر بندرعباس | WORD فایل رایگان رابطه مکانيزم هاي دفاعي و بحران هويت با پيروي از مد در دانشجويان دانشگاه اردکان | WORD فایل رایگان رابطه بخشش و قدرداني با توجه به نقش ميانجي گري عوامل بين فردي در عملکرد خانواده همسران ديابتي | WORD فایل رایگان تاثير دهگردشي بر معرفي جاذبه هاي گردشگري شهرستان نورآباد لرستان | WORD فایل رایگان بررسي رابطه سرمايه نمادين ايراني – اسلامي با سرمايه فکري | WORD فایل رایگان مقايسه ي اختلالات رفتاري کودکان در سه منطقه شهر، روستا و حاشيه در شهرستان سيرجان | WORD فایل رایگان پيش بيني دلزدگي زناشويي بر اساس ويژگيهاي اخلاق در زوجين شهرستان مياندوآب | WORD فایل رایگان بررسي رابطه تاب آوري و نارسايي هيجاني با دلزدگي زناشويي معلمان شاغل در مدارس | WORD فایل رایگان واکاوي مباني فقهي ممنوعيت تخريب محيط زيست | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان اثربخشي آموزش سکس درکاني بر ميزان تحريف آرماني و رضايتمندي زناشويي زوجين داراي طلاق عاطفي شهر اصفهان 1394-1395 | WORD فایل رایگان ارايه الگويي براي انتخاب پيمانکاران از ديدگاه HSE | WORD فایل رایگان مطالعه اثرات بيماري بلاست (Pyricularia oryzae) روي محصول برنج در شرايط مزرعه | WORD فایل رایگان مذهب گرايي، سبک هاي مقابله با استرس و ابعاد شخصيت به عنوان متغيرهاي پيش بيني کننده سلامت عمومي در دانشجويان | WORD فایل رایگان مقايسه چند سيستم تصفيه فاضلاب روستايي از نظر برخي ويژگي هاي شيميايي و عناصر سنگين | WORD فایل رایگان نقش واسطه اي سلامت روان در رابطه ميان باورهاي مذهبي وسلامت سازماني (مورد مطالعه: دانشگاه هاي دولتي شهر تهران) | WORD فایل رایگان اثرات کشندگي امواج مايکروويو روي حشرات کامل سوسک چهار نقطه اي حبوبات .Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleoptera: Bruchidae) | WORD فایل رایگان مطالعه بيان ژن هاي SUT1، Chi3 و CYP1 در گوجه فرنگي پارازيت شده با گل جاليز (Orobanche aegyptica) | WORD فایل رایگان بررسي تاثير تغيير کاربري اراضي بر برخي ويژگي هاي شيميايي خاک در خوي،استان آذربايجان غربي | WORD فایل رایگان برآورد ضريب گياهي ذرت دانه اي با استفاده از خصوصيات فيزيولوژيکي گياه(مطالعه موردي: ماهيدشت کرمانشاه) | WORD فایل رایگان بررسي رضايت شغلي و بهرهوري شغلي کارکنان دورکار و غيردورکار بر حسب نوع عضويت کارکنان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي | WORD فایل رایگان پيش بيني دبي متوسط روزانه جريان رودخانه بهشت آباد با استفاده از آناليز موجک | WORD فایل رایگان اثربخشي روش درماني حساسيت زدايي باحرکات چشم و بازپردازش براضطراب اجتماعي | WORD فایل رایگان ارزيابي ميزان آسيب پذيري بافت هاي شهريبا استفاده از ANP و GIS(مطالعه موردي: شهر سميرم) | WORD فایل رایگان تاثير حامل هاي انرژي و برآورد افزايش قيمت آن در بخش هاي اقتصادي کشور | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان درمان پذيرش و تعهد و اختلال شخصيت مرزي: مطالعه تک آزمودني فایل رایگان درمان پذيرش و تعهد و اختلال شخصيت مرزي: مطالعه تک آزمودنيدانلود فایل رایگان درمان پذيرش و تعهد و اختلال شخصيت مرزي: مطالعه تک آزمودني فایلرایگاندرمانپذيرشوتعهدواختلالشخصيتمرزي:مطالعهتکآزمودني