فایل رایگان بررسي مکانيسم هاي آنتاگونيستي Bacillus spp.در کنترل پوسيدگي ريشه و طوقه خيار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum | dl | 6506461

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي مکانيسم هاي آنتاگونيستي Bacillus spp.در کنترل پوسيدگي ريشه و طوقه خيار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي مکانيسم هاي آنتاگونيستي Bacillus spp.در کنترل پوسيدگي ريشه و طوقه خيار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي مکانيسم هاي آنتاگونيستي Bacillus spp.در کنترل پوسيدگي ريشه و طوقه خيار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي مکانيسم هاي آنتاگونيستي Bacillus spp.در کنترل پوسيدگي ريشه و طوقه خيار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي مکانيسم هاي آنتاگونيستي Bacillus spp.در کنترل پوسيدگي ريشه و طوقه خيار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي مکانيسم هاي آنتاگونيستي Bacillus spp.در کنترل پوسيدگي ريشه و طوقه خيار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي مکانيسم هاي آنتاگونيستي Bacillus spp.در کنترل پوسيدگي ريشه و طوقه خيار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي مکانيسم هاي آنتاگونيستي Bacillus spp.در کنترل پوسيدگي ريشه و طوقه خيار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي مکانيسم هاي آنتاگونيستي Bacillus spp.در کنترل پوسيدگي ريشه و طوقه خيار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي مکانيسم هاي آنتاگونيستي Bacillus spp.در کنترل پوسيدگي ريشه و طوقه خيار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum

فایل رایگان بررسي مکانيسم هاي آنتاگونيستي Bacillus spp.در کنترل پوسيدگي ريشه و طوقه خيار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مکانيسم هاي آنتاگونيستي Bacillus spp.در کنترل پوسيدگي ريشه و طوقه خيار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum :
تعداد صفحات : 16

تعداد 270 استرین باکتری از خاک ریزوسفر خیار در مزارع شهرستان تنکابن (استان مازندران) خالص سازی گردید. قابلیت آنتاگونیستی استرین-های باکتری در مقابل دو گونه Pythium ultimum و P. aphanidermatum به روش کشت متقابل مورد ارزیابی قرار گرفت. 13 جدایه که هاله بازدارندگی بیش از 10 میلیمتر ایجاد کردند به عنوان استرین برتر برای مطالعات بیشتر انتخاب شد. بررسی های مرفولوژیک, فیزیولوژیک, بیوشیمیایی و نقوش پروتیینی استرین های برتر نشان داد که این استرین ها متعلق به 4 گونه B. subtilis (B2, B3, B4, B5, B6 و (B7 , B. marinus B1) و (B13, B. licheniformis B8) و (B9, B. circulance (B10 ,(B12 بوده و استرین B11 به عنوان Bacillus sp. شناسایی گردید. مکانیسم آنتاگونیستی استرین ها از نظر تاثیر ترشحات مایع, ترکیبات فرار ,آنزیم های سلولاز, پروتیاز و آنتی بیوتیک سورفکتین روی رشد پیتیوم های ذکر شده در شرایط in-vitro مورد بررسی قرار گرفت. از این نظر استرین ها رفتاری بسیار متفاوت نشان دادند. فعال ترین آنها از نظر ترشحات مایع و ترکیبات فرار به ترتیب استرین های B12, B11, B7, B3 و B9, B8, B6, B5 بودند که 100 درصد از رشد کلنی P. ultimum جلوگیری کردند. در حالیکه استرین های B14 (ترشحات مایع) و B11 (ترکیبات فرار) تنها توانستند 7/13 و 44/4 درصد رشد کلنی P. ultimum را کاهش دهند. بررسی های گلخانه ای روی قابلیت بیوکنترلی استرین ها نشان داد که تمامی آنها قادر به کاهش پوسیدگی های ناشی از دو گونه پیتیوم روی گیاهچه خیار می باشند. موثرترین آنها استرین های B7, B8, B13 و B14 بودند که توانستند بیماری ناشی از هر دو گونه پیتیوم را بطور توام بین 75 تا 100درصد کنترل کنند. از نظر اثر رشدی استرین ها روی گیاه مشخص شد که استرینB7 روی رقم سوپردومینوس و استرین B13 روی رقم نت وت فرانسه به ترتیب با ایجاد 85/6 و 44/4 درصد افزایش وزن تر گیاهچه ها نسبت به شاهد بهتر از دیگر استرین ها می باشند. بررسی همبستگی بدست آمده بین شاخص های مربوط به مکانیسم های آنتاگونیستی استرین ها در شرایط آزمایشگاه و قابلیت بیوکنترلی آنها در شرایط گلخانه نشان داد که همبستگی قابل قبولی بین شاخص مربوط به اثر ترشحات مایع استرین ها روی بازدارندگی از رشد میسلیومی دو گونه پیتیوم در شرایط in-vitro و قابلیت بیوکنترلی آنها در شرایط گلخانه وجود دارد, این همبستگی برایP. ultimum و aphanidermatum P. به ترتیب ns0/45- و **0/67- تعیین گردید. در حالیکه همبستگی بالا و معنی داری به ترتیب **0/93- و **0/79- (در مورد دو گونه ذکر شده) بین اثر رشدی استرین ها روی گیاهچه و شاخص پوسیدگی ریشه آنها در شرایط گلخانه مشاهده شد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي مکانيسم هاي آنتاگونيستي Bacillus spp.در کنترل پوسيدگي ريشه و طوقه خيار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum👇

فایل رایگان دوره بحراني کنترل علف هاي هرز در ذرت (Zea mays) | WORD فایل رایگان قارچ هاي هيفوميست جدا شده از حشرات و اثر بيماريزايي آنها روي سوسک کلرادو در استان همدان | WORD فایل رایگان پيش بيني الگوي توزيع جمعيت علف هرز جوموشي(Hordeum glaucum steud.) با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي | WORD فایل رایگان مقاومت آنتي زنوزي کلن هاي مختلف صنوبر به سه آفت مهم در استان آذربايجان شرقي | WORD فایل رایگان اثرات بازدارندگي بذور سلمه (Chenopodium album) بر جوانه زني و رشد گياهچه هاي ذرت (Zea mays) و سورگوم (Sorghum bicolor) | WORD فایل رایگان معرفي گونه هايي از جنس Steiner, 1945 Helicotylenchus در مزارع کلزاي استان خراسان شمالي | WORD فایل رایگان شناسايي گونه هاي پيتيوم و بررسي بيماري زايي آنها روي صيفي جات در استان خراسان رضوي | WORD فایل رایگان رديابي ويروس S سيب زميني (PVS) با استفاده از روش هاي سرولوژيکي و آزمون اختصاصي RT-PCR در استان هاي خراسان رضوي و همدان | WORD فایل رایگان گزارش يک جنس و دو گونه جديد از زيرراسته Aphelenchina براي فون نماتدهاي ايران | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تحليل زمين آماري غلظت کربن آلي خاک در حوزه آبخيز اليگودرز استان لرستان | WORD فایل رایگان بررسي تمرکز زماني و روند بارش زمستاني ايستگاه هاي مرزي ايران طي نيم قرن اخير | WORD فایل رایگان سلب مالکيت غيرمستقيم و حق نظارت در سرمايهگذاري خارجي | WORD فایل رایگان بررسي رابطه تعهد مذهبي، سبک هاي بخشش، نبخشيدن و نشخوارفکري با سلامت روان | WORD فایل رایگان اثرمديريت هاي مختلف کم آبياري بر طول ريشه گياه ذرت | WORD فایل رایگان شناسايي و تغييرات جمعيت عنکبوت ها (Arthropoda: Araneae)در مزارع برنج استان مازندران | WORD فایل رایگان يک پژوهش کيفي: بررسي عوامل موثر بر خوش بيني دانش-آموزان به نظام آموزشي | WORD فایل رایگان اثرات کم آبياري بر عملکرد کمي و کيفي سويا در منطقه کرمانشاه | WORD فایل رایگان تاثير دما بر سرعت جوانه زني دو توده علف شور (Salsola kali L.) براساس مدل هاي رگرسيوني | WORD فایل رایگان مقايسه کيفيت خواب، شيوه هاي حل مسيله وسرسختي روان شناختي در دانشجويان | WORD فایل رایگان بررسي رفتارغيرخطي ديوارحايل طره اي تحت فشارخاک به روش اجزاي محدود بااثراندرکنش خاک و سازه درنرم افزار ABAQUS | WORD فایل رایگان مطالعه موردي کاربرد ويناس برفرآيند توليد کمپوست در فازهاي مختلف(در طي توليد و پس از توليد کمپوست)، در مجتمعبازيافت پسماند شهري آراد کوه تهران | WORD فایل رایگان شناسايي نماتدهاي انگل گياهي مزارع کلزاي استان خراسان شمالي | WORD فایل رایگان بررسي روند تجزيه متري بيوزين در خاک و تاثير کود آلي بر تجزيه و نيمه عمر آن در شرايط کنترل شده | WORD فایل رایگان تحليل آماري ضريب زبري مانينگ درکانال هاي خاکي بدون پوشش گياهي در شبکه آبياري وزهکشي مغان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي مکانيسم هاي آنتاگونيستي Bacillus spp.در کنترل پوسيدگي ريشه و طوقه خيار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum فایل رایگان بررسي مکانيسم هاي آنتاگونيستي Bacillus spp.در کنترل پوسيدگي ريشه و طوقه خيار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatumدانلود فایل رایگان بررسي مکانيسم هاي آنتاگونيستي Bacillus spp.در کنترل پوسيدگي ريشه و طوقه خيار در اثر Pythium ultimum و P. aphanidermatum فایلرایگانبررسيمکانيسمهايآنتاگونيستيBacillusspp.درکنترلپوسيدگيريشهوطوقهخياردراثرPythiumultimumوP.aphanidermatum