فایل رایگان بررسي اثر تاريخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف هاي هرز و عملکرد ارقام سويا (Glycine max L.) | dl | 6506477

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي اثر تاريخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف هاي هرز و عملکرد ارقام سويا (Glycine max L.) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي اثر تاريخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف هاي هرز و عملکرد ارقام سويا (Glycine max L.) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي اثر تاريخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف هاي هرز و عملکرد ارقام سويا (Glycine max L.) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي اثر تاريخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف هاي هرز و عملکرد ارقام سويا (Glycine max L.) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي اثر تاريخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف هاي هرز و عملکرد ارقام سويا (Glycine max L.) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي اثر تاريخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف هاي هرز و عملکرد ارقام سويا (Glycine max L.) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي اثر تاريخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف هاي هرز و عملکرد ارقام سويا (Glycine max L.) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي اثر تاريخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف هاي هرز و عملکرد ارقام سويا (Glycine max L.) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي اثر تاريخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف هاي هرز و عملکرد ارقام سويا (Glycine max L.)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي اثر تاريخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف هاي هرز و عملکرد ارقام سويا (Glycine max L.)

فایل رایگان بررسي اثر تاريخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف هاي هرز و عملکرد ارقام سويا (Glycine max L.)

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر تاريخ کاشت بر تراکم, وزن خشک علف هاي هرز و عملکرد ارقام سويا (Glycine max L.) :
تعداد صفحات : 13

علفکش های محدودی برای کنترل علف های هرز در سویا به کار گرفته می شوند که مسیله مقاومت علف های هرز را نیز در پی خواهند داشت, از اینرو مدیریت زراعی به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت ارقام سویا در مدیریت علف های هرز آزمایشی به صورت طرح استریپ اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در سال 1387 در شرکت زراعی دشت ناز ساری انجام شد. تیمار های مورد بررسی شامل 2 تاریخ کاشت به فاصله زمانی 20 روز (28 اردیبهشت, 17 خرداد و 6 تیر), ارقام سویا (BP, JK, 032, 033 و سحر) و مدیریت علف های هرز شامل 1- سونالان پیش کاشت (3 لیتر در هکتار) 2- سونالان پیش کاشت (3 لیتر در هکتار) + سنکور همزمان (700 گرم در هکتار) 3- سونالان پیش کاشت (3 لیتر در هکتار) + سنکور پیش رویش (700 گرم در هکتار) 4- بازاگران پس رویش (3 لیتر در هکتار) 5- ترفلان پیش رویش (3 لیتر در هکتار) + بازاگران پس رویش (3 لیتر در هکتار) 6- شاهد با حضور علف های هرز بودند. نتایج نشان داد که تراکم علف های هرز پهن برگ, باریک برگ و تراکم کل علف های هرز در تاریخ های کاشت میانی و دیر نسبت به کاشت زود هنگام کاهش یافت. وزن علف های هرز پهن برگ و باریک برگ به ترتیب در تاریخ های کاشت دیر و میانی کمتر بود. وزن کل علف های هرز در تاریخ کاشت زود کمتر از دو تاریخ کاشت دیگر بود. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد سویا در تاریخ های کاشت زود و میانی بیشتر از تاریخ کاشت دیر بود. ترکیب علفکش های سونالان + سنکور پیش کاشت و سونالان + سنکور پیش رویش, تراکم و وزن کل علف های هرز را کاهش دادند. بیشترین عملکرد سویا به ترتیب از ترکیب علفکش های سونالان + سنکور پیش رویش و سونالان + سنکور پیش کاشت به دست آمد. رقم 033, تراکم علف های هرز باریک برگ و تراکم کل علف های هرز را کاهش داد. رقم JK نیز وزن علف های هرز باریک برگ را کاهش داد. ارقام BP, سحر و JK بیشترین عملکرد را تولید کردند که از بین آنها BP در شرایط حضور علف های هرز دارای بالاترین عملکرد بود.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي اثر تاريخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف هاي هرز و عملکرد ارقام سويا (Glycine max L.)👇

فایل رایگان تاثير عناصر پرمصرف (NPK) بر مهار کنه تارتن دولکه اي Tetranychus urticae Koch (Acari: Prostigmata: Tetranychidae) روي لوبيا قرمز رقم درخشان و مشخصه هاي زراعي محصول | WORD فایل رایگان دوره بحراني کنترل علف هاي هرز آفتابگردان (Helianthus annus L.) در غرب استان گيلان | WORD فایل رایگان بررسي برخي خصوصيات مورفولوژيکي موثر در افزايش قدرت رقابتي گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus) | WORD فایل رایگان تشکيل بايو فيلم توسط سودوموناس هاي فلورسنت و نقش آن در کنترل بيولوژيک بيماري پاخوره گندم در اثر قارچ Gaeumannomyces graminis var. tritici | WORD فایل رایگان تاثير کاربرد کود اوره و علفکش تو- فور- دي بر تراکم و آرايش علف هاي هرز و عملکرد گندم زمستانه | WORD فایل رایگان بررسي ويروس ابلقي ميخک (CarMV) و آناليز ژنومي يک جدايه ايراني اين ويروس (FUM2) | WORD فایل رایگان بررسي اثر نيتروژن بر قابليت رقابت کلزا (Brassica napus) در برابر علف هرز خردل وحشي (Sinapis arvensis) با استفاده از مدل هاي تجربي | WORD فایل رایگان شناسايي نماتدهاي انگل گياهي ريزوسفر مرکبات شرق گيلان و غرب مازندران | WORD فایل رایگان تاثير آفت پروانه جوانه خوار بلوط .Tortrix viridana L بر پهناي دواير ساليانه بلوط ويول (.Quercus libani Oliv) در جنگل هاي پيرانشهر و سردشت | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي سناريوهاي تخصيص بهينه آب رودخانه بار نيشابور با استفاده از مدل WEAP تحت سناريوي اقليمي A2 | WORD فایل رایگان تعيين مناسب ترين عمق آب آبياري رقم سانته و کلون هايجديد سيب زميني در شرايط کم آبياري | WORD فایل رایگان تعيين ضريب فرسايش پذيري بين شياري خاک بر اساس سيستم هاي فازي و فازي- ژنتيک دراستان آذربايجان شرقي | WORD فایل رایگان مقايسه ي زمين آماري و مرسوم در تعيين تغييرات برخي از ويژگي هاي خاک سطحي(مطالعه ي موردي: جيرفت، استان کرمان) | WORD فایل رایگان شناسايي و بررسي فراواني ويروس هاي M و S سيب زميني دربرخي استان هاي ايران | WORD فایل رایگان برآورد تبخير و تعرق واقعي با استفاده از الگوريتم سبس و تصاوير لندست در ماهيدشت | WORD فایل رایگان پروژه مربوط به تاريخ انديشه سازمان ملل متحد و نقش ايده ها | WORD فایل رایگان تبيين تفاوتهاي متن روايي و غيرروايي | WORD فایل رایگان بررسي رفتار منابع آب حوضه قره قوم تحت شرايط تغيير اقليم(مطالعه موردي: زير حوضه درگز) | WORD فایل رایگان سميت تنفسي اسانس گياهي زيره سياه (carvi Carum (روي شبپره مينوز برگ گوجه فرنگي، Tuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae) | WORD فایل رایگان ارزيابي و مقايسه روش هاي تخمين نمايه هارست در بررسي روند و فصليت متغيرهاي آب وهواشناسي در حوضه درياچه اروميه (مطالعه موردي: زير حوضه آجي چاي) | WORD فایل رایگان اثر باکتري محرک رشد گياه بر غلظت و جذب عناصر پرمصرف به وسيله ذرت در يک خاکآهکي آلوده به کادميم تحت تنش خشکي | WORD فایل رایگان بررسي تاثير استنشاق بخارات رنگ روغني ساختمان بر سطح سرمي هورمون پرولاکتين خون در موشهاي صحرايي | WORD فایل رایگان تحليل قطعي گود برداري تحت زلزله هاي محتمل منطقه ولنجک تهران | WORD فایل رایگان بررسي تغييرپذيري روانآب و تلفات خاک انداز هگيري شده در کرت هاي صحرايي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي اثر تاريخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف هاي هرز و عملکرد ارقام سويا (Glycine max L.) فایل رایگان بررسي اثر تاريخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف هاي هرز و عملکرد ارقام سويا (Glycine max L.)دانلود فایل رایگان بررسي اثر تاريخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف هاي هرز و عملکرد ارقام سويا (Glycine max L.) فایلرایگانبررسياثرتاريخکاشتبرتراکم،وزنخشکعلفهايهرزوعملکردارقامسويا(GlycinemaxL.)