فایل رایگان ارزيابي حساسيت گياهان زراعي به بقاياي علف کش مزوسولفورون+ يدوسولفورون (توتال) در خاک | dl | 6506488

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان ارزيابي حساسيت گياهان زراعي به بقاياي علف کش مزوسولفورون+ يدوسولفورون (توتال) در خاک در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان ارزيابي حساسيت گياهان زراعي به بقاياي علف کش مزوسولفورون+ يدوسولفورون (توتال) در خاک راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي حساسيت گياهان زراعي به بقاياي علف کش مزوسولفورون+ يدوسولفورون (توتال) در خاک ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان ارزيابي حساسيت گياهان زراعي به بقاياي علف کش مزوسولفورون+ يدوسولفورون (توتال) در خاک ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان ارزيابي حساسيت گياهان زراعي به بقاياي علف کش مزوسولفورون+ يدوسولفورون (توتال) در خاک ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان ارزيابي حساسيت گياهان زراعي به بقاياي علف کش مزوسولفورون+ يدوسولفورون (توتال) در خاک ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان ارزيابي حساسيت گياهان زراعي به بقاياي علف کش مزوسولفورون+ يدوسولفورون (توتال) در خاک ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان ارزيابي حساسيت گياهان زراعي به بقاياي علف کش مزوسولفورون+ يدوسولفورون (توتال) در خاک ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان ارزيابي حساسيت گياهان زراعي به بقاياي علف کش مزوسولفورون+ يدوسولفورون (توتال) در خاک

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان ارزيابي حساسيت گياهان زراعي به بقاياي علف کش مزوسولفورون+ يدوسولفورون (توتال) در خاک

فایل رایگان ارزيابي حساسيت گياهان زراعي به بقاياي علف کش مزوسولفورون+ يدوسولفورون (توتال) در خاک

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي حساسيت گياهان زراعي به بقاياي علف کش مزوسولفورون+ يدوسولفورون (توتال) در خاک :
تعداد صفحات : 10

به منظور ارزیابی حساسیت هفت گیاه زراعی مختلف به بقایای علف کش توتال در خاک آزمایش زیست سنجی در پاییز سال 1388 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این مطالعه که به صورت فاکتوریل و در قالب طرح آماری کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد, حساسیت هفت گیاه (نخود, عدس, لوبیا, گوجه فرنگی, ذرت, کلزا و چغندرقند) به بقایای مختلف علف کش توتال (0, 0/0002, 0005 /0 , 0/001 ,0/002, 0/004, 0/006 میلی گرم در کیلوگرم خاک ) بررسی شد. بعد از آماده کردن خاک با غلظت های مذکور علف کش, به گلدانهایی به قطر 15 سانتی متری منتقل و کشت گیاهان در آنها انجام گرفت. یک هفته بعد از سبز شدن گیاهان درصد سبز شدن آنها تعیین شد و 30 روز پس از سبز شدن, درصد بقا و زیست توده ساقه و ریشه گیاهان مورد مطالعه اندازه گیری شد. جهت تحلیل نتایج آزمایش ضمن آنالیز واریانس داده ها, پاسخ گیاهان مورد آزمایش به بقایای علف کش توتال از طریق برازش داده های زیست توده ساقه به معادله های 3 و 4 پارامتری سیگموییدی و محاسبه مقدار بقایای توتال برای 50 درصد بازدارندگی رشد ساقه گیاهان انجام شد. نتایج نشان دادند که شاخص های اندازه گیری شده در تمام گیاهان تحت تاثیر معنی دار (0/01 > P ) بقایای توتال در خاک قرار گرفتند و با افزایش بقایای توتال در خاک, درصد سبز شدن, بقا و زیست توده ریشه و ساقه در همه محصولات مذکور کاهش معنی داری یافت. بر اساس نتایج آزمایش, نخود و کلزا بترتیب کمترین (29/3, 30 درصد) و بیشترین (86/3, 93/5 درصد) درصد تلفات زیست توده ساقه و ریشه را داشتند. براساس شاخص ID50, ذرت (0/0031 میلی گرم در کیلوگرم خاک ) و کلزا (0/00019 میلی گرم در کیلو گرم خاک ) به ترتیب متحمل ترین و حساس ترین گیاهان به بقایای علف کش توتال در خاک شناخته شدند وترتیب تحمل گیاهان مورد مطالعه به بقایای علف کش توتال به صورت زیر بود: کلزا< چغندرقند < عدس< لوبیا < گوجه فرنگی<ذرت.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان ارزيابي حساسيت گياهان زراعي به بقاياي علف کش مزوسولفورون+ يدوسولفورون (توتال) در خاک👇

فایل رایگان پاسخ علف هاي هرز سوروف [Echinochloa crus-galii (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abotilon theophrasti Medicus.) به علف کش هاي گليفوسيت و نيکوسولفورون در شرايط گلخانه اي | WORD فایل رایگان شناسايي نماتودهاي انگل گياهي مزارع کلزا و پراکنش آنها در استان هاي اصفهان و فارس | WORD فایل رایگان بررسي تاثير برخي روش هاي مديريت شيميايي و مکانيکي علف هاي هرز با رويکرد کاهش مصرف علف کش در توليد سيب زميني (Solanum tuberosum L.) | WORD فایل رایگان تغييرات فصلي جمعيت شته سبز هلو Myzus persicae Sulzer(Hom., Aphididae) روي تعدادي از ارقام متداول سيب زميني در اردبيل | WORD فایل رایگان شناسايي نماتدهاي انگل گياهي مزارع سيب زميني در استان خراسان رضوي | WORD فایل رایگان بررسي ويروس موزاييک معمولي لوبيا (BCMV) در چند استان کشور و واکنش سه ژنوتيپ لوبيا به آن | WORD فایل رایگان بررسي تاثير سختي آب بر کارايي علف کش توفوردي آمين در کنترل علف هاي تاج خروس ريشه قرمز(Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album) | WORD فایل رایگان بررسي فونستيک زنجرک هاي مزارع چغندر قند شهرستان مشهد و چناران | WORD فایل رایگان تغييرات تراکم، پراکنش فضايي و نمونه برداري دنباله اي جمعيت شکارگرهاي مهم شته خوار در مزارع گندم منطقه ‎ي گرگان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي توليد رواناب و رسوب تحت رخدادهاي يکسان بارندگيدر خاک کشاورزري با اندازه متفاوت خاکدانه | WORD فایل رایگان تاثير افزودن مکمل هاي طبيعي به رژيم غذايي مصنوعي حشرات کامل بالتوري سبز (Chrysoperla carnea) روي برخي از ويژگي هاي زيستي آن در شرايط آزمايشگاهي | WORD فایل رایگان رابطه هوش هيجاني و شناختي معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي درمان شناختي رفتاري مبتني بر الگوي هافمن در کاهش نشانه هاي اختلال اضطراب اجتماعي | WORD فایل رایگان تاثير عمق سازماندهي منو در وب‎ سايت کتابخانه‎ها بر ميزان پيش‎ بيني ‎پذيري و گم شدگي کاربران | WORD فایل رایگان بررسي رابطه توليد اسکلرت و آفلاتوکسين در Aspergillus flavus و Aspergillus parasiticus و مقايسه اثر بعضي مواد شيميايي و عصاره گياه آلويه ورا روي رشد پرگنه Aspergillus parasiticus | WORD فایل رایگان شناسايي مولکولي ويروس موزاييک شلغم (Turnip mosaic virus; TuMV) در خردل کاذب (Herschfeldia incana) از ايران | WORD فایل رایگان آلودگي خاک، آب، گياه و گرد و غبار به روي، سرب و کادميم در جنوب غربي اصفهان | WORD فایل رایگان تاثير سه ناقل الکترون بر کاهش زيستي آهن فريک در دو خاک اسيدي و آهکي | WORD فایل رایگان شبيه سازي توزيع شوري درخاک تحت آبياري قطر هاي تيپ با آب شوربا استفاده از مدل SWAP | WORD فایل رایگان ارزيابي مقايسه اي صحت ارتفاعي مدل هاي رقومي ارتفاعي ASTER و SRTM | WORD فایل رایگان رابطه غني بودن پيوند کار خانواده با عزت نفس و امنيت روان شناختي | WORD فایل رایگان اثرات احداث سدهاي بزرگ بر شرايط جريان و پارامترهاي هيدروليکي رودخانه(مطالعه موردي: رودخانه کرخه پايين دست سد مخزني) | WORD فایل رایگان شناسايي ويروس موزاييک کلم گل با روش هاي سرولوژيکي و مولکولي در استان هاي خراسان رضوي و شمالي | WORD فایل رایگان فرصتها و چالشهاي ايران و ديگر کشورهاي اسلامي در مواجهه و پيوستن به ديوان کيفري بين الملل (2) | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان ارزيابي حساسيت گياهان زراعي به بقاياي علف کش مزوسولفورون+ يدوسولفورون (توتال) در خاک فایل رایگان ارزيابي حساسيت گياهان زراعي به بقاياي علف کش مزوسولفورون+ يدوسولفورون (توتال) در خاکدانلود فایل رایگان ارزيابي حساسيت گياهان زراعي به بقاياي علف کش مزوسولفورون+ يدوسولفورون (توتال) در خاک فایلرایگانارزيابيحساسيتگياهانزراعيبهبقايايعلفکشمزوسولفورون+يدوسولفورون(توتال)درخاک