فایل رایگان اثر برهم کنش علف هاي هرز، تراکم کاشت و تقسيط نيتروژن بر عملکرد گندم ديم | dl | 6506529

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثر برهم کنش علف هاي هرز، تراکم کاشت و تقسيط نيتروژن بر عملکرد گندم ديم در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثر برهم کنش علف هاي هرز، تراکم کاشت و تقسيط نيتروژن بر عملکرد گندم ديم راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر برهم کنش علف هاي هرز، تراکم کاشت و تقسيط نيتروژن بر عملکرد گندم ديم ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثر برهم کنش علف هاي هرز، تراکم کاشت و تقسيط نيتروژن بر عملکرد گندم ديم ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثر برهم کنش علف هاي هرز، تراکم کاشت و تقسيط نيتروژن بر عملکرد گندم ديم ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثر برهم کنش علف هاي هرز، تراکم کاشت و تقسيط نيتروژن بر عملکرد گندم ديم ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثر برهم کنش علف هاي هرز، تراکم کاشت و تقسيط نيتروژن بر عملکرد گندم ديم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر برهم کنش علف هاي هرز، تراکم کاشت و تقسيط نيتروژن بر عملکرد گندم ديم ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثر برهم کنش علف هاي هرز، تراکم کاشت و تقسيط نيتروژن بر عملکرد گندم ديم

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثر برهم کنش علف هاي هرز، تراکم کاشت و تقسيط نيتروژن بر عملکرد گندم ديم

فایل رایگان اثر برهم کنش علف هاي هرز، تراکم کاشت و تقسيط نيتروژن بر عملکرد گندم ديم

بخشی از متن فایل رایگان اثر برهم کنش علف هاي هرز, تراکم کاشت و تقسيط نيتروژن بر عملکرد گندم ديم :
تعداد صفحات : 13

به منظور بررسی اثر برهم کنش علف های هرز, تراکم گندم و تقسیط نیتروژن بر عملکرد گندم دیم, آزمایشی مزرعه ای به صورت طرح کرت دو بار خرد شده با 4 تکرار در سال 87-1386 و 88-1387 در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز اجرا شد. در این آزمایش فاکتور اصلی تیمار علف هرز و بدون علف هرز, فاکتور فرعی شامل مقدار بذر مصرفی گندم (100, 120, 140 و 160 کیلوگرم در هکتار) و فاکتور فرعی فرعی, تیمار تقسیط نیتروژن خالص به میزان 100 کیلوگرم در هکتار در 5 سطح (صفر- کامل, یک سوم- دوسوم, نصف- نصف, دوسوم-یک سوم و کامل- صفر) بود. نتایج نشان دادند که در اثر برهم کنش علف های هرز, تراکم کاشت و تقسیط نیتروژن, بیشترین عملکرد بیولوژیک (699 و 1449/5 کیلوگرم در هکتار به ترتیب در سال اول و دوم) در تیمار بدون علف هرز, تراکم 120 کیلوگرم بذر در هکتار و تقسیط 2/3-1/3 به دست آمد. در سال اول در اثر بر هم کنش علف های هرز, تراکم کاشت و تقسیط نیتروژن, بیشترین عملکرد دانه (0440/07 کیلوگرم در هکتار)در تیمار بدون علف هرز, تراکم کاشت 120 کیلوگرم بذر در هکتار و تقسیط یک سوم- دو سوم و کمترین عملکرد دانه (47/7 کیلوگرم در هکتار) در تیمار با علف هرز, تراکم کاشت 100 کیلوگرم بذر در هکتار و تقسیط دوسوم- یک سوم به دست آمد. در این پژوهش در هر دو سال بیشترین وزن خشک علف های هرز (367/5 کیلوگرم در هکتار در سال اول و 160/38 کیلوگرم در هکتار در سال دوم) در تراکم کاشت 100 و کمترین وزن خشک علف های هرز (247/5 کیلوگرم در هکتار در سال اول و 52/3 کیلوگرم در هکتار در سال دوم) در تراکم کاشت 160 کیلوگرم در هکتار حاصل شد. در سال دوم دمای بسیار پایین در مرحله گل دهی اثرات مخربی را بر گندم گذاشت و منجر به عدم تولید دانه شد. با توجه به نتایج این آزمایش, تراکم کاشت 120 کیلوگرم بذر در هکتار و تقسیط یک سوم- دوسوم نیتروژن باعث افزایش عملکرد و رقابت گیاه زراعی شد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثر برهم کنش علف هاي هرز، تراکم کاشت و تقسيط نيتروژن بر عملکرد گندم ديم👇

فایل رایگان تاثير جهت هاي مختلف نمونه برداري بر دقت نقشه هاي پراکنش علف هاي هرز | WORD فایل رایگان رديابي ويروس خراشک حلقوي ميخک در گلخانه هاي استان هاي خراسان رضوي و شمالي با الايزا و پي سي آر | WORD فایل رایگان تاثير تاريخ کاشت، تراکم بوته و علف هاي هرز بر شاخص هاي رشدي سويا (Glycine max L.) | WORD فایل رایگان تاثير تيمارهاي مختلف در شکستن خواب و جوانه زني بذور سس شرقي (Cuscuta monogynaVahl.) و شب بوي صحرايي (Malcolmia africana L.) | WORD فایل رایگان بررسي اثرات کيفيت آب و ماده افزودني (سولفات آمونيوم) بر کارايي علف کش گليفوسيت در کنترل علف هاي هرز | WORD فایل رایگان تاثير چوب تيمار شده با قارچ بيمارگر حشرات Metarhizium anisopliae در کنترل موريانه Microcerotermes diversus | WORD فایل رایگان تله‎ فراگير: رويکردي جديد در کنترل جوندگان مضر | WORD فایل رایگان ارزيابي مقاومت ارقام مختلف گونه هاي روغني Brassica نسبت به شته خردل Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae) در شرايط گلخانه اي | WORD فایل رایگان اثر اسانس گندواش روي آنزيم هاي سم زداي کنه دو لکه اي Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي قابليت هاي يوني مارک و مارک 21 براي فهرست نويسي کتاب هاي چاپي و منابع الکترونيکي فارسي | WORD فایل رایگان مطالعه آزمايشگاهي سرريز کنگرهاي مستطيلي | WORD فایل رایگان رفع مسيوليت کيفري بر اثر جهل حکمي | WORD فایل رایگان پيش بيني روانآب ناشي از ذوب برف با استفاده از مدل SRM و مقايسه با مدل هاي شبکه عصبي ANN و ANFIS (مطالعه موردي: حوضه آبريز سد کارده) | WORD فایل رایگان بررسي صلاحيت دادگاه هاي ايران نسبت به جرايم تبعه غير ايراني عليه ايراني در خارج از ايران (صلاحيت شخصي منفعل در حقوق ايران) | WORD فایل رایگان جرايم عليه اجراي عدالت کيفري در اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي | WORD فایل رایگان قلمرو کيفري در رسيدگي هاي انضباطي پليس ايران | WORD فایل رایگان مطالعه اخلاق حرفه اي از ديدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه | WORD فایل رایگان تاثير گروه هاي بافتي مختلف بر قابليت برازش مدل هاي متفاوت منحني توزيع اندازه ذرات خاک | WORD فایل رایگان بررسي حد تحمل توده هاي مختلف جودره (Hordeum spontaneum) به علف کش کلودينافوپ پروپارژيل | WORD فایل رایگان چشم انداز تغييرات اقليم به روش ريزمقياس نمايي آماري چندمکاني (مطالعه موردي گيلان) | WORD فایل رایگان نقش مولفه هاي سلامت خانواده اصلي و ابعاد تمايزيافتگي خود درپيش بيني رغبت به ازدواج در دانشجويان | WORD فایل رایگان مطالعه ويژگي هاي کاني شناسي، ميکرومورفولوژي و تغيير و تحول خاک هاي حاشيه پلايايبجستان | WORD فایل رایگان بررسي عمق ترک خوردگي درپايه ديوارهاي حايل بتن مسلح مدفون درخاک تحت اثرزلزله بادرنظرگرفتن اثراندرکنش خاک وسازه | WORD فایل رایگان مکان يابي مخازن ذخيره آب با استفاده از GISو روش تصمي مگيري چند معياره TOPSIS(مطالعه موردي: جنوب استان سيستان و بلوچستان) | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثر برهم کنش علف هاي هرز، تراکم کاشت و تقسيط نيتروژن بر عملکرد گندم ديم فایل رایگان اثر برهم کنش علف هاي هرز، تراکم کاشت و تقسيط نيتروژن بر عملکرد گندم ديمدانلود فایل رایگان اثر برهم کنش علف هاي هرز، تراکم کاشت و تقسيط نيتروژن بر عملکرد گندم ديم فایلرایگاناثربرهمکنشعلفهايهرز،تراکمکاشتوتقسيطنيتروژنبرعملکردگندمديم