فایل رایگان گونه هاي دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزاي استان خراسان شمالي | dl | 6506542

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان گونه هاي دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزاي استان خراسان شمالي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان گونه هاي دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزاي استان خراسان شمالي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان گونه هاي دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزاي استان خراسان شمالي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان گونه هاي دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزاي استان خراسان شمالي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان گونه هاي دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزاي استان خراسان شمالي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان گونه هاي دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزاي استان خراسان شمالي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان گونه هاي دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزاي استان خراسان شمالي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان گونه هاي دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزاي استان خراسان شمالي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان گونه هاي دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزاي استان خراسان شمالي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان گونه هاي دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزاي استان خراسان شمالي

فایل رایگان گونه هاي دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزاي استان خراسان شمالي

بخشی از متن فایل رایگان گونه هاي دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزاي استان خراسان شمالي :
تعداد صفحات : 12

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزای استان خراسان شمالی, طی سال های 1386 و 1387 تعداد 40 نمونه خاک و ریشه از مزارع مناطق مختلف استان جمع آوری گردید. نماتدهای استخراج شده با استفاده از روش تکمیل شده دگریسه De Grisse, 1969)) تثبیت و به گلیسرین منتقل شدند. پس از تهیه اسلایدهای دایمی میکروسکوپی از نماتدهای استخراج شده, با استفاده از میکروسکوپ نوری خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی هر یک از نمونه ها بررسی شد. در این تحقیق از جنس Geocenamus سه گونه Geocenamus quadrifer,G. rugosus و G. tessellatus و از جنس Merliniusچهار گونه Merlinius brevidens, M. microdorus, M. nanus و M. nothus شناسایی شدند. گونهG. tessellatus برای اولین بار از ایران گزارش می شود.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان گونه هاي دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزاي استان خراسان شمالي👇

فایل رایگان بررسي چگونگي پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum) به علف‎ کش هاي مختلف در شرايط گلخانه اي | WORD فایل رایگان بررسي پراکنش نسبي قارچ Polymyxa betae Keskin با استفاده از روش هاي ميکروسکوپي و مولکولي و امکان انتقال آن از طريق علف هاي هرز مهم مزارع چغندرقند استان هاي خراسان رضوي و شمالي | WORD فایل رایگان مقاومت Erysiphe necator عامل بيماري سفيدک سطحي مو به آزوکسي استروبين + ديفنکونازول (ارتيوا®) و مقاومت تقاطعي آن با پنکونازول و هگزاکونازول در استان خراسان رضوي | WORD فایل رایگان بررسي اثرات کشندگي و بازدارندگي تخم ريزي عصاره مغز و پوست دانه گياه Ginkgo biloba L. روي کنه تارتن دو نقطه اي Tetranychus urticae Koch. | WORD فایل رایگان تاثير چند پاد آفت و عصاره گياهي بر واکنش تابعي بالتوري سبز،Chrysoperla carnea (Stephens) نسبت به تراکم هاي مختلف پسيل معمولي پسته Agonoscena pistaciae | WORD فایل رایگان اثرات اسانس هاي اسطوخودوس و آويشن شيرازي روي بازدارندگي تخمريزي و کاهش جمعيت حشرات کامل نسل F1 سوسک چهار نقطه اي حبوبات (F.)Callosobruchus maculatus | WORD فایل رایگان بررسي خصوصيات ريخت شناسي، مولکولي و زيست شناسي شته (Linnaeus, 1758) Cinara pini (Hem: Lachnidae) در شرايط گلخانه | WORD فایل رایگان بررسي سرولوژيکي و مولکولي ويروس پژمردگي لکه اي گوجه فرنگي (TSWV) در استان خراسان رضوي | WORD فایل رایگان ارزيابي مقاومت نسبي يازده هيبريد ذرت به کرم ساقه خوار ذرت Ostrinia nubilalis Hb. (Lepidoptera: Pyralidae) در منطقه ي مغان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان ارزيابي آسيب پذيري آبخوان آزاد دشت تبريز | WORD فایل رایگان نقش جنسيت مونث در ارتکاب و پيشگيري از جرايم جنسي | WORD فایل رایگان رابطه اقدامات منابع انساني و ميزان اجراي مديريت دانش در دانشگاه فردوسي مشهد | WORD فایل رایگان تاثير آفتابدهي خاک در کنترل اکوتيپ هاي مختلف اويارسلام ارغواني (Cyperus rotundus L.) | WORD فایل رایگان اثر مونت موريلونيت اصلاح شده بر تثبيت کادميم در دو خاک شني و لوم رسي | WORD فایل رایگان تاثير تغيير اقليم بر نياز خالص آبياري و عملکرد محصول برنج(مطالعه موردي: دشت تجن) | WORD فایل رایگان اثربخشي کارگاه هاي آموزشي سواد اطلاعاتي براي دانشجويان تحصيلات تکميلي: پژوهشي با رويکرد زمينه گرا | WORD فایل رایگان اشرافيگري، سبکي ناپسند براي زندگي با تاکيد بر بيانات مقام معظم رهبري | WORD فایل رایگان مطالعه بيان ژن هاي SUT1، Chi3 و CYP1 در گوجه فرنگي پارازيت شده با گل جاليز (Orobanche aegyptica) | WORD فایل رایگان پروژه مربوط به تاريخ انديشه سازمان ملل متحد و نقش ايده ها | WORD فایل رایگان نقش واسطه گري طرح واره هاي ناسازگار اوليه در رابطه بينسبک هاي دلبستگي و افسردگي در دانشجويان | WORD فایل رایگان سلامت خانواده از نگاه جامعه شناسي | WORD فایل رایگان ارزيابي تناسب اراضي براي کشت گندم ديم بر مبناي مدل فايوو با استفاده از تکنيک تلفيقي Fuzzy-AHP-OWA در محيط GIS مطالعه موردي: شهرستان ميانه | WORD فایل رایگان بررسي کارايي علفکش ريم سولفورون در کنترل علفهاي هرز مزارع سيب زميني (Solanum tuberosum L.) در مراحل مختلف رشدي | WORD فایل رایگان الگوي پرسش محور در تفسير و تحليل شعر | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان گونه هاي دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزاي استان خراسان شمالي فایل رایگان گونه هاي دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزاي استان خراسان شماليدانلود فایل رایگان گونه هاي دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزاي استان خراسان شمالي فایلرایگانگونههايدوجنسGeocenamusوMerliniusازمزارعکلزاياستانخراسانشمالي