فایل رایگان بررسي وضعيت قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغان | dl | 6506560

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي وضعيت قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغان در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي وضعيت قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغان راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي وضعيت قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغان ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي وضعيت قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغان ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي وضعيت قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغان ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي وضعيت قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغان ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي وضعيت قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي وضعيت قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغان ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي وضعيت قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي وضعيت قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغان

فایل رایگان بررسي وضعيت قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغان

بخشی از متن فایل رایگان بررسي وضعيت قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغان :
تعداد صفحات : 17

این تحقیق به منظور شناسایی, بررسی فراوانی جمعیت اسپوری, الگوی پراکنش, تعیین شاخص های کلنیزاسیون و تنوع مورفولوژیک گونه های قارچ های میکوریز آربوسکولار همراه جو (Hordeum vulgare) در منطقه دامغان صورت پذیرفت. نمونه برداری در ماه های خرداد, تیر و مرداد سال 1387 از مزارع جو واقع در شهرستان دامغان و حومه آن انجام شد. محل های نمونه برداری به 7 ناحیه تقسیم بندی شدند و 44 نمونه مرکب خاک از این مناطق جمع آوری گردید. اسپور قارچ های میکوریز آربوسکولار در تمام نمونه های جمع آوری شده از مزارع جو در منطقه دامغان یافت شدند. جمعیت اسپورها صرف نظر از گونه قارچی بین 72 تا 840 عدد در 35 گرم خاک خشک تخمین زده شد. بیشترین میانگین جمعیت اسپوری مربوط به حومه جنوبی شهرستان دامغان با میانگین 349/73 اسپور بود و پس از آن به ترتیب, حومه های شمالی, جنوب شرقی, شمال شرقی, غربی, شرقی و شمال غربی قرار داشتند. فراوانی میکوریزایی (%F) در تمامی مناطق نمونه برداری به استثنا منطقه 3 (97/5 درصد), 100 درصد تعیین گردید. میزان تراکم میکوریزایی (%M) از 24/06 درصد در منطقه 7 تا 69/2 درصد در منطقه 5 متغیر بود. غنای گونه ای قارچ های میکوریز آربوسکولار, 7 گونه در منطقه 5 و 12 گونه در منطقه 6 ارزیابی شد. در این مطالعه, 16 گونه قارچ میکوریز آربوسکولار در ریزوسفر جو منطقه دامغان مورد شناسایی قرار گرفت که 13 گونه به جنس Glomus تعلق داشتند و در هر یک از جنس های Acaulospora, Pacispora و Scutellospora تنها یک گونه تشخیص داده شد. در این بررسی, جنس Glomus به عنوان جنس غالب قارچ های میکوریز آربوسکولار در منطقه دامغان معرفی گردید. دو گونه G. corymbiforme و G. trimurales برای نخستین بار از فلور قارچی ایران گزارش شدند. بیشترین فراوانی نسبی مربوط به گونه G. intraradices (12/66 درصد) و کم ترین فراوانی نیز در گونه P. scintillans (1/99 درصد) مشاهده شد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي وضعيت قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغان👇

فایل رایگان مقايسه سميت تماسي سه فرمولاسيون لامبدا- سي هالوترين روي پوره سن يک سوسري آلمانيBlattella germanica (L.) (Blattaria: Blattellidae) | WORD فایل رایگان شبيه سازي الگوي سبز شدن گونه هاي علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) براساس مدل هاي سيگموييدي | WORD فایل رایگان بررسي روند تجزيه متري بيوزين در خاک و تاثير کود آلي بر تجزيه و نيمه عمر آن در شرايط کنترل شده | WORD فایل رایگان بررسي اثرات دگرآسيبي عصاره آبي اندام هاي علف هرز ازمک (Cardaria draba) بر جوانه زني و رشد گياهچه تريتيکاله (Cereal scale) | WORD فایل رایگان پاسخ هاي دفاعي پنبه به گونه هاي قارچ تريکودرما و اثر آن در کنترل بيماري مرگ گياهچه ناشي از Rhizoctonia solani | WORD فایل رایگان مقايسه آلودگي هفت واريته ي مختلف پنبه به سفيد بالک پنبه Bemisia tabaci در منطقه کاشمر | WORD فایل رایگان تاثير گرمادهي با مايکروويو بر مرگ و مير آفت شب پره هندي در محصول پسته | WORD فایل رایگان بررسي رقابت چند گونه اي علف هاي هرز در تراکم هاي مختلف ذرت (Zea mays L.) | WORD فایل رایگان بررسي امکان اختلاط علف کش اولتيما با برومايسيد آ ام در کنترل علف هاي هرز ذرت در منطقه جيرفت | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بهينه سازي معادلات درونياب بارش روزانه با نظريه فازي و الگوريتم ژنتيکدر حوضه آبريز دشت مشهد | WORD فایل رایگان طراحي و ارزيابي اثربخشي آموزش آموزه هايديني - روانشناختي بر رضايت زناشويي | WORD فایل رایگان بررسي اثر دگرآسيبي عصاره آبي دو گياه زراعي (گندم و جو) و علف هرز خردل وحشي (Sinapis arvensis) | WORD فایل رایگان بررسي کاربرد روش جزيره داده ها در توليد پيشينه هاي فراداده اي با قابليت نمايه پذيري و پيدانمايي نام هاي برچسب عناصر در محيط موتورهاي کاوش وب: بهبود دسترسي به اشياي محتوايي | WORD فایل رایگان بررسي شاخص هاي توسعه در سکونتگاه هاي روستايي و شهري ايران | WORD فایل رایگان نحوه تشکيل و تکامل خاک هاي منطقه کوه بيرک- شهرستان مهرستان در سطوح ژيومورفيکمختلف | WORD فایل رایگان قشربندي اعضا هيات علمي علم اطلاعات و دانش شناسي ايران از نظر ميزان حضور و اثربخشي و عملکرد علمي و حرفه اي | WORD فایل رایگان برآورد تبخير و تعرق واقعي با استفاده از الگوريتم سبس و تصاوير لندست در ماهيدشت | WORD فایل رایگان مطالعه جامعه شناسي ساختار رواني مرتکبين جرايم عليه بشريت | WORD فایل رایگان پيشبيني خودکارآمدي کاريابي و تصميم گيري شغلي براساس سبک هاي دلبستگي | WORD فایل رایگان ارايه الگوريتم جديد G-JPSO و توسعه آن در کنترل بهينه پمپ ها در شبکه توزيع آب | WORD فایل رایگان اثربخشي فعاليت هاي راهبردي بر مهارت محاوره اي مطالعه موردي فارسي آموزان خارج از ايران | WORD فایل رایگان بررسي رفتارغيرخطي ديوارحايل طره اي تحت فشارخاک به روش اجزاي محدود بااثراندرکنش خاک و سازه درنرم افزار ABAQUS | WORD فایل رایگان تاثير روان نمايشگري بر ويژگيهاي رواني جانبازان اسکيزوفرنياي مزمن | WORD فایل رایگان مروري بر مديريت فرايند در سيستم عامل هاي توزيع شده | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي وضعيت قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغان فایل رایگان بررسي وضعيت قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغاندانلود فایل رایگان بررسي وضعيت قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغان فایلرایگانبررسيوضعيتقارچهايميکوريزآربوسکولارهمراهجودرمنطقهدامغان