فایل رایگان اثر اختلاط علف کش کلوپيراليد با ساير علف کش ها روي علف هاي هرز و عملکرد ريشه چغندرقند (Beta vulgaris) | dl | 6506592

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثر اختلاط علف کش کلوپيراليد با ساير علف کش ها روي علف هاي هرز و عملکرد ريشه چغندرقند (Beta vulgaris) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثر اختلاط علف کش کلوپيراليد با ساير علف کش ها روي علف هاي هرز و عملکرد ريشه چغندرقند (Beta vulgaris) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر اختلاط علف کش کلوپيراليد با ساير علف کش ها روي علف هاي هرز و عملکرد ريشه چغندرقند (Beta vulgaris) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثر اختلاط علف کش کلوپيراليد با ساير علف کش ها روي علف هاي هرز و عملکرد ريشه چغندرقند (Beta vulgaris) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثر اختلاط علف کش کلوپيراليد با ساير علف کش ها روي علف هاي هرز و عملکرد ريشه چغندرقند (Beta vulgaris) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثر اختلاط علف کش کلوپيراليد با ساير علف کش ها روي علف هاي هرز و عملکرد ريشه چغندرقند (Beta vulgaris) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثر اختلاط علف کش کلوپيراليد با ساير علف کش ها روي علف هاي هرز و عملکرد ريشه چغندرقند (Beta vulgaris) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر اختلاط علف کش کلوپيراليد با ساير علف کش ها روي علف هاي هرز و عملکرد ريشه چغندرقند (Beta vulgaris) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثر اختلاط علف کش کلوپيراليد با ساير علف کش ها روي علف هاي هرز و عملکرد ريشه چغندرقند (Beta vulgaris)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثر اختلاط علف کش کلوپيراليد با ساير علف کش ها روي علف هاي هرز و عملکرد ريشه چغندرقند (Beta vulgaris)

فایل رایگان اثر اختلاط علف کش کلوپيراليد با ساير علف کش ها روي علف هاي هرز و عملکرد ريشه چغندرقند (Beta vulgaris)

بخشی از متن فایل رایگان اثر اختلاط علف کش کلوپيراليد با ساير علف کش ها روي علف هاي هرز و عملکرد ريشه چغندرقند (Beta vulgaris) :
تعداد صفحات : 13

به منظور ارزیابی اختلاط مقادیر 350 و 500 میلی لیتر در هکتار از علف کش کلوپیرالید با علف کش های فن مدیفام (5000 میلی لیتر در هکتار), علف کش ترکیبی فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومزیت (4000 میلی لیتر در هکتار), کلریدازون (4000 گرم در هکتار), متامیترون (4000 گرم در هکتار), تری فلوسولفورون متیل (60 گرم در هکتار), هالوکسی فوپ آر متیل استر (750 میلی لیتر در هکتار) و ستوکسیدیم (2500 میلی لیتر در هکتار) و اثر آنها روی علف های هرز و چغندر قند آزمایشی در بهار و تابستان 1387 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی به اجرا در آمد. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل ترکیب مقادیر ذکر شده علف کش کلوپیرالید با سایر علف کش ها به همراه یک وجین کامل در طول فصل بود. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از مقدار 500 میلی لیتر در مقایسه با مقدار 350 میلی لیتر کلریدازون بهترین کنترل علف های هرز را به همراه داشت. در میان ترکیبات علف کش ترکیبی مقدار 500 میلی لیتر کلوپیرالید با فن مدیفام (5000 میلی لیتر در هکتار), علف کش ترکیبی فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومزیت (4000 میلی لیتر در هکتار) و کلریدازون (4000 گرم در هکتار) بدون داشتن اختلاف معنی دار, بهترین نتایج را در کنترل علف های هرز پهن برگ به همراه داشتند, ولی با توجه به میزان سمیت کمتر فن مدیفام ترکیب با این علف کش توصیه گردید. کنترل علف های هرز باریک برگ و به ویژه پنجه مرغی (Cynodon dactylon) در تیمارهای مخلوط 500 میلی لیتر کلوپیرالید با هالوکسی فوپ آر متیل استر (750 میلی لیتر در هکتار) و ستوکسیدیم (2500 میلی لیتر در هکتار) با داشتن اختلاف معنی دار نسبت به سایر تیمارها به دست آمد. بیشترین مقدار عملکرد ریشه چغندرقند در تیمارهای ترکیب 500 میلی لیتر کلوپیرالید با کلریدازون, هالوکسی فوپ آر متیل استر, فن مدیفام+دس مدیفام+ اتوفومزیت, فن مدیفام و سیتوکسیدیم بدون داشتن اختلاف معنی دار مشاهده شد. علاوه بر این عملکرد ریشه با درصد کاهش علف های هرز دارای رابطه خطی بود.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثر اختلاط علف کش کلوپيراليد با ساير علف کش ها روي علف هاي هرز و عملکرد ريشه چغندرقند (Beta vulgaris)👇

فایل رایگان ارزيابي مقاومت برخي ارقام گوجه فرنگي نسبت به نماتد ريشه گرهي (Meloidogyne javanica) در شرايط گلخانه | WORD فایل رایگان ارزيابي مقاومت ايجاد شده توسط قارچ هاي مايکوريزي آربوسکولار(AMF) عليه نماتد ريشه گرهي (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum Mill.) | WORD فایل رایگان استفاده از منحني هاي هماثر در بررسي اثر افزايشي، هم افزايي و همکاهي اختلاط علف کش هاي کلوپيراليد و گلايفوسيت در کنترل علف هرز تلخه | WORD فایل رایگان مقاومت برخي ارقام و لاين هاي پيشرفته گندم نسبت به زنبور ساقه خوار غلات Cephus pygmaeus L. Hym: Cephidae | WORD فایل رایگان رفتار تخاصمي درون گونه اي موريانه زيرزميني Microceroterms diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) | WORD فایل رایگان مطالعه تغييرات فصلي شب پره خوشه خوار انگور (Lobesia botrana Lep: Tortricidae) و تاثير غلظت هاي فرمون جنسي و رقم انگور ميزبان در ميزان جلب حشرات کامل در استان کردستان | WORD فایل رایگان تعيين رابطه بانک بذر و گياهچه علف هرز اويارسلام (Cyperus spp) بر اساس روابط ژيواستاتيک | WORD فایل رایگان ارزيابي تاثير حشره کش فيپرونيل در کنترل کرم ساقه خوار نواري برنج (Chilo suppressalis Walker) در شاليزار | WORD فایل رایگان بررسي خواب و تاثير برخي عوامل محيطي بر جوانه زني بذر علف هرز درنه (Echinochloa colona (L.) Link.) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان ارزيابي مدل AquaCrop در شبيه سازي عملکرد ذرت Zea mays L تحت شرايط تنش شوري | WORD فایل رایگان ابزارگرايي کيفري: قلمرو، مفهوم، شاخص ها | WORD فایل رایگان رابطه موارد استرس زاي شغلي با رضايت شغلي در کارکنان شرکت گاز | WORD فایل رایگان تاثير کاربرد کودهاي زيستي و شيميايي فسفاتي و روي بر عملکرد و اجزاء عملکرددو رقم لوبيا چيتي | WORD فایل رایگان بررسي واکنش هشت رقم جو به Rhizoctonia solani AG-8 عامل پوسيدگي ريشه و طوقه | WORD فایل رایگان بررسي پارامترهاي موثر بر ضريب دبي جريان در سرريزهاي لبه تيز مرکبقوس دايره اي - مستطيلي | WORD فایل رایگان سيره نبوي معراج در قرآن و سنت | WORD فایل رایگان پيش بيني تبخير-تعرق پتانسيل با استفاده از مدل هاي سري زماني(مطالعه موردي: اروميه) | WORD فایل رایگان اثر جايگذاري کود نيتروژنه بر محتواي نيتروژن برگ و عملکرد ذرت دانه اي | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش الگوي چندمحوري شفيع آبادي با نظريه محدوديت و سازش گاتفردسون بر فرسودگي شغلي کارکنان واحد اسناد پزشکي سازمان تامين اجتماعي | WORD فایل رایگان امکان سنجي پالايش محيط هاي آبي آلوده به کادميم توسط علف شاخي Ceratophyllum demersum L | WORD فایل رایگان تحليل و توسعه ي روش تعيين ساعت کارکرد مجاز چاه هاي کشاورزي در استانخراسان رضوي (مطالعه موردي: دشت نيشابور) | WORD فایل رایگان اثرات زيوليت و ورميکمپوست بر تغييرات شکل هاي شيميايي روي در يک خاک آلوده | WORD فایل رایگان بررسي اثرات بيماري سفيدک سطحي مو Erysiphe necator روي عملکرد و کيفيت انگور | WORD فایل رایگان سينتيک آزاد شدن روي و مس در خاک آهکي تيمار شده با کود دامي و ورمي کمپوست | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثر اختلاط علف کش کلوپيراليد با ساير علف کش ها روي علف هاي هرز و عملکرد ريشه چغندرقند (Beta vulgaris) فایل رایگان اثر اختلاط علف کش کلوپيراليد با ساير علف کش ها روي علف هاي هرز و عملکرد ريشه چغندرقند (Beta vulgaris)دانلود فایل رایگان اثر اختلاط علف کش کلوپيراليد با ساير علف کش ها روي علف هاي هرز و عملکرد ريشه چغندرقند (Beta vulgaris) فایلرایگاناثراختلاطعلفکشکلوپيراليدباسايرعلفکشهارويعلفهايهرزوعملکردريشهچغندرقند(Betavulgaris)