فایل رایگان اثر سطوح مختلف کود دامي بر ترکيب و تنوع علف هاي هرز در کشت مخلوط سير (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) | dl | 6506650

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثر سطوح مختلف کود دامي بر ترکيب و تنوع علف هاي هرز در کشت مخلوط سير (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثر سطوح مختلف کود دامي بر ترکيب و تنوع علف هاي هرز در کشت مخلوط سير (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر سطوح مختلف کود دامي بر ترکيب و تنوع علف هاي هرز در کشت مخلوط سير (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثر سطوح مختلف کود دامي بر ترکيب و تنوع علف هاي هرز در کشت مخلوط سير (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثر سطوح مختلف کود دامي بر ترکيب و تنوع علف هاي هرز در کشت مخلوط سير (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثر سطوح مختلف کود دامي بر ترکيب و تنوع علف هاي هرز در کشت مخلوط سير (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثر سطوح مختلف کود دامي بر ترکيب و تنوع علف هاي هرز در کشت مخلوط سير (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر سطوح مختلف کود دامي بر ترکيب و تنوع علف هاي هرز در کشت مخلوط سير (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثر سطوح مختلف کود دامي بر ترکيب و تنوع علف هاي هرز در کشت مخلوط سير (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثر سطوح مختلف کود دامي بر ترکيب و تنوع علف هاي هرز در کشت مخلوط سير (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.)

فایل رایگان اثر سطوح مختلف کود دامي بر ترکيب و تنوع علف هاي هرز در کشت مخلوط سير (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.)

بخشی از متن فایل رایگان اثر سطوح مختلف کود دامي بر ترکيب و تنوع علف هاي هرز در کشت مخلوط سير (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) :
تعداد صفحات : 17

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف کود دامی بر تنوع و تراکم علف های هرز در الگوهای مختلف کشت سیر و اسفناج, آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 91- 1390 انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل سه سطح کود گاوی (0, 10 و 20 تن در هکتار) در کرت های اصلی و شش نوع الگوی کشت (تک کشتی سیر, تک کشتی اسفناج و کشت مخلوط ردیفی سیر و اسفناج با نسبت های 1:1, 2:2, 3:3 و4:4) در کرت های فرعی بود. نتایج نشان داد که در سه نمونه برداری علف های هرز, اثر سطوح مختلف کود دامی فقط بر تراکم علف های هرز در نمونه برداری دوم و سوم و وزن خشک علف های هرز در نمونه برداری سوم معنی دار بود. در نمونه برداری دوم, بیش ترین تراکم علف های هرز در شرایط عدم اعمال کود دامی حاصل شد که اختلاف معنی داری با سطح کودی 10 تن در هکتار نداشت اما این پارامتر در مرحله سوم نمونه برداری از روند مشابه با مرحله دوم تبعیت نکرد. در مرحله سوم نمونه برداری نیز بیش ترین وزن خشک علف های هرز در شرایط عدم اعمال کود دامی به مقدار 189/50 گرم در متر مربع حاصل شد. بیش ترین وزن خشک و تراکم کل علف های هرز در کلیه مراحل نمونه برداری به استثنای تراکم علف های هرز در مرحله سوم نمونه برداری, در تک کشتی گیاه سیر مشاهده شد. نتایج اثر متقابل تیمارهای کودی و الگوی کشت نشان داد که بیش ترین و کم ترین تراکم کل علف های هرز در مرحله اول نمونه برداری به ترتیب در الگوی تک کشتی سیر در شرایط کودی 20 تن در هکتار و تک کشتی اسفناج در شرایط عدم کاربرد کود و 10 تن در هکتار کود دامی مشاهده شد. هم چنین در مراحل دوم و سوم نمونه برداری, به ترتیب تیمار کود دامی 20 تن در هکتار با الگوی کاشت 3:3 سیر و اسفناج و تیمار کود دامی 10 تن در هکتار با الگوی تک کشتی سیر دارای کم ترین تراکم کل علف های هرز بودند. هم چنین همبستگی منفی معنی داری بین وزن خشک کل گیاهان زراعی با وزن خشک و تراکم کل علف های هرز در واحد سطح مشاهده شد. در کلیه مراحل نمونه برداری, بیش ترین شاخص های تنوع شانون و سیمپسون در الگوی تک کشتی اسفناج, تحت تیمار کودی 10 تن در هکتار کود دامی مشاهده شد. به طورکلی در زمان بسته شدن پوشش گیاهی (مرحله سوم نمونه برداری) در بین الگوهای کشت مخلوط مورد بررسی, الگوی کشت 4:4 اسفناج و سیر در شرایط اعمال 10 تن در هکتار کود دامی دارای کم ترین وزن خشک و تراکم علف های هرز در واحد سطح بود, اما کم ترین میزان شاخص های تنوع شانون, مارگالوف و سمپسون در الگوی کشت 3:3 در شرایط اعمال 20 تن در هکتار کود دامی حاصل شد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثر سطوح مختلف کود دامي بر ترکيب و تنوع علف هاي هرز در کشت مخلوط سير (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.)👇

فایل رایگان بررسي فعاليت نماتدکشي اسانس هاي اکاليپتوس، کما و باريجه روي نماتد ريشه گرهي Meloidogyne javanica در شرايط آزمايشگاه | WORD فایل رایگان فنولوژي، مورفولوژي و عملکرد دو گونه سوروف | WORD فایل رایگان تاثير آلاينده سرب بر رشد، نمو، توليد و کارآيي تله و ترشح پروتياز Arthrobotrys oligospora | WORD فایل رایگان بهينه سازي کارايي علف کش مزوسولفورون متيل+ يدوسولفورون متيل+ مفن پاير(آتلانتيس) در کنترل يولاف وحشي(L.Avenaludoviciana)بوسيله روغن هاي گياهي | WORD فایل رایگان ارزيابي تراکم و ويژگي هاي رويشي علف هاي هرز برنج (Oryza sativa L.) در کشت تلفيقي برنج، اردک و آزولا (Azolla sp.) | WORD فایل رایگان بررسي مديريت تلفيقي (شيميايي و مکانيکي) علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum) در استان قزوين | WORD فایل رایگان اثر تماسي فرمولاسيون هاي تهيه شده بر مبناي عصاره و اسانس هاي گياهي روي کنه تارتن دولکه اي | WORD فایل رایگان بررسي اثرات بيماري سفيدک سطحي مو Erysiphe necator روي عملکرد و کيفيت انگور | WORD فایل رایگان اثر غلظت هاي علف کش هالوکسي فوپ-آر- متيل استر در مراحل مختلف رشد علف هاي هرز برگ باريک گلرنگ | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مقايسه سمبوليسم اجتماعي در سرودههاي نيما يوشيج و مهدي اخوان ثالث پس از کودتاي 28 مرداد 1332 | WORD فایل رایگان امکان سنجي پياده سازي سلامت سازماني در کتابخانه هاي عمومي شهرداري اصفهان بر پايه مدل مايلز | WORD فایل رایگان تدوين مدل آموزش زوج درماني بوم شناختي چندبعدي به مشاوران مراکز مداخله در بحران سازمان بهزيستي مطالعه کيفي با تمرکز بر کاهش ميل به طلاق و تعارضات زناشويي | WORD فایل رایگان فراتحليل مقايسه اثربخشي مداخلات روانشناختي و دارو درماني بر کاهش سردردهاي ميگرني و تنشي ايران 1379-1390 | WORD فایل رایگان غلظت کل و قابل جذب فلزات سنگين و ارزيابي شاخص هاي آلودگيدر خاک هاي شهرستان زنجان | WORD فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي هيدروليک جريان زلال در آبگيرهاي کف متخلخل | WORD فایل رایگان رابطه تسهيم دانش و قابليت نوآوري در کتابخانه هاي دانشگاهي | WORD فایل رایگان ارزيابي و مقايسه الگوريتم هاي بهينه سازي فرا ابتکاريدر مکانيابي تسهيلاتمطالعه موردي: بانک ها | WORD فایل رایگان تبيين نياز به استانداردهاي حسابرسي عملکرد مديريت در دستگاه هاي اجرايي | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي با تاکيد بر آموزه هايديني بر تاب آوري و رغبت هاي شغلي دانش آموزان | WORD فایل رایگان پيش بيني جريان رودخانه با محاسبات نرم | WORD فایل رایگان نقش مولفه هاي سلامت خانواده اصلي و ابعاد تمايزيافتگي خود درپيش بيني رغبت به ازدواج در دانشجويان | WORD فایل رایگان ريزمقياس سازي نقشه رقومي کربن آلي خاک | WORD فایل رایگان مديريت و کاهش بهاي تمام شده، بامحوريت طبقه بندي طبيعي هزينه ها در کسب کارهاي کارآفرينانه با رويکرد ارزش آفريني | WORD فایل رایگان بررسي تاثير سيستم هاي کامپيوتري اتوماسيون اداري بر بهره وري عملکرد کارکنان | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثر سطوح مختلف کود دامي بر ترکيب و تنوع علف هاي هرز در کشت مخلوط سير (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) فایل رایگان اثر سطوح مختلف کود دامي بر ترکيب و تنوع علف هاي هرز در کشت مخلوط سير (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.)دانلود فایل رایگان اثر سطوح مختلف کود دامي بر ترکيب و تنوع علف هاي هرز در کشت مخلوط سير (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) فایلرایگاناثرسطوحمختلفکودداميبرترکيبوتنوععلفهايهرزدرکشتمخلوطسير(AlliumsativumL.)واسفناج(SpinaciaoleraceaL.)