فایل رایگان بررسي اثرات بقاياي علف کش هاي فورام سولفورون و ريم سولفورون در خاک بر رشد، گره زايي و تثبيت نيتروژن در نخود (Cicer arietinum L.) | dl | 6506715

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان بررسي اثرات بقاياي علف کش هاي فورام سولفورون و ريم سولفورون در خاک بر رشد، گره زايي و تثبيت نيتروژن در نخود (Cicer arietinum L.) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان بررسي اثرات بقاياي علف کش هاي فورام سولفورون و ريم سولفورون در خاک بر رشد، گره زايي و تثبيت نيتروژن در نخود (Cicer arietinum L.) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي اثرات بقاياي علف کش هاي فورام سولفورون و ريم سولفورون در خاک بر رشد، گره زايي و تثبيت نيتروژن در نخود (Cicer arietinum L.) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان بررسي اثرات بقاياي علف کش هاي فورام سولفورون و ريم سولفورون در خاک بر رشد، گره زايي و تثبيت نيتروژن در نخود (Cicer arietinum L.) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان بررسي اثرات بقاياي علف کش هاي فورام سولفورون و ريم سولفورون در خاک بر رشد، گره زايي و تثبيت نيتروژن در نخود (Cicer arietinum L.) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان بررسي اثرات بقاياي علف کش هاي فورام سولفورون و ريم سولفورون در خاک بر رشد، گره زايي و تثبيت نيتروژن در نخود (Cicer arietinum L.) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان بررسي اثرات بقاياي علف کش هاي فورام سولفورون و ريم سولفورون در خاک بر رشد، گره زايي و تثبيت نيتروژن در نخود (Cicer arietinum L.) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان بررسي اثرات بقاياي علف کش هاي فورام سولفورون و ريم سولفورون در خاک بر رشد، گره زايي و تثبيت نيتروژن در نخود (Cicer arietinum L.) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان بررسي اثرات بقاياي علف کش هاي فورام سولفورون و ريم سولفورون در خاک بر رشد، گره زايي و تثبيت نيتروژن در نخود (Cicer arietinum L.)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان بررسي اثرات بقاياي علف کش هاي فورام سولفورون و ريم سولفورون در خاک بر رشد، گره زايي و تثبيت نيتروژن در نخود (Cicer arietinum L.)

فایل رایگان بررسي اثرات بقاياي علف کش هاي فورام سولفورون و ريم سولفورون در خاک بر رشد، گره زايي و تثبيت نيتروژن در نخود (Cicer arietinum L.)

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثرات بقاياي علف کش هاي فورام سولفورون و ريم سولفورون در خاک بر رشد, گره زايي و تثبيت نيتروژن در نخود (Cicer arietinum L.) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 16

به منظور بررسی تاثیر بقایای علف کش های فورام سولفورون و ریم سولفورون در خاک بر رشد, گره زایی و تثبیت نیتروژن بر نخود, یکی از گیاهان موجود در تناوب با محصولاتی که علف کش های مذکور در آن استفاده می شوند, آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی, در سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1391 انجام شد. عوامل مورد بررسی شامل ژنوتیپ های نخود در چهار سطح (هاشم, آی ال سی 482, کاکا و کرمانشاهی), علف کش ها در دو سطح (فورام سولفورون و ریم سولفورون) و باقیمانده علف کش ها در خاک در هشت سطح (0, 1 , 2/5 , 5 , 10 , 15 , 20 و 30 درصد مقادیر توصیه شده علف کش ها) بودند. در ابتدای مرحله زایشی گیاهان (47 روز پس از کاشت), زیست توده اندام های هوایی, ریشه و گره, تعداد گره و محتوای نیتروژن کل آن ها اندازه گیری شد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش, بقایای علف کش های فورام سولفورون و ریم سولفورون در خاک, به طور معنی داری تمام صفات مذکور را تحت تاثیر قرار دادند. با افزایش باقیمانده علف کش فورام سولفورون در خاک, تمام صفات مورد بررسی ژنوتیپ های نخود به شدت کاهش یافت. البته در کمترین سطح از باقیمانده علف کش فورام سولفورون در خاک, زیست توده اندام های هوایی ژنوتیپ های آی ال سی 482 و کاکا و گره زایی همه ژنوتیپ ها به غیر از کاکا تحریک شد. ژنوتیپ کرمانشاهی در پاسخ به بقایای علف کش ریم سولفورون در خاک, کمترین زیست توده اندام های هوایی و ریشه را تولید نمود. علف کش ریم سولفورون تعداد و زیست توده گره ژنوتیپ های آی ال سی 482 و کاکا را کاهش داد. در بین ژنوتیپ های مورد مطالعه نخود, مقدار نیتروژن کل ژنوتیپ های کاکا و کرمانشاهی بیشتر تحت تاثیر منفی باقیمانده علف کش فورام سولفورون در خاک قرار گرفت. سطوح بکار رفته باقیمانده علف کش ریم سولفورون در خاک نیز, میزان نیتروژن کل ژنوتیپ های نخود را کاهش داد. براساس شاخص ED50 )مقدار بقایای علف کش که باعث 50 درصد بازدارندگی در رشد می شود (ژنوتیپ کاکا حساس ترین و هاشم متحمل ترین ژنوتیپ به لحاظ تولید زیست توده اندام های هوایی, کرمانشاهی و آی ال سی 482 به ترتیب حساس ترین و متحمل ترین ژنوتیپ به لحاظ تولید زیست توده ریشه و هم چنین آی ال سی 482 متحمل ترین و کاکا حساس ترین ژنوتیپ به لحاظ گره زایی به بقایای علف کش فورام سولفورون در خاک شناخته شدند.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان بررسي اثرات بقاياي علف کش هاي فورام سولفورون و ريم سولفورون در خاک بر رشد، گره زايي و تثبيت نيتروژن در نخود (Cicer arietinum L.)👇

فایل رایگان تاثير نوع گياه پوششي، تاريخ کاشت و نوع مديريت آن بر ترکيب گونه اي علف هاي هرز مزرعه آفتابگردان هيبريد (Helianthus annuus) | WORD فایل رایگان بررسي تغييرات آنزيم کيتيناز در برهمکنش قارچ ميکوريز آربوسکولار (Glomus mosseae) و نماتد ريشه گرهي (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگي | WORD فایل رایگان اثر نيتروژن و تداخل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در دو سامانه آبياري غرقابي و قطره اي | WORD فایل رایگان بررسي اثرات فرمولاسيون هاي محلول و پودر ترکيب N’N-napthaloylhydroxyamine (NHA) بر روي تغذيه و مرگ و مير موريانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) در شرايط آزمايشگاهي | WORD فایل رایگان تاثير عمق و مدت زمان دفن بر شکست خواب و جوانه زني بذور علف هاي هرز | WORD فایل رایگان تاثير گياهان پوششي سويا و گندم بر کنترل علف هاي هرز و عملکرد ذرت در شرايط منابع کودي مختلف | WORD فایل رایگان ارزيابي اثر مديريت غيرشيميايي بر بانک بذر علف هاي هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.) | WORD فایل رایگان شناسايي و بررسي فراواني ويروس هاي M و S سيب زميني دربرخي استان هاي ايران | WORD فایل رایگان شپشک ريشه يونجه،Neomargarodes sp. nr. festucae (Archangelskaya) (Hemiptera: Coccoidea: Margarodidae) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مطالعه تطبيقي تبعات پديده انسو (النينو، لانينا) بر دما و بارش مشهد | WORD فایل رایگان سميت تنفسي اسانس گياهي زيره سياه (carvi Carum (روي شبپره مينوز برگ گوجه فرنگي، Tuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae) | WORD فایل رایگان اثربخشي واقعيت درماني گروهي بر افزايش تاب آوري، اميد به زندگي و بهبود کيفيت زندگي زنان نابارور مرکز ناباروري صارم | WORD فایل رایگان کار ويژ ه هاي نظام سياسي و نقش آنها در تغيير سبک زندگي | WORD فایل رایگان پيش بيني اضطراب امتحان براساس تنظيم هيجان و کمال گرايي دانش آموزان | WORD فایل رایگان ارزش اقتصادي رويکردي براي مديريت تقاضاي آب در مصارف صنعتي مطالعه موردي صنايع توليد مواد شيميايي | WORD فایل رایگان اصل لزوم تابعيت اشخاص حقوقي و حمايت ديپلماتيک از آنها | WORD فایل رایگان مقايسه کارايي پليمرهاي سوپرجاذب آکواسورب و اکسپتا در بهبود خصوصيات فيزيکي،شيميايي و بيولوژيکي خاک و عملکردگوجه فرنگي در شرايط گلخانه | WORD فایل رایگان بررسي تغييرپذيري برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک در طول يک ترانسکت تحتتاثير فرسايش بادي در منطقه سگزي اصفهان | WORD فایل رایگان مطالعه جذب سطحي حذف رنگزاي مالاخيت سبز با استفاده از گاما آلوميناي عامل دار شده | WORD فایل رایگان اثر کاربرد EDTA و اسيدسيتريک بر تغييرات فعاليت آنزيمي خاک، تنفس ميکروبي برانگيخته و فراهمي سرب در خاک | WORD فایل رایگان الگوي رابطه دينداري و سلامت روان دانشجويان : تفاوت هاي جنسيتي | WORD فایل رایگان بهبود دقت تعيين موقعيت در شبکه بي سيم مبتني برکشف الگو در محيط مسقف | WORD فایل رایگان مقايسه سمبوليسم اجتماعي در سرودههاي نيما يوشيج و مهدي اخوان ثالث پس از کودتاي 28 مرداد 1332 | WORD فایل رایگان افزايش دقت پيش بيني بارکل رسوبي با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي(مطالعه موردي: رودخانه قطورچاي) | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان بررسي اثرات بقاياي علف کش هاي فورام سولفورون و ريم سولفورون در خاک بر رشد، گره زايي و تثبيت نيتروژن در نخود (Cicer arietinum L.) فایل رایگان بررسي اثرات بقاياي علف کش هاي فورام سولفورون و ريم سولفورون در خاک بر رشد، گره زايي و تثبيت نيتروژن در نخود (Cicer arietinum L.)دانلود فایل رایگان بررسي اثرات بقاياي علف کش هاي فورام سولفورون و ريم سولفورون در خاک بر رشد، گره زايي و تثبيت نيتروژن در نخود (Cicer arietinum L.) فایلرایگانبررسياثراتبقايايعلفکشهايفورامسولفورونوريمسولفوروندرخاکبررشد،گرهزاييوتثبيتنيتروژندرنخود(CicerarietinumL.)