فایل رایگان اثر نيتروژن و تداخل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در دو سامانه آبياري غرقابي و قطره اي | dl | 6506718

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثر نيتروژن و تداخل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در دو سامانه آبياري غرقابي و قطره اي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثر نيتروژن و تداخل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در دو سامانه آبياري غرقابي و قطره اي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر نيتروژن و تداخل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در دو سامانه آبياري غرقابي و قطره اي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثر نيتروژن و تداخل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در دو سامانه آبياري غرقابي و قطره اي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثر نيتروژن و تداخل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در دو سامانه آبياري غرقابي و قطره اي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثر نيتروژن و تداخل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در دو سامانه آبياري غرقابي و قطره اي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثر نيتروژن و تداخل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در دو سامانه آبياري غرقابي و قطره اي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر نيتروژن و تداخل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در دو سامانه آبياري غرقابي و قطره اي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثر نيتروژن و تداخل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در دو سامانه آبياري غرقابي و قطره اي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثر نيتروژن و تداخل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در دو سامانه آبياري غرقابي و قطره اي

فایل رایگان اثر نيتروژن و تداخل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در دو سامانه آبياري غرقابي و قطره اي

بخشی از متن فایل رایگان اثر نيتروژن و تداخل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در دو سامانه آبياري غرقابي و قطره اي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 17

به منظور بررسی اثرات سامانه های آبیاری, نیتروژن و تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت, پژوهشی در سال 1391 در ایستگاه زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در قالب طرح کرت های دو بار خرد شده بر پایه بلوک کامل تصادفی, صورت گرفت. در این آزمایش انواع سیستم های آبیاری (غرقابی و قطره ای) به عنوان کرت های اصلی, سطوح نیتروژن (صفر, 75 و 150 کیلوگرم در هکتار) به عنوان کرت های فرعی و تداخل علف های هرز (با و بدون علف هرز) به عنوان کرت های فرعی فرعی بودند. نتایج نشان داد که حضور علف های هرز به طور معنی داری باعث کاهش عملکرد دانه تا 51 درصد و اجزای عملکرد دانه ذرت (تعداد ردیف و دانه در بلال, طول و قطر بلال و وزن صد دانه) شدند. با افزودن نیتروژن تا سطح 150 کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه به طور معنی داری افزایش یافت. تغییر سامانه آبیاری از غرقابی به قطره ای به طور معنی داری با تاثیر بر کاهش تراکم و زیست توده علف های هرز به ترتیب به میزان 56/8 و 54/3 درصد موجب کاهش تداخل علف های هرز شد و به طور معنی داری عملکرد دانه ذرت را افزایش داد. کاربرد مقادیر یکسان نیتروژن در دو سامانه آبیاری پاسخ های متفاوتی به دست داد به طوری که کاربرد 75 و 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن در سیستم آبیاری قطره ای نسبت به آبیاری غرقابی سبب کاهش مقدار زیست توده علف های هرز به ترتیب به میزان 62/6 و 64/4 درصد شد. در نهایت نتایج نشان دادند که اتخاذ سامانه آبیاری مطلوب با تاثیر بر رشد علف های هرز به عنوان یک راهکار زراعی با کاهش رقابت بین علف هرز و گیاه زراعی و مهار بهتر علف های هرز می تواند نقش مهمی در افزایش تولید داشته باشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثر نيتروژن و تداخل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در دو سامانه آبياري غرقابي و قطره اي👇

فایل رایگان بررسي اثرات فرمولاسيون هاي محلول و پودر ترکيب N’N-napthaloylhydroxyamine (NHA) بر روي تغذيه و مرگ و مير موريانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) در شرايط آزمايشگاهي | WORD فایل رایگان تاثير عمق و مدت زمان دفن بر شکست خواب و جوانه زني بذور علف هاي هرز | WORD فایل رایگان تاثير گياهان پوششي سويا و گندم بر کنترل علف هاي هرز و عملکرد ذرت در شرايط منابع کودي مختلف | WORD فایل رایگان ارزيابي اثر مديريت غيرشيميايي بر بانک بذر علف هاي هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.) | WORD فایل رایگان شناسايي و بررسي فراواني ويروس هاي M و S سيب زميني دربرخي استان هاي ايران | WORD فایل رایگان شپشک ريشه يونجه،Neomargarodes sp. nr. festucae (Archangelskaya) (Hemiptera: Coccoidea: Margarodidae) | WORD فایل رایگان شناسايي مولکولي ميزبان هاي علفي ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي در جنوب استان کرمان | WORD فایل رایگان تاثير دما، شوري و عمق کاشت بر جوانه زني بذر و سبزشدن علف هرز مهاجم نيلوفرپيچ (Ipomoea spp.) | WORD فایل رایگان شناسايي و تخمين جمعيت باکتري هاي مولد هسته يخ جداسازي شده از درختان ميوه هسته دار در استان خراسان رضوي | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان درآمدي بر سبک زندگي اسلامي در آيات و روايات | WORD فایل رایگان تحليلي بر حضور دانشگاه هاي پايتخت هاي کشورهاي جهان اسلام در محيط وب | WORD فایل رایگان اعتبارسنجي برآوردهاي بارندگي روزانه شبکه APHRODIT و برآوردهاي حاصل از درون يابي مکاني بارندگي در استان خوزستان | WORD فایل رایگان هيات نظارت در پرتو اصل دادرسي منصفانه | WORD فایل رایگان مدل سازي و پيش بيني اکسيژن مورد نياز بيولوژيکي BOD با استفاده از ترکيب ماشين بردار پشتيبان با تبديل موجک | WORD فایل رایگان مقايسه مدل هاي CE-QUAL-W2 و DYRESM در شبيه سازي توزيع دما در مخزن سد پانزده خرداد | WORD فایل رایگان ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر متغيرهاي هيدروکليماتولوژي حوضه سيمينه رود | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي مشاوره به شيوه آدلري و بازسازي شناختي مبتني بر تمثيل، بر تاب آوري دانشجويان | WORD فایل رایگان پيشبيني سطوح مختلف مکانيسمهاي دفاعي بر اساس پنج عامل بزرگ شخصيت در دانشجويان | WORD فایل رایگان برآورد تبخير و تعرق واقعي با استفاده از الگوريتم سبس و تصاوير لندست در ماهيدشت | WORD فایل رایگان تبيين تفاوتهاي متن روايي و غيرروايي | WORD فایل رایگان کار ويژ ه هاي نظام سياسي و نقش آنها در تغيير سبک زندگي | WORD فایل رایگان ارزيابي مدل هيبريد در تخمين تابش خورشيدي روزانه در تعدادي از ايستگاه هاي تاب شسنجيايران | WORD فایل رایگان شناسايي و خالص سازي مونتموريلونيت از بنتونيت معدن قاين | WORD فایل رایگان پيش بيني فرسودگي شغلي پرستاران بر اساس سرمايه اجتماعي، حمايت اجتماعي ادراک شده و رفتار شهروندي سازماني | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثر نيتروژن و تداخل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در دو سامانه آبياري غرقابي و قطره اي فایل رایگان اثر نيتروژن و تداخل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در دو سامانه آبياري غرقابي و قطره ايدانلود فایل رایگان اثر نيتروژن و تداخل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در دو سامانه آبياري غرقابي و قطره اي فایلرایگاناثرنيتروژنوتداخلعلفهايهرزبرعملکردواجزايعملکردذرتدردوسامانهآبياريغرقابيوقطرهاي