فایل رایگان تاثير گياهان پوششي سويا و گندم بر کنترل علف هاي هرز و عملکرد ذرت در شرايط منابع کودي مختلف | dl | 6506721

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تاثير گياهان پوششي سويا و گندم بر کنترل علف هاي هرز و عملکرد ذرت در شرايط منابع کودي مختلف در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تاثير گياهان پوششي سويا و گندم بر کنترل علف هاي هرز و عملکرد ذرت در شرايط منابع کودي مختلف راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير گياهان پوششي سويا و گندم بر کنترل علف هاي هرز و عملکرد ذرت در شرايط منابع کودي مختلف ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تاثير گياهان پوششي سويا و گندم بر کنترل علف هاي هرز و عملکرد ذرت در شرايط منابع کودي مختلف ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تاثير گياهان پوششي سويا و گندم بر کنترل علف هاي هرز و عملکرد ذرت در شرايط منابع کودي مختلف ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تاثير گياهان پوششي سويا و گندم بر کنترل علف هاي هرز و عملکرد ذرت در شرايط منابع کودي مختلف ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تاثير گياهان پوششي سويا و گندم بر کنترل علف هاي هرز و عملکرد ذرت در شرايط منابع کودي مختلف ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير گياهان پوششي سويا و گندم بر کنترل علف هاي هرز و عملکرد ذرت در شرايط منابع کودي مختلف ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تاثير گياهان پوششي سويا و گندم بر کنترل علف هاي هرز و عملکرد ذرت در شرايط منابع کودي مختلف

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تاثير گياهان پوششي سويا و گندم بر کنترل علف هاي هرز و عملکرد ذرت در شرايط منابع کودي مختلف

فایل رایگان تاثير گياهان پوششي سويا و گندم بر کنترل علف هاي هرز و عملکرد ذرت در شرايط منابع کودي مختلف

بخشی از متن فایل رایگان تاثير گياهان پوششي سويا و گندم بر کنترل علف هاي هرز و عملکرد ذرت در شرايط منابع کودي مختلف :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 16

به منظور ارزیابی تغییرات تراکم و ماده خشک علف های هرز, عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در حضور سویا و گندم به عنوان گیاهان پوششی با دو منبع کودی شیمیایی و آلی آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1391 اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل دو گیاه پوششی (سویا و گندم) و سه تیمار کودی (بدون کود, کود شیمیایی و کمپوست) بود که مقدار کود براساس آزمایش تجزیه خاک و نیاز غذایی ذرت (به عنوان گیاه اصلی) لحاظ شد. هم چنین کشت ذرت بدون گیاه پوششی در شرایط آلوده و عاری از علف هرز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. کشت ذرت در خرداد ماه و کشت گیاهان پوششی نیز به صورت هم زمان با گیاه اصلی و بین ردیف های گیاه اصلی صورت گرفت. نتایج نمونه برداری از علف های هرز نشان داد که کشت ذرت به همراه گیاه پوششی سویا باعث کاهش تراکم علف های هرز نسبت به کشت ذرت بدون گیاه پوششی در شرایط آلوده به علف هرز شد, ولی گندم به علت تولید ماده خشک کمتر و از بین رفتن در اواخر فصل رشد در فرونشانی و کاهش تراکم علف های هرز موفق نبود. از این رو کمترین ماده خشک علف های هرز مربوط به کشت ذرت به همراه گیاه پوششی سویا و کمپوست و بیشترین مربوط به شاهد آلوده به علف های هرز بود. هم چنین کمترین عملکرد دانه ذرت (2733/3 کیلوگرم در هکتار) مربوط به تیمار شاهد آلوده به علف هرز و بیشترین عملکرد دانه ذرت (به ترتیب 12124/0 و 8351/3 کیلوگرم در هکتار) مربوط به تیمار شاهد عاری از علف هرز و گیاه پوششی سویا با کمپوست بود. در بین تیمار های کودی, گیاه ذرت در تیمارهای کمپوست و کود شیمیایی در هر دو گیاه پوششی دارای عملکرد بیولوژیک بیشتری نسبت به بدون کود بود و تفاوت این دو نیز از نظر آماری معنی دار نبود. از آنجا که گیاهان پوششی موجب کاهش رشد علف های هرز شدند و همچنین تفاوتی بین استفاده از کود شیمیایی و آلی وجود نداشت می توان از این دو راهکار برای تولید مطلوب در راستای کشاورزی پایدار استفاده کرد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تاثير گياهان پوششي سويا و گندم بر کنترل علف هاي هرز و عملکرد ذرت در شرايط منابع کودي مختلف👇

فایل رایگان ارزيابي اثر مديريت غيرشيميايي بر بانک بذر علف هاي هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.) | WORD فایل رایگان شناسايي و بررسي فراواني ويروس هاي M و S سيب زميني دربرخي استان هاي ايران | WORD فایل رایگان شپشک ريشه يونجه،Neomargarodes sp. nr. festucae (Archangelskaya) (Hemiptera: Coccoidea: Margarodidae) | WORD فایل رایگان شناسايي مولکولي ميزبان هاي علفي ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي در جنوب استان کرمان | WORD فایل رایگان تاثير دما، شوري و عمق کاشت بر جوانه زني بذر و سبزشدن علف هرز مهاجم نيلوفرپيچ (Ipomoea spp.) | WORD فایل رایگان شناسايي و تخمين جمعيت باکتري هاي مولد هسته يخ جداسازي شده از درختان ميوه هسته دار در استان خراسان رضوي | WORD فایل رایگان بررسي ثبات واحدهاي SSR پلاسميد pEA29 جدايه هاي عامل بيماري سوختگي آتشي | WORD فایل رایگان ارزيابي کارآيي جدايه هاي تريکودرما براي کنترل بيولوژيک بيماري پوسيدگي رايزوکتونيايي ريشه لوبيا در زنجان | WORD فایل رایگان ارزيابي اثر برخي روغن هاي گياهي بر کارايي علف کش پينوکسادن (آکسيال) در کنترل علف قناري (Phalaris minor Retz.) | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان بررسي رابطه تيپ شخصيتي مادر با ميزان خودآگاهي او در اولين دوره بارداري | WORD فایل رایگان ارزيابي تطبيقي کيفيت محتواي نمايه هاي استنادي (ISI Web of Science Scopus) | WORD فایل رایگان تبديل آبياري سطحي به سامانه هاي آبياري تحت فشار و اثر آن بر عملکرد درختان مرکبات(مطالعه موردي: منطقه شمال خوزستان) | WORD فایل رایگان اثربخشي روش آموزش حل مساله بر رضايت زناشويي و نيمرخ رواني زوجين شهرستان بروجن | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي روشهاي آرام سازي وانحراف توجه، براي کاهش وکنترل درد کودکان بستريي در بيمارستان عمومي | WORD فایل رایگان طراحي يک سيستم توصيه گر بافت آگاه در شرايط آلودگي هوا | WORD فایل رایگان ارزيابي شاخص ردپاي آب محصولات زراعي حوضه آبريز درياچه اروميه با اعمال اثر تغييراقليم | WORD فایل رایگان ارتباط مسيوليت اجتماعي و مسيوليت کيفري تعامل يا تقابل | WORD فایل رایگان مقايسه ابعاد کمالگرايي (خودمدار، ديگرمدار و جامعه مدار) و مکان کنترل در ميان دانشجويان با اضطراب امتحان بالا و دانشجويان عادي دانشگاه علامه طباطبايي | WORD فایل رایگان قيمت گذاري کارآمد آب شرب مطالعه موردي شهر اراک | WORD فایل رایگان بررسي روند تغييرات متوسط دماي ماهانه و سالانه نيمه شمالي کشور در نيم قرن اخير | WORD فایل رایگان بررسي اثربخشي آشکارسازي هيجاني نوشتاري بر مکانيسم هاي دفاعي افراد ناگوهيجان | WORD فایل رایگان تاثير سطوح مختلف تنش آبي و کود نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد جودر شرايط باجگاه (استان فارس) | WORD فایل رایگان واکاوي مستندات فقهي اعدام تعزيري | WORD فایل رایگان ارزيابي اثر برخي روغن هاي گياهي بر کارايي علف کش پينوکسادن (آکسيال) در کنترل علف قناري (Phalaris minor Retz.) | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تاثير گياهان پوششي سويا و گندم بر کنترل علف هاي هرز و عملکرد ذرت در شرايط منابع کودي مختلف فایل رایگان تاثير گياهان پوششي سويا و گندم بر کنترل علف هاي هرز و عملکرد ذرت در شرايط منابع کودي مختلفدانلود فایل رایگان تاثير گياهان پوششي سويا و گندم بر کنترل علف هاي هرز و عملکرد ذرت در شرايط منابع کودي مختلف فایلرایگانتاثيرگياهانپوششيسوياوگندمبرکنترلعلفهايهرزوعملکردذرتدرشرايطمنابعکوديمختلف