فایل رایگان کنترل شيميايي علف هاي هرز اسفناج (Spinacia oleracea) | dl | 6506733

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان کنترل شيميايي علف هاي هرز اسفناج (Spinacia oleracea) در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان کنترل شيميايي علف هاي هرز اسفناج (Spinacia oleracea) راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان کنترل شيميايي علف هاي هرز اسفناج (Spinacia oleracea) ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان کنترل شيميايي علف هاي هرز اسفناج (Spinacia oleracea) ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان کنترل شيميايي علف هاي هرز اسفناج (Spinacia oleracea) ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان کنترل شيميايي علف هاي هرز اسفناج (Spinacia oleracea) ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان کنترل شيميايي علف هاي هرز اسفناج (Spinacia oleracea) ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان کنترل شيميايي علف هاي هرز اسفناج (Spinacia oleracea) ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان کنترل شيميايي علف هاي هرز اسفناج (Spinacia oleracea)

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان کنترل شيميايي علف هاي هرز اسفناج (Spinacia oleracea)

فایل رایگان کنترل شيميايي علف هاي هرز اسفناج (Spinacia oleracea)

بخشی از متن فایل رایگان کنترل شيميايي علف هاي هرز اسفناج (Spinacia oleracea) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 13

این آزمایش در شهرستان هفتکل به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با 15 تیمار علفکش و سه تکرار در سال زراعی 90-1389 اجرا شد. اثر علف کش ها در مقادیر و زمان های مختلف مصرف بر کنترل علف های هرز نازک و پهن برگ و عملکرد اسفناج مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر تیمارها بر تعداد علف های هرز پهن برگ و نازک برگ معنی دار بود. علف کش های سنکور و پندیمتالین (قبل از رویش), علف های هرز پهن برگ را به طور معنی دار کنترل نمودند. مقادیر پایین علف کش های پرسوییت به میزان 0/7 لیتر و علفکش ارادیکان (5 لیتر در هکتار) از کمترین کارایی کنترل علف های هرز پهن برگ برخوردار بودند. در میان تیمارهای علف کش, بیشترین تعداد برگ, طول دمبرگ و عملکرد اسفناج به مصرف دو لیتر ترفلان در هکتار به صورت پیش کاشت اختصاص داشت. به طورکلی, نتایج نشان داد که بیشترین کنترل علف های هرز پهن و نازک برگ توسط مقادیر مختلف علفکش سنکور در هر دو روش پیش و پس از رویش به خوبی صورت گرفت, اما این علفکش 100 درصد گیاه سوزی و خسارت اسفناج را به دنبال داشت. ترفلان دارای کمترین اثر گیاه سوزی و خسارت عملکرد در اسفناج بود. مصرف ترفلان به صورت پیش کاشت به میزان دو لیتر در هکتار, تعداد علف های هرز را نسبت به شاهد بدون کنترل در حدود 45 درصد کاهش و عملکرد اسفناج را 26/6 درصد افزایش داد؛ بنابراین, این علف کش برای کنترل علف های هرز اسفناج توصیه شد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان کنترل شيميايي علف هاي هرز اسفناج (Spinacia oleracea)👇

فایل رایگان بررسي کارايي دزهاي کاهش يافته پنديمتالين در تلفيق با مالچ و وجين دستي در رازيانه (Foeniculum vulgare Mill.) | WORD فایل رایگان بررسي تغييرات pH آب در مخزن سمپاش بر کارايي علف کش هاي گلايفوسيت و نيکوسولفورون در کنترل علف هاي هرز سوروف و گاوپنبه | WORD فایل رایگان تاثير بازدارندگان فتوسيستم دو بر شکل منحني کاتسکي و پارامترهاي فلورسنس کلروفيل در سلمه تره (Chenopodium album L.) و خرفه (Portulaca oleracea L.) | WORD فایل رایگان اثر کشندگي نانوسيليکا (SiO2) و نانواکسيدمس (CuO) روي شب پره آرد، Ephestia kuehniella Zeller | WORD فایل رایگان شناسايي گونه هاي جنس (Nematoda:Aphelenchoididae) Aphelenchoides Fischer, 1849 جمع آوري شده از مزارع کلزا در استان خراسان شمالي | WORD فایل رایگان امکان سنجي کاهش مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون (آپيروس) در گندم (Triticum aestivum L.) با کمک مديريت کاربرد نيتروژن | WORD فایل رایگان نمونه برداري دنباله اي با دقت ثابت از شته هاي مزارع گندم در اهواز | WORD فایل رایگان بررسي برخي ويژگي هاي رويشي و زايشي علف هاي هرز غالب در کشت گوجه فرنگي تحت تاثير تيمارهاي علف کش متريبوزين و مالچ هاي غيرزنده | WORD فایل رایگان واکنش علف هرز اويارسلام ارغواني (Cyperus rotundus L.) به نوع و مقدار منابع آمونيومي و نيتراتي کود نيتروژنه | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان پديده هاي آشفتگي جريان در رسوب شويي تحت فشار با توسعه مجراي تخليه کننده تحتاني درمخزن سد | WORD فایل رایگان مديريت دانش پيشگيري وضعي از جرم در پليس ايران | WORD فایل رایگان مدل سازي تبخيرتعرق با استفاده از رگرسيون خطي، غيرخطي و شبکه عصبي مصنوعي درگلخانه (مطالعه موردي گياه مرجع، خيار و گوجه فرنگي) | WORD فایل رایگان ارتباط ويژگي هاي مورفومتري حوضه هاي آبخيز و فرسايش پذيري درسطوح مختلف ارتفاعي با استفاده از شاخص موقعيت توپوگرافي TPIمطالعه موردي: حوضه آبخيز نازلوچاي | WORD فایل رایگان نقش معنويت در پيش بيني سبک هاي مقابله با استرس | WORD فایل رایگان نقش مناسبات شهرو روستا در توسعه گردشگري روستايي ( مطالعه موردي: بخش گلبهار - شهرستان چناران) | WORD فایل رایگان بررسي اثر ميزان توسعه يافتگي کشورها بر رويت پذيري مقالات هم تاليفي | WORD فایل رایگان آسيب شناسي سبک زندگي در برنامه هاي تلويزيون و راهکارهاي ارتقاي آن در ايران امروز | WORD فایل رایگان تبيين تفاوتهاي متن روايي و غيرروايي | WORD فایل رایگان بررسي ديدگاه کتابداران کتابخانه هاي دانشگاهي شهر اصفهان نسبت به رعايت استانداردهاي خدمات مرجع ديجيتال | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش مثبت نگري در افزايش کيفيت زندگي با تاکيد برقرآن و آموزه هاي اسلامي | WORD فایل رایگان جرم اقتصادي؛ تعريف يا ضابطه | WORD فایل رایگان مدل ساختاري پيش بيني تعهد زناشويي بر اساس سبک هاي دلبستگيو متغيرهاي ميانجي خودکنترلي و طرحواره هاي ناسازگار اوليه)در افراد داراي روابط فرازناشويي عاطفي) | WORD فایل رایگان رابطه بين توپوگرافي و برخي ويژگي هاي خاک | WORD فایل رایگان رينگ مروس، راهکاري جديد براي کاهش رسوب در سيستم آبياري قطره اي | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان کنترل شيميايي علف هاي هرز اسفناج (Spinacia oleracea) فایل رایگان کنترل شيميايي علف هاي هرز اسفناج (Spinacia oleracea)دانلود فایل رایگان کنترل شيميايي علف هاي هرز اسفناج (Spinacia oleracea) فایلرایگانکنترلشيمياييعلفهايهرزاسفناج(Spinaciaoleracea)