فایل رایگان استخراج و شناسايي متابوليتهاي ثانويه ( 6022) Trichoderma atroviridae و بررسي اثرات ضدقارچي آنها | dl | 6506760

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان استخراج و شناسايي متابوليتهاي ثانويه ( 6022) Trichoderma atroviridae و بررسي اثرات ضدقارچي آنها در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان استخراج و شناسايي متابوليتهاي ثانويه ( 6022) Trichoderma atroviridae و بررسي اثرات ضدقارچي آنها راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان استخراج و شناسايي متابوليتهاي ثانويه ( 6022) Trichoderma atroviridae و بررسي اثرات ضدقارچي آنها ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان استخراج و شناسايي متابوليتهاي ثانويه ( 6022) Trichoderma atroviridae و بررسي اثرات ضدقارچي آنها ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان استخراج و شناسايي متابوليتهاي ثانويه ( 6022) Trichoderma atroviridae و بررسي اثرات ضدقارچي آنها ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان استخراج و شناسايي متابوليتهاي ثانويه ( 6022) Trichoderma atroviridae و بررسي اثرات ضدقارچي آنها ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان استخراج و شناسايي متابوليتهاي ثانويه ( 6022) Trichoderma atroviridae و بررسي اثرات ضدقارچي آنها ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان استخراج و شناسايي متابوليتهاي ثانويه ( 6022) Trichoderma atroviridae و بررسي اثرات ضدقارچي آنها ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان استخراج و شناسايي متابوليتهاي ثانويه ( 6022) Trichoderma atroviridae و بررسي اثرات ضدقارچي آنها

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان استخراج و شناسايي متابوليتهاي ثانويه ( 6022) Trichoderma atroviridae و بررسي اثرات ضدقارچي آنها

فایل رایگان استخراج و شناسايي متابوليتهاي ثانويه ( 6022) Trichoderma atroviridae و بررسي اثرات ضدقارچي آنها

بخشی از متن فایل رایگان استخراج و شناسايي متابوليتهاي ثانويه ( 6022) Trichoderma atroviridae و بررسي اثرات ضدقارچي آنها :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 14

فعالیت ضدقارچی جدایه (6022 (atroviridae Trichoderma دربرابر قارچهای بیمارگر خاکزاد phaseolina Macrophomina و Sclerotinia sclerotiorum درشرایط آزمایشگاه, مورد بررسی قرار گرفت. در آزمون کشت متقابل, جدایه آنتاگونیست به سرعت, رشد قارچهای بیمارگر را متوقف نمود. متابولیت-های فرار جدایه آنتاگونیست در کشت همزمان, 24 ,48 و 72 ساعته در برابر قارچهای بیمارگر, اثرات بازدارندگی چشمگیری نشان دادند که با گذشت زمان و مسن تر شدن پرگنه قارچ تریکودرما, میزان تولید این متابولیتها افزایش و در نتیجه اثرات بازدارندگی بیشتری مشاهده شد. غلظتهای مختلف متابولیتهای غیرفرار استخراجشده از محیط غذایی مایع و توده قارچی, توانستند بهخوبی رشد میسیلیومی و تولید اسکلروت قارچهای بیمارگر را کنترل نمایند. متابولیتهای غیرفرار استخراجی از توده قارچی, بازدارندگی بهتری نشان دادند و توانستند در غلظت 15 درصد به ترتیب تا 62/87 و 100 درصد از رشد phaseolina. M و sclerotiorum. S جلوگیرینمایند. از طریق چهار فرایند ساده آزمایشگاهی جهت استخراج (با حلالهای آلی ان-هگزان و متانول؛ تکنیک Headspace و سوکسله توده قارچی) و با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی جرمی, 61 ترکیب متابولیت ثانویه شناسایی شدند که بیشتر آنها از گروه آلکانها بودند. کلیه ترپنوییدهای شناسایی شده در این بررسی, فقط در تکنیک Headspace مشاهده شدند. از ترکیبات ضدقارچی شناسایی شده در این جدایه, 1-پنتانول, ایزوآمیل الکل و 2-اتیل-1-هگزانول؛ پالمیتیک اسید واستیریک اسید؛ بیس(2 -اتیل هگزیل) فتالات و دی-اناکتیل فتالات میباشند. وجود این ترکیبات, اثرات ضدقارچی متابولیت ثانویه را توجیه مینماید. این تحقیق برای اولین بار در ایران انجام میگیرد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان استخراج و شناسايي متابوليتهاي ثانويه ( 6022) Trichoderma atroviridae و بررسي اثرات ضدقارچي آنها👇

فایل رایگان تاثير عصاره آبي ماريتيغال (.L marianum Silybum (بر رشد و فعاليتهاي آنزيمي گياهچه (Xanthium strumarium L.) توق | WORD فایل رایگان بررسي کارايي علفکش ريم سولفورون در کنترل علفهاي هرز مزارع سيب زميني (Solanum tuberosum L.) در مراحل مختلف رشدي | WORD فایل رایگان برآورد حجم بهينه مخزن سد بر اساس سطح اعتمادپذيري تامين نيازها | WORD فایل رایگان بررسي حساسيت پارامترهاي موثر بر رونديابي هيدروگراف سيل با روش موج پخشي ديفيوژن با مدل هيدرولوژيکي توزيعي WetSpa در حوزه آبخيز زيارت گرگان | WORD فایل رایگان تاثير سطوح رژيم آبياري بر روي عملکرد دو رقم تجاري انار در شرايط اقليمي يزد | WORD فایل رایگان برآورد تبخير و تعرق واقعي با استفاده از الگوريتم سبس و تصاوير لندست در ماهيدشت | WORD فایل رایگان تاثير کم آبياري و خشکي موضعي ريشه بر عملکرد و کارآيي مصرف آب دو رقم سيب زميني | WORD فایل رایگان تغييرات مکاني و تخمين زمين آماري برخي ضرايب هيدروليکي در يک خاک آهکي | WORD فایل رایگان الگوبندي متغيرهاي کيفي آب با روش داده مبنا در رودخانه سفيدرود | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان مسيوليت کيفري در فضاي سايبر در حقوق ايران | WORD فایل رایگان انتقال ويروس ايدز و شروع به ارتکاب قتل عمد | WORD فایل رایگان الگوي پرسش محور در تفسير و تحليل شعر | WORD فایل رایگان تاثير باکتري هاي PGPR و قارچ هاي ميکوريزا- آربوسکولار بر رشد و برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک خارزن بابا در خاک آلوده به کادميم | WORD فایل رایگان ارزيابي آماري خروجي مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ايران (مطالعه موردي: خراسان شمالي) | WORD فایل رایگان قتل مانع حقيقي موانع ارث | WORD فایل رایگان کار آمدي و ناکار آمدي کيفر حبس در حقوق بين الملل کيفري | WORD فایل رایگان واسنجي و تحليل عدم قطعيت مدل COUP براي شبيه سازي دماي خاک در ايستگاه سينوپتيک همدان | WORD فایل رایگان کارکردي نو براي وب سايت هاي کودکان: بسترسازي براي پرورش ويژگي هاي تفکر عمليات عيني (طبقه بندي، رديف بندي، نگهداري ذهني و بازگشت پذيري) از ديدگاه نظريه پياژه | WORD فایل رایگان اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني | WORD فایل رایگان بهبود دقت تعيين موقعيت در شبکه بي سيم مبتني برکشف الگو در محيط مسقف | WORD فایل رایگان تاثير شدت چراي دام بر برخي خصوصيات شيميايي خاک در مرتع گردنه زنبوري ارسنجان | WORD فایل رایگان بررسي تاثير سبک رهبري تحول گرا و تبادلي بر کيفيت زندگي کاري | WORD فایل رایگان مدلسازي عددي تاثير لايه چيني در سيلندرCNG کامپوزيتي HDPE تقويت شده باگرافيت اپوکسي با استفاده از نرم افزار آباکوس | WORD فایل رایگان بررسي تاثير سرمايه فکري بر انعطاف پذيري مالي شرکت ها | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان استخراج و شناسايي متابوليتهاي ثانويه ( 6022) Trichoderma atroviridae و بررسي اثرات ضدقارچي آنها فایل رایگان استخراج و شناسايي متابوليتهاي ثانويه ( 6022) Trichoderma atroviridae و بررسي اثرات ضدقارچي آنهادانلود فایل رایگان استخراج و شناسايي متابوليتهاي ثانويه ( 6022) Trichoderma atroviridae و بررسي اثرات ضدقارچي آنها فایلرایگاناستخراجوشناساييمتابوليتهايثانويه(6022)Trichodermaatroviridaeوبررسياثراتضدقارچيآنها