فایل رایگان تاثير پديده انسو بر نوسانات تبخير و تعرق مرجع در چند اقليم نمونه سرد کشور | dl | 6506776

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان تاثير پديده انسو بر نوسانات تبخير و تعرق مرجع در چند اقليم نمونه سرد کشور در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان تاثير پديده انسو بر نوسانات تبخير و تعرق مرجع در چند اقليم نمونه سرد کشور راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير پديده انسو بر نوسانات تبخير و تعرق مرجع در چند اقليم نمونه سرد کشور ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان تاثير پديده انسو بر نوسانات تبخير و تعرق مرجع در چند اقليم نمونه سرد کشور ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان تاثير پديده انسو بر نوسانات تبخير و تعرق مرجع در چند اقليم نمونه سرد کشور ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان تاثير پديده انسو بر نوسانات تبخير و تعرق مرجع در چند اقليم نمونه سرد کشور ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان تاثير پديده انسو بر نوسانات تبخير و تعرق مرجع در چند اقليم نمونه سرد کشور ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان تاثير پديده انسو بر نوسانات تبخير و تعرق مرجع در چند اقليم نمونه سرد کشور ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان تاثير پديده انسو بر نوسانات تبخير و تعرق مرجع در چند اقليم نمونه سرد کشور

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان تاثير پديده انسو بر نوسانات تبخير و تعرق مرجع در چند اقليم نمونه سرد کشور

فایل رایگان تاثير پديده انسو بر نوسانات تبخير و تعرق مرجع در چند اقليم نمونه سرد کشور

بخشی از متن فایل رایگان تاثير پديده انسو بر نوسانات تبخير و تعرق مرجع در چند اقليم نمونه سرد کشور :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات : 18

در این تحقیق به بررسی تاثیر پدیده انسو بر تغییرات تبخیر و تعرق مرجع ET0 در مقیاس های ماهیانه, فصلی و سالانه با استفاده از شاخص نوسانات جنوبی SOI پرداخته می شود. بدین منظور 13 شهر واقع در اقلیم های سرد کشور با طول دوره آماری 50 سال 2006-1957 جهت این مطالعه انتخاب شد . در ابتدا, مقادیر متوسط ماهیانه, فصلی, و سالیانه تبخیر و تعرق مرجع با ا ستفاده از روش استاندارد توصیه شده سازمان فایو برای ایستگاه های تحت مطالعه محاسبه شد . سپس مقادیر SOI در فاز های النینو, لانینا و نرمال از یکدیگر تفکیک و میانگین اختلاف مقادیر ET0 در هر یک از فاز ها با آزمون من- ویتنی محاسبه شد. در سطوح اطمینان قابل قبول همبستگی معنی داری بین زوج های آماری SOI,ET0 مشاهده شد. نتایج حاصل از همبستگی ها در مقیاس ماهیانه, در % 72 موارد همبستگی مستقیم معنی دار بین تبخیر و تعرق مرجع با شاخص نوسانات جنوبی, و همبستگی معکوس در % 28 موارد را تایید نمود . به طور کلی , در مواردی که ضرایب ه مبستگی مثبت (مستقیم) بود, در مقیاس ماهیانه, مقدار ET0 به طور متوسط در فاز النینو 10/8% کمتر از فاز نرمال و 14/8% کمتر از فاز لانینا بود.برعکس, مقدار ET0 در فاز لانینا نیز به طور متوسط 13/1% بیشتر از ET0 در فاز نرمال بدست آمد . متوسط تاخیر زمانی برای اوج تا ثیرگذاری بر تبخیر و تعرق مرجع در مناطق مورد مطالعه برای ضرایب همبستگی مثبت 3/2 ماه به دست آمد . طبق نتایج به دست آمده, بیشترین تاثیرپذیری تبخیر و تعرق مرجع از پدیده انسو به ترتیب در ماه های نوامبر, اکتبر و دسامبر به وقوع پیوست . همچنین ارزیابی های مقیاس ف صلی نشان داد که تاثیر پذیری تبخیر و تعرق مرجع از پدیده انسو در فصل پاییز % 68 از تاثیرپذیری کل فصول را درشهر های مورد مطالعه شامل می شود. در مقایسه با نتایج بدست آمده از اقلیم های گرم, شهرهای اقلیمی سرد این مطالعه حساسیت بیشتری به سیگنال های انسو نشان دادند. نتایج تحقیق حاضر می تواند در مدیریت بهتر منابع آبی به ویژه در بخش کشاورزی قبل از وقوع فازهای مختلف انسو مفید باشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان تاثير پديده انسو بر نوسانات تبخير و تعرق مرجع در چند اقليم نمونه سرد کشور👇

فایل رایگان يک روش تحليلي جديد براي برآورد منحني رطوبتي خاک با استفاده از داده هاي نفوذ افقي آبدر ستون خاک | WORD فایل رایگان ارزيابي مدل هيبريد در تخمين تابش خورشيدي روزانه در تعدادي از ايستگاه هاي تاب شسنجيايران | WORD فایل رایگان مقايسه خصوصيات فيزيکي شيميايي و ميکرومورفولوژي خاکهاي تحت کشت پسته و کشتنشده مجاور آن در منطقه بياض | WORD فایل رایگان تخمين و پهنه بندي ميزان کربن آلي خاک با استفاده از آناليز عوارض زمين(مطالعه موردي: بخشي از اراضي شهرستان مشهد) | WORD فایل رایگان مدل شبکه عصبي مصنوعي برآورد غلظت رسوب معلق رودخان هاي به کمک تصاوير سنجندهموديس (مطالعه موردي ايستگاه هيدرومتري ملاثاني - رودخانه کارون) | WORD فایل رایگان بررسي اثر پليمر سوپرجاذب بر تغييرات ضرايب معادله نفوذ کوستياکوف– لوييسدر آبياري جويچه اي | WORD فایل رایگان پيش بيني تبخير-تعرق پتانسيل با استفاده از مدل هاي سري زماني(مطالعه موردي: اروميه) | WORD فایل رایگان بررسي مشخصات هيدروليکي جريان بر روي سرريزهاي کنگره اي با پلان ني مدايره اي | WORD فایل رایگان مقایسه مدل های آشفتگی K--ε در شبیه سازی پرش هیدرولیکی در مقاطع مستطیلی واگرا با استفاده از نرم افزار Fluent | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان به کارگيري روش هاي تخمين بعد ذاتي در استخراج ويژگي هاي بدست آمده از تصاوير راداري، ماهواره اي و ليدار به منظور شناسايي عوارض خاص شهري | WORD فایل رایگان تحليل بسط عبارت هاي جستجوي موضوعي دانشجويان، الگوهاي بسط و همخواني آن ها با سر عنوان هاي موضوعي فارسي در فهرست رايانه اي | WORD فایل رایگان هستي شناسي جان درديدگاه مولانااززاويه روانشناختي | WORD فایل رایگان کيفيات مشدده در فرايند کيفردهي جنايات بين المللي | WORD فایل رایگان تجزيه و تحليل جغرافيايي جرايم مواد مخدر در شهر کرمان | WORD فایل رایگان تبيين مدل نظري براي سبک هاي فرزند پروري، سبک هاي دلبستگي و خودمتمايزسازي زوجين | WORD فایل رایگان احراز رابطه سببيت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنايات و خسارات مالي (با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي 1392) | WORD فایل رایگان مقايسه اثربخشي آموزش الگوي چندمحوري شفيع آبادي با نظريه محدوديت و سازش گاتفردسون بر فرسودگي شغلي کارکنان واحد اسناد پزشکي سازمان تامين اجتماعي | WORD فایل رایگان کاربرد روش هاي حل اختلاف در تخصيص استاني آب کشاورزيمطالعه موردي: حوضه آبريز اترک | WORD فایل رایگان ارزيابي کيفي و اقتصادي تناسب اراضي براي نباتات زراعي مهم در منطقه شهرکرد با استفاده از برنامه ALES | WORD فایل رایگان دامنه مسيوليت کيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي | WORD فایل رایگان مذهب گرايي، سبک هاي مقابله با استرس و ابعاد شخصيت به عنوان متغيرهاي پيش بيني کننده سلامت عمومي در دانشجويان | WORD فایل رایگان بازخواني مستندات فقهي حکم اعدام براي تکرار جرايم حدي | WORD فایل رایگان پيش بيني تغييرات پارامترهاي اقليمي استان لرستان در 50 سال آتيبا استفاده از مدل HADCM3 | WORD فایل رایگان ارزيابي کارآيي شش رقم آفتابگردان در استخراج گياهي سرب از يک خاک حاوي سرب باسابقه بلند مدت | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان تاثير پديده انسو بر نوسانات تبخير و تعرق مرجع در چند اقليم نمونه سرد کشور فایل رایگان تاثير پديده انسو بر نوسانات تبخير و تعرق مرجع در چند اقليم نمونه سرد کشوردانلود فایل رایگان تاثير پديده انسو بر نوسانات تبخير و تعرق مرجع در چند اقليم نمونه سرد کشور فایلرایگانتاثيرپديدهانسوبرنوساناتتبخيروتعرقمرجعدرچنداقليمنمونهسردکشور