فایل رایگان حل تقريبي معادله ريچاردز براي نفوذ آب در خاک با استفاده از مقياس سازي | dl | 6506812

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان حل تقريبي معادله ريچاردز براي نفوذ آب در خاک با استفاده از مقياس سازي در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان حل تقريبي معادله ريچاردز براي نفوذ آب در خاک با استفاده از مقياس سازي راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان حل تقريبي معادله ريچاردز براي نفوذ آب در خاک با استفاده از مقياس سازي ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان حل تقريبي معادله ريچاردز براي نفوذ آب در خاک با استفاده از مقياس سازي ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان حل تقريبي معادله ريچاردز براي نفوذ آب در خاک با استفاده از مقياس سازي ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان حل تقريبي معادله ريچاردز براي نفوذ آب در خاک با استفاده از مقياس سازي ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان حل تقريبي معادله ريچاردز براي نفوذ آب در خاک با استفاده از مقياس سازي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان حل تقريبي معادله ريچاردز براي نفوذ آب در خاک با استفاده از مقياس سازي ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان حل تقريبي معادله ريچاردز براي نفوذ آب در خاک با استفاده از مقياس سازي

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان حل تقريبي معادله ريچاردز براي نفوذ آب در خاک با استفاده از مقياس سازي

فایل رایگان حل تقريبي معادله ريچاردز براي نفوذ آب در خاک با استفاده از مقياس سازي

بخشی از متن فایل رایگان حل تقريبي معادله ريچاردز براي نفوذ آب در خاک با استفاده از مقياس سازي :
تعداد صفحات : 16

پس از ارایه نظریه محیط های متشابه, روش های مقیاس سازی زیادی به منظور غلبه بر مشکل تغییرپذیری خاک ها و نیز رسیدن به حل های عمومی معادله ریچاردز توسعه یافته و به گستردگی به کار رفته اند. به تازگی , روشی برای مقیاس سازی معادله ریچاردز برای خاک های غیرمتشابه ارایه شده است به نحویکه معادله مقیاس شده برای گستره وسیعی از خاک ها مستقل از ویژگی های خاک می باشد. در این روش, برای بیان ویژگی های هیدرولیکی خاک ها از توابع توانی – نمایی استفاده می شود که برای گستره محدودی از رطوبت و پتانسیل ماتریک خاک کارایی دارد . به همین دلیل, این روش برای فرآیندهایی که در آن ها رطوبت یا پتانسیل ماتریک از این گستره تجاوز کند, قابل کاربرد نیست . بنابراین , این مطالعه با هدف عمده بسط این روش برای گستره وسیع تری از رطوبت و پتانسیل ماتریک خاک انجام شد . این هدف با اصلاح توابع هیدرولیکی توانی – نمایی محقق گردید و روش مقیاس سازیبرای گستره کامل رطوبتی (از اشباع تا خشک) بسط داده شد . هدف دیگر این تحقیق حل معادله ریچاردز برای شرایط نفوذ آب در خاک با استفاده از روش مقیاس سازی پیشنهادی, بوده است . برای این منظور, حل های عددی معادله مقیاس شده ریچاردز با استفاده از یک شکل مقیاس شده معادله سه - جزیی فیلیپ با ضرایب مستقل از خاک , تقریب زده شد . حل تقریبی به دست آمده با استفاده از داده های موجود در منابع حاصل از آزمایش های نفوذ بر روی یک خاک شنی و دو خاک رسی مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان داد که حل مذکور قادر است تخمینی قابل قبول (با بیشترین میانگین خطای نسبی 9% برای موارد مطال عه شده ) از مقادیر اندازه گیریشده نفوذ آب در خاک ارایه دهد . همچنین نشان داده شد که این حل می تواند با دقت بالایی (با بیشترین میانگین خطای نسبی 4% برای موارد مطالعه شده ) حل عددی معادله ریچاردز را (در شرایط برابر و با استفاده از توابع هیدرولیکی یکسان ) تقریب بزند. بر این اساس و به دلیل سادگی کاربرد, این حل به عنوان جایگزین ی برای حل عددی معادله ریچاردز و یا سایر معادلات تجربی نفوذ, پیشنهاد می شود. همچنین این حل میتواند به سادگی برای تعیین توابع هیدرولیکی خاک ها با استفاده از حل معکوس به کار گرفته شود

👇محصولات مشابه با فایل رایگان حل تقريبي معادله ريچاردز براي نفوذ آب در خاک با استفاده از مقياس سازي👇

فایل رایگان ارزيابي اثرات هيدرولوژيکي تغيير اقليم در حوضه آبخيز گرگانرود | WORD فایل رایگان تخمين غلظت زمينه براي ارزيابي آلودگي برخي فلزات سنگين در خاک هاي سطحي بخشي ازاستان مازندران | WORD فایل رایگان تعيين منشاء برخي فلزات سنگين با استفاده از آمار چندمتغيره و زمينآمار درمنطقه صنعتي ذوب آهن اصفهان | WORD فایل رایگان اثر بيست وسه سال آبياري سطحي با پساب شهري بر انباشت بعضي فلزات سنگين در خاک،انتقال به دانه هاي گندم و ذرت و خطرات بهداشتي مرتبط | WORD فایل رایگان تاثير آبپايه و زبري هاي مصنوعي روي شيب معکوس بر خصوصيات پرش هيدروليکي | WORD فایل رایگان بررسي عملکرد روش برنامه ريزي بيان ژن در رونديابي سيلاب رودخانه زنگمار در مقايسه باروش موج ديناميکي | WORD فایل رایگان انتخاب شيب هاي پايدار ديواره هاي جانبي کانال هاي آبياري | WORD فایل رایگان استفاده همزمان از آنتروپي و کريجينگ فضايي- زماني براي تعيين شبکه بهينه پايش کيفي منابعآب زيرزميني دشت مشهد | WORD فایل رایگان پيشنهاد توابع انتقالي تخمين رطوبت خاک بر اساس بعد فرکتال بافت خاک | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تاثير EDTA و اسيد سيتريک بر استخراج گياهي مس و روي از يک خاک طبيعي آلوده توسط ارقام ذرت | WORD فایل رایگان مباني و تحولات اصول صلاحيت مبتني بر رابطه تابعيت | WORD فایل رایگان مقايسه کارآمدي اصطلاحنامه و هستي شناسي در بازنمون دانش (طراحي و ساخت نمونه هستي شناسي اصفا) | WORD فایل رایگان تاثير کم آبياري تنظيم شده و کم آبياري ناقص ريشه بر خصوصيات کمي و کيفي توت فرنگي | WORD فایل رایگان پديده هاي آشفتگي جريان در رسوبشويي تحت فشار با توسعه مجراي تخليه کننده تحتاني درمخزن سد | WORD فایل رایگان بررسي شاخص فرسايش پذيري خاک در اراضي لسي حوزه آبخيز کچيک استان گلستان | WORD فایل رایگان فراتحليل مقايسه اثربخشي درمان هاي دارويي و مداخلات روان شناختي بر ميزان نشانه هاي افسردگي | WORD فایل رایگان مقايسه مهارتهاي اجتماعي کودکان پيش دبستاني 4 تا 5 سال شهرستان ايوان غرب | WORD فایل رایگان اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر تنظيم هيجان و کيفيتزندگي زنان داراي همسر معتاد | WORD فایل رایگان قيمت گذاري کارآمد آب شرب مطالعه موردي شهر اراک | WORD فایل رایگان کارآيي قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار در گياه پالايي يک خاک آهکي آلوده به روي به وسيلهگياه وتيور | WORD فایل رایگان بررسي رابطه بين بازاريابي داخلي و رفتار کارافرينانه کارکنان | WORD فایل رایگان مديريت و کاهش بهاي تمام شده، بامحوريت طبقه بندي طبيعي هزينه ها در کسب کارهاي کارآفرينانه با رويکرد ارزش آفريني | WORD فایل رایگان بررسي تاثير فرآيند فراصوت بر راندمان استخراج و خواص فيزيکوشيميايي روغن هسته سنجد | WORD فایل رایگان ارزيابي کيفي و اقتصادي تناسب اراضي براي نباتات زراعي مهم در منطقه شهرکرد با استفاده از برنامه ALES | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان حل تقريبي معادله ريچاردز براي نفوذ آب در خاک با استفاده از مقياس سازي فایل رایگان حل تقريبي معادله ريچاردز براي نفوذ آب در خاک با استفاده از مقياس سازيدانلود فایل رایگان حل تقريبي معادله ريچاردز براي نفوذ آب در خاک با استفاده از مقياس سازي فایلرایگانحلتقريبيمعادلهريچاردزبراينفوذآبدرخاکبااستفادهازمقياسسازي