فایل رایگان اثرات ريزوسفري گندم Triticum aestivum L. بر سينتيک آزادسازي فسفر | dl | 6506835

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثرات ريزوسفري گندم Triticum aestivum L. بر سينتيک آزادسازي فسفر در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثرات ريزوسفري گندم Triticum aestivum L. بر سينتيک آزادسازي فسفر راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثرات ريزوسفري گندم Triticum aestivum L. بر سينتيک آزادسازي فسفر ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثرات ريزوسفري گندم Triticum aestivum L. بر سينتيک آزادسازي فسفر ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثرات ريزوسفري گندم Triticum aestivum L. بر سينتيک آزادسازي فسفر ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثرات ريزوسفري گندم Triticum aestivum L. بر سينتيک آزادسازي فسفر ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثرات ريزوسفري گندم Triticum aestivum L. بر سينتيک آزادسازي فسفر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثرات ريزوسفري گندم Triticum aestivum L. بر سينتيک آزادسازي فسفر ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثرات ريزوسفري گندم Triticum aestivum L. بر سينتيک آزادسازي فسفر

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثرات ريزوسفري گندم Triticum aestivum L. بر سينتيک آزادسازي فسفر

فایل رایگان اثرات ريزوسفري گندم Triticum aestivum L. بر سينتيک آزادسازي فسفر

بخشی از متن فایل رایگان اثرات ريزوسفري گندم Triticum aestivum L. بر سينتيک آزادسازي فسفر :
تعداد صفحات : 16

این پژوهش با هدف بررسی اثرات ریزوسفر گندم بر سینتیک آزادسازی فسفر در 10 خاک آهکی با استفاده از ریزوبا کس اجرا شد . سینتیک آزادسازی فسفر از خاک های ریزوسفری و توده توسط عصاره گیری متوالی با بیکربنات سدیم در یک دوره از 2 تا 840 ساعت در دمای 1-25 درجه سانتی گراد بررسی شد. نتایج نشان داد که میانگین مقدار فسفر استخراج شده در 840 ساعت از خاک های ریزوسفری ( 192 میلیگرم بر کیلوگرم) به طور معنیداری کمتر از خاکهای توده ( 207 میلیگرم بر کیلوگرم) بود. همچنین, نتایج نشان داد که شیب منحنی تجمعی فسفر آزاد شده از خاک های ریزوسفری و توده در 168 ساعت تغییر کرد. بنابراین نمودارها به دو بخش تقسیم و در هر بخش 2-168 و 168-840 ساعت معادلات سینتیکی به دادهها برازش شدند. نتایج نشان دادند که معادله های تابع نمایی, پخشیدگی پارابولیک, الوویچ ساده و مرتبه اول می توانند در هر دو بخش سرعت آزادشدن فسفر را به خوبی, تشریح کنند. همچنین نتایج مطالعات همبستگی نشان داد که در بخش اول, مقدار فسفر آزاد شده پس از 168 ساعت از شروع آزمایش, ثابت سرعت معادلات الوویچ ساده, پخشیدگی پارابولیک, و معادله مرتبه اول در خاک های ریزوسفری و توده همبستگی معنی داری با شاخص های گیاه گندم داشتند P<0/05 در بخش دوم, ثابت سرعت معادلات الوویچ ساده و پخشیدگی پارابولیک در خاک های ریزوسفری و توده همبستگی معنی داری با شاخص های گیاه گندم داشتند P<0/1 نتایج این تحقیق نشان داد که ریزوسفر گندم منجر به کاهش مقدار و سرعت آزادسازی فسفر می شود و سرعت آزادسازی فسفر از خاک ها فاکتور مهمی در تامین فسفر مورد نیاز گیاه می باشد.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثرات ريزوسفري گندم Triticum aestivum L. بر سينتيک آزادسازي فسفر👇

فایل رایگان تاثير پليوينيلاستات بر هدايت هيدروليکي و توليد رواناب و رسوب در يک خاک مارني | WORD فایل رایگان شبيه سازي هيدروليکي طرح هاي ساماندهي رودخانه با استفاده از مدل رياضي Hec-Ras 4 (مطالعه موردي رودخانه کارون) | WORD فایل رایگان پهنه بندي ويژگي هاي شيميايي کيفيت آب هاي زيرزميني دشت فسا با استفاده از روش هاي زمينآماري | WORD فایل رایگان اثر فاصله انتقال بر انتشارپذيري کلريد سديم با استفاده از نرم افزار HYDRUS 2D | WORD فایل رایگان برآورد ضريب گياهي ذرت دانه اي با استفاده از خصوصيات فيزيولوژيکي گياه(مطالعه موردي: ماهيدشت کرمانشاه) | WORD فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي تاثير زبري هاي مصنوعي برروي نوسانات لحظه اي سرعت در جريان غليظنمکي | WORD فایل رایگان کارايي چند روش متفاوت براي محاسبه ي نمايه ي هرست در سري هاي زماني اقليمي | WORD فایل رایگان رهيافتي جديد جهت تعيين طول دوره رشد بالقوه در ايران | WORD فایل رایگان کمي سازي گسترش فرسايش شياري در خاک هاي مارني در حوزه آبخيز زنجانرود در شمالغرب زنجان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تحليل آماري سير تحول و زمينه هاي نشر کتاب ايران ميان سا ل هاي 1358- 1387 | WORD فایل رایگان بررسي مقاومت زمستانه در نعناع فلفلي Mentha piperita L با استفاده از شاخص نشت الکتروليت ها | WORD فایل رایگان امکان وقوع جنايت به وسيله ترک فعل | WORD فایل رایگان بررسي امکان سنجي استفاده از پايگاه داده AgMERRA براي ساخت داده هاي ناقص و گمشده موجود در داده هاي ايستگاه هاي سينوپتيک(مطالعه موردي: دشت مشهد) | WORD فایل رایگان سياست کيفري ايران در قبال اطفال و نوجوانان بزه ديده گردشگري جنسي | WORD فایل رایگان بررسي تنش سرما بر جوانه زني بذور چند گونه آويشن | WORD فایل رایگان نقش بازار سرمايه در توسعه مالکيت فکري | WORD فایل رایگان مدل سازي تبخيرتعرق با استفاده از رگرسيون خطي، غيرخطي و شبکه عصبي مصنوعي درگلخانه (مطالعه موردي گياه مرجع، خيار و گوجه فرنگي) | WORD فایل رایگان رابطه عوامل مختلف انگيزشي با بي تصميمي شغلي دانشجوياندانشگاه تبريز | WORD فایل رایگان بررسي پارامترهاي موثر بر ضريب دبي جريان در سرريزهاي لبه تيز مرکبقوس دايره اي - مستطيلي | WORD فایل رایگان جداسازي و شناسايي ميکروارگانيسم هاي گوگرد خوار از لجن تصفيه خانه فاضلاب پالايشگاه نفت تهران | WORD فایل رایگان و(جرم شناسي عصب)؛ رويکردي نوين در تحليل جرايم خشونت آميز اطفال و نوجوانان (با تاکيد بر منحني سن - جرم) | WORD فایل رایگان تاثير تبديل کاهش دهنده عرض بر ارتفاع فرم بستر ريپل در شرايط هيدروليکي مختلف | WORD فایل رایگان مقايسه نکويي شاخص هاي آماري مختلف براي ارزيابي مدل هاي نفوذ آب به خاک | WORD فایل رایگان شبيه سازي رطوبت و نيترات خاک تحت مديريت هاي مختلف کود براي گياه فلفل در اصفهان توسط مدلEu-Rotate-N | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثرات ريزوسفري گندم Triticum aestivum L. بر سينتيک آزادسازي فسفر فایل رایگان اثرات ريزوسفري گندم Triticum aestivum L. بر سينتيک آزادسازي فسفردانلود فایل رایگان اثرات ريزوسفري گندم Triticum aestivum L. بر سينتيک آزادسازي فسفر فایلرایگاناثراتريزوسفريگندمTriticumaestivumL.برسينتيکآزادسازيفسفر