فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده | dl | 6506860

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده

فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده

بخشی از متن فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده :
تعداد صفحات : 13

افزودن عناصر سنگین به خاک, باعث تغییر الگوی اصلی توزیع عناصر سنگین در خاک میشود و توزیع عناصر سنگین در خاک بستگی به نوع عنصر, سطح کاربرد, زمان افزودن عناصر و ویژگی های خاک دارد. این تحقیق, جهت بررسی اثر زمان بر توزیع بخش های شیمیایی سرب در خاک انجام گردید. تیمارها شامل کاربرد دو سطح کود گاوی (صفر و 5 درصد) و دو سطح سرب با استفاده از نمک نیترات سرب (صفر و 200 میلی گرم در کیلوگرم ) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار بود. نمونه ها به مدت 120 روز در دمای 25 درجه سانتیگراد و رطوبت 60 درصد ظرفیت زراعی, انکوباسیون شدند. و در 4 بازه ی زمانی 0-30, 0-60, 0-90, 0-120 روز, توزیع شکل های شیمیایی سرب, با روش عصاره گیری پی در پی تعیین شد. نتایج نشان داد گذشت زمان باعث کاهش بخش سرب تبادلی, کربناته و باقیمانده و افزایش سرب متصل به اکسید آهن_منگنز و ماده آلی گردیده است. همچنین در تیمار اثر برهمکنش زمان با کود گاوی, کاهش بخش تبادلی و باقیمانده و افزایش بخش سرب کربناته, اکسید آهن _منگنز و ماده آلی مشاهده شد و حاصل برهمکنش زمان با غلظت سرب, منجر به کاهش در بخش سرب تبادلی, کربناته و باقیمانده و افزایش در بخش سرب متصل به اکسید آهن_منگنز و ماده آلی گردید. لذا از آنجایی که بیش ترین زیست فراهمی و بخش بالقوه سمی سرب, در بخش محلول - تبادلی است, مزیت این تحقیق کاهش این بخش با گذشت زمان است.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده👇

فایل رایگان اثر فرا ريشه لوبيا قرمز Phaseolus vulgaris L. بر قابليت استفاده و شکل هاي مس در تعدادي از خاک هاي آهکي ايران | WORD فایل رایگان نوسانات سطح ايستابي، شدت زهکشي و ديناميک نيتروژن در اراضي زير کشت نيشکر باسيستم زهکشي کنترل شده | WORD فایل رایگان تاثير جدايه هاي آسپرژيلوس بر هيدروليز فسفر آلي خاک(اسيد فيتيک و گليسرو فسفات سديم) | WORD فایل رایگان تاثير کاربرد لجن فاضلاب و کشت گندم Triticum aestivum L بر قابليت استفاده و شکل هاي شيميايي روي در تعدادي از خاک هاي آهکي | WORD فایل رایگان پتانسيل يابي مناطق مستعد جهت اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار با استفاده از GIS (مطالعه موردي: شبکه آبياري و زهکشي باباخان) | WORD فایل رایگان استفاده از توابع درونياب فرکتال براي ريزمقياس نمايي زماني داده هاي درجه حرارت | WORD فایل رایگان اثر زهکشي کنترل شده بر روي کاهش ضريب زهکشي و حجم زه اب خروجيدر مزارع نيشکر کشت و صنعت امام خميني | WORD فایل رایگان اثر سطوح مختلف آب، تراکم بوته و آرايشکاشت بر بهره وري آب ذرت دانه اي درسيستمآبياري قطرهاي نواري زيرسطحي | WORD فایل رایگان تاثير کشت و کار مکانيزه طولاني مدت بر برخي از ويژگي هاي فيزيکي خاک در تعدادي ازکشت و صنعت هاي نيشکر استان خوزستان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان تحديد حق شکايت در حقوق کيفري ايران | WORD فایل رایگان مقايسه ابعادسرشتي منشي افرادمبتلا به اختلال استرس پس ازسانحه باافرادسالم | WORD فایل رایگان به کارگيري روشهاي محاسباتي رايانهاي و مدل سازي مولکولي در دست يابي به داروهاي ضدسرطان نوين | WORD فایل رایگان استفاده از فرايند اکسيداسيون پيشرفته UV/TiO2/H2O2 در حذف نفتالين از آب | WORD فایل رایگان بررسي رابطه رضايت شغلي وکيفيت زندگي با رضايتازبازنشستگي درکارمندان بازنشسته | WORD فایل رایگان نقش ج. ا. ايران در هويت بخشي به مجموعه امنيتي محور مقاومت | WORD فایل رایگان تحليل عامل هاي اثر گذار بر توليدات علمي زنان ايراني در آي. اس. آي | WORD فایل رایگان شناسايي رابطه ي بين عوامل موثر در ميزان استفاده ي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه شهيد چمران از منابع اطلاعاتي الکترونيکي پيوسته و خودکارآمدي آن ها | WORD فایل رایگان اثر باکتري محرک رشد گياه بر غلظت و جذب عناصر پرمصرف به وسيله ذرت در يک خاکآهکي آلوده به کادميم تحت تنش خشکي | WORD فایل رایگان بررسي تغييرات شيميايي و کاني شناسي آهن در خاک هاي مختلف درشرايط رطوبت مزرعه اي و اشباع | WORD فایل رایگان مقايسه سمبوليسم اجتماعي در سرودههاي نيما يوشيج و مهدي اخوان ثالث پس از کودتاي 28 مرداد 1332 | WORD فایل رایگان اثرات کم آبياري بر عملکرد کمي و کيفي سويا در منطقه کرمانشاه | WORD فایل رایگان بررسي ميانجي هاي درماني واثربخشي درمان پذيرش وتعهددرکاهش علايم اختلال اضطراب فراگير | WORD فایل رایگان تعيين حد آستانه کاهش عملکرد ريحان و ارزيابي مدل هاي جذب آب تحت شرايط تنش شوري | WORD فایل رایگان مقايسه نکويي شاخص هاي آماري مختلف براي ارزيابي مدل هاي نفوذ آب به خاک | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلودهدانلود فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده فایلرایگاناثرزمانبرتوزيعشکلهايشيمياييسربدرخاکآلوده