فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده | dl | 6506860

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. اطلاعات بیشتر در مورد فایل فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده در ادامه مطلب با کلیک روی دکمه دانلود مشاهده کنید. همچنین لیست تعدادی دیگر از محصولات فروشگاه در انتهای پست قرار داده شده و قابل مشاهده هستند. اگر از کیفیت فایل تخصصی فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده راضی بودید که مطمئنن همین طور است خوشحالیم و اگر مشکلی در فایل بود از طریق دکمه ارباط با ما و تلگرام مشکلتان را بگویید تا راهنمایی شوید.

ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده ﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده ﺳﺰار از ﺣﻮزه ﺑﻨﺪري ﻣﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﻨﺪ فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده ﮐﻪ راه روم را در ﭘﯿﺶ فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ از ﻃﺮف

فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده

فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده

بخشی از متن فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده :
تعداد صفحات : 13

افزودن عناصر سنگین به خاک, باعث تغییر الگوی اصلی توزیع عناصر سنگین در خاک میشود و توزیع عناصر سنگین در خاک بستگی به نوع عنصر, سطح کاربرد, زمان افزودن عناصر و ویژگی های خاک دارد. این تحقیق, جهت بررسی اثر زمان بر توزیع بخش های شیمیایی سرب در خاک انجام گردید. تیمارها شامل کاربرد دو سطح کود گاوی (صفر و 5 درصد) و دو سطح سرب با استفاده از نمک نیترات سرب (صفر و 200 میلی گرم در کیلوگرم ) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار بود. نمونه ها به مدت 120 روز در دمای 25 درجه سانتیگراد و رطوبت 60 درصد ظرفیت زراعی, انکوباسیون شدند. و در 4 بازه ی زمانی 0-30, 0-60, 0-90, 0-120 روز, توزیع شکل های شیمیایی سرب, با روش عصاره گیری پی در پی تعیین شد. نتایج نشان داد گذشت زمان باعث کاهش بخش سرب تبادلی, کربناته و باقیمانده و افزایش سرب متصل به اکسید آهن_منگنز و ماده آلی گردیده است. همچنین در تیمار اثر برهمکنش زمان با کود گاوی, کاهش بخش تبادلی و باقیمانده و افزایش بخش سرب کربناته, اکسید آهن _منگنز و ماده آلی مشاهده شد و حاصل برهمکنش زمان با غلظت سرب, منجر به کاهش در بخش سرب تبادلی, کربناته و باقیمانده و افزایش در بخش سرب متصل به اکسید آهن_منگنز و ماده آلی گردید. لذا از آنجایی که بیش ترین زیست فراهمی و بخش بالقوه سمی سرب, در بخش محلول - تبادلی است, مزیت این تحقیق کاهش این بخش با گذشت زمان است.

👇محصولات مشابه با فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده👇

فایل رایگان اثر فرا ريشه لوبيا قرمز Phaseolus vulgaris L. بر قابليت استفاده و شکل هاي مس در تعدادي از خاک هاي آهکي ايران | WORD فایل رایگان نوسانات سطح ايستابي، شدت زهکشي و ديناميک نيتروژن در اراضي زير کشت نيشکر باسيستم زهکشي کنترل شده | WORD فایل رایگان تاثير جدايه هاي آسپرژيلوس بر هيدروليز فسفر آلي خاک(اسيد فيتيک و گليسرو فسفات سديم) | WORD فایل رایگان تاثير کاربرد لجن فاضلاب و کشت گندم Triticum aestivum L بر قابليت استفاده و شکل هاي شيميايي روي در تعدادي از خاک هاي آهکي | WORD فایل رایگان پتانسيل يابي مناطق مستعد جهت اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار با استفاده از GIS (مطالعه موردي: شبکه آبياري و زهکشي باباخان) | WORD فایل رایگان استفاده از توابع درونياب فرکتال براي ريزمقياس نمايي زماني داده هاي درجه حرارت | WORD فایل رایگان اثر زهکشي کنترل شده بر روي کاهش ضريب زهکشي و حجم زه اب خروجيدر مزارع نيشکر کشت و صنعت امام خميني | WORD فایل رایگان اثر سطوح مختلف آب، تراکم بوته و آرايشکاشت بر بهره وري آب ذرت دانه اي درسيستمآبياري قطرهاي نواري زيرسطحي | WORD فایل رایگان تاثير کشت و کار مکانيزه طولاني مدت بر برخي از ويژگي هاي فيزيکي خاک در تعدادي ازکشت و صنعت هاي نيشکر استان خوزستان | WORD

👇محصولات تصادفی👇

فایل رایگان برآورد مقاومت فروروي در خاک هاي زراعي دشت اردبيل با استفاده از توابعانتقالي رگرسيوني و شبکه عصبي مصنوعي | WORD فایل رایگان واسنجي مقادير نيتروژن قابل استفاده و محتوي آب خاک با عملکرد دانه گندم ديم | WORD فایل رایگان تحليل روانشناختي تيپ شخصيتي پادشاه در داستان پادشاه و کنيزک مثنوي بر مبناي الگوي اناگرام | WORD فایل رایگان سنتز جاذب C14/Fe3O4@SiO2 و بررسي کارايي آن در حذف اورانيوم از محلول هاي آبي و پساب واقعي با استفاده از ماده واسطه بنزاميد | WORD فایل رایگان رابطه شاخص گنجايش انتگرالي آب با برخي ويژگي هاي فيزيکي خاک در استانخراسان رضوي | WORD فایل رایگان تحليل بزه ديده شناسانه اسيدپاشي با نگاهي به پرونده آمنه بهرامي نوا | WORD فایل رایگان تاثير سطوح رژيم آبياري بر روي عملکرد دو رقم تجاري انار در شرايط اقليمي يزد | WORD فایل رایگان تعيين وزن روي مته بهينه در test off-drill با استفاده از شبکه عصبي و انرژي ويژه مکانيکي | WORD فایل رایگان اصل لزوم تابعيت اشخاص حقوقي و حمايت ديپلماتيک از آنها | WORD فایل رایگان پيش بين هاي موثر در پذيرش پايگاه هاي اطلاعاتي پيوسته توسط اعضاي هييت علمي | WORD فایل رایگان جرايم عليه اجراي عدالت کيفري در اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي | WORD فایل رایگان کاربرد الگوريتم هاي GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداري بهينه از مخازن سدها | WORD فایل رایگان بررسي تمرکز زماني و روند بارش زمستاني ايستگاه هاي مرزي ايران طي نيم قرن اخير | WORD فایل رایگان حسابداري سبز، ابزاري جامع و فراگير در جريان اطلاعات مديريت زنجيره تامين سبز | WORD فایل رایگان ويژگيها و رفتار خريد گردشگران شهر بانه | WORD

👇کلمات کلیدی👇

فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلودهدانلود فایل رایگان اثر زمان بر توزيع شکل هاي شيميايي سرب در خاک آلوده فایلرایگاناثرزمانبرتوزيعشکلهايشيمياييسربدرخاکآلوده